Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
Prayer Requests

Kolyookezya mu Luumuno

Watch this video in other languages:
Bupanduluzi...

Kolyookezya mu Luumuno

  • Ncinzi citola busena kuti webo wafwa?
  • Hena bafwide balakonzya kubandika kuli ndiswe?
  • Hena bayandwa bangu bakafwa balindibwene ime?
  • Hena lufu ngamamanino? Hena lufu nkoluli lyoonse akutamani?
  • Hena kuli kulimvwa bulanga nolwiindide lufu?
  • Ninzi cini ncocaamba “muzumi”?

Mucipekupeku eeci:
Amwiiye Kwiingula kupedwe  kumibuzyo eeyi aimwi minjaanji!

Ciindi: 00:16:12
Zyakubuula: 1225
Mizeezo: 3478
Zipekupeku
Zipya
Musela wa Kkalenda lina Juliyasi
Mweengwe Wakupimya Mazuba Wakacinca: Hena Ayalo Nsabata Yakacinca Na?
Kusalilwa Kugeme Buumi: Kuumina Muya Wako Njuka
Cisesemyo Calusaalo
Nguni Munyama mu Bbuku lya Ciyubunuzyo?
Maseseke aa Bukatolika | Bugwebenga bwaba Jesuiti, bwayubununwa!
Cuumbwe Ceenda: Yahushua Wakaambilizya Poopo Wamamanino!
666: Mweelwe wa Munyama | Kutondezya Balaa Nguzu zyokwa Saatani!
Kuzungaana Nyika Yoonse Kwaambilizya Myeembo iili Ciloba
Lino Sikukazya-Kristu Wazyibwa Ncobeni!
Kamuzwa muli Nguwe, Nobantu Bangu!
Amelika Mucishinshimi ca Bbaibbele | Bumambi bwa Saatani Munyika Yoonse