Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
MULUMBE UUKASAALA Lino tuzunda twa Coronavirus mbutwavwundaula manyongwe munyika yoonse, cakuti kucinyina muntu uulyata tende anze kalyeendelela, mbuti nyika mbwiiyoogwitila liya myeembo ya Ciyubunuzyo iili 7 yaakusiba? Casika sunu ciindi cakuti twiibaluke mu mizeezo yesu zintu ziyoocitika katutana landuka penzi lya Coronavirus. Tyanka AAWA ubale zinjaanji.
Prayer Requests