Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!
Whom Do You Worship?

Beware of worshipping the God of Ellen White and Trinitarians. Her god has a divine son who is 'equal with God, infinite and omnipotent.' We worship, instead, the God of Yahushua. Even though Yahushua was Yahuwah's Messiah, the highest level of agency ever reached by any being, thus enabling him to do the works of Yahuwah and teach His words, He never considered himself equal to the Father. He kept reminding us that the Father was greater than him. He also confirmed that he could do nothing independently, for he depended entirely on Yahuwah. At WLC, we are consumed with worshiping the God of Yahushua and denouncing the god of Ellen White and the Trinitarians. The efforts many have undertaken over time to promote her as Yahuwah's messenger/spokesperson for these last days are deplorable. Such hapless efforts mislead millions worldwide into worshiping Ellen White's false and non-existent god. Click here to familiarize yourself with 8 verses affirming Yahushua's God.

Kkalenda lya Yah

3938 Zilembedwe in 22 Languages

Buzuba bwa Valentine Musaante: Bwakazyila Kuli?
Ino ciyanza cakupana zipego zya valentine cakazyila kuli? Muunzila nzi Banakristu mbubaakona ciyanza ca BaLoma bansiku eeci? Nkaambo nzi ncotutajani malailile aakusekelela ciyanza eeci nokuba aali buti mu Bbaibbele.
Comments: 0 
Hits: 102 
Mweengwe Wakubalila Mazuba Wakacinca: Hena Nsabata Tiiyakacincwa?
Kkalenda lyamazubaano talyeendelanai azilengwa leza pe. Aboobo, kuli mapenzi aalibonya aayo aatajanwi mukkalenda libelesya Mwezi azbua lyaku Malengelo: ncencico ncolibelesya Mweengwe Wakubalila Mazuba Munyika uucincauka. Mulongo wa mvwiki uutasimpidwe ku zilengwa leza, ncintu buyo cakabambwa aamuntu. Mweengwe Wakubalila Mazuba Munyika kwiina acimbi pele nkusola kwamuntu kubambulula buyo penzi ndyaakatalisya muntu ngweenya.
Comments: 0 
Hits: 1631 
Amagidoni: Nkondo yakulwanina Kupaila
Kuyaa kumvwika kweezyeezya kunjaanji kwaambilizya Nkondo ya Amagidoni. Ino ninkondo nzi eeyi? Iyoocitika lili? Mizeezo minjaanji yakalubizya akwaalilwa kululamika makani aaya nkaambo kakutamvwisya kuti eeyi nkondo yamisela ili mumakani aakupaila. Nkondo ya Amagidoni nga mamanino buyo aankondo yakali kulwanwa kale kuzwa ciindi Lusifa naakalidunda kuti uyookkala atalaa Mulundu wa Mbungano, Atalaa Bantu babungene Kupaila. Koya kumbele, ubale cibalo eeci akubbukizya cisyomyo ciyobwedwe musela wamamanino, cisyomyo cabaabo babambulula cintu caalubide mulusyomo – aabo bajokolosya kkalenda liluleme kubalila kusikila mu Nsabata yamasimpe ya mulawo wane.
Comments: 0 
Hits: 1490 
Kuzimaanya Musinze: Mpali Aatalikilwa Kubala Buzuba?
Sinkondoma wakabba bulemu bwakukombwa oobo bweelede kupegwa Mulengi wesu kwiinda mukupindula kkalenda libelesyegwa kujana buzuba bwa Nsabata bwa ciloba. Pele tacili cilikke eeco ncaakacita pe. Wakacincilizya aciindi cakutalikila kubala buzuba!
Comments: 0 
Hits: 1458 
Mvwiki ya Mazubaano aali Ciloba: Kuvwuntauzya Mukondo wa Lucengo
Muzeezo wakuyeeyela kuti mvwiki ilazinguluka kakwiina kulekezya ngomuzeezo wakulengelezya mupati mumisela ya Ciindi coonse. Pele masimpe aa misela yabantu atondezya kuti kkalenda lyamazubaano lyakabambilwa atalaa kkalenda lya mituni. Aboobo, Mujibelo nokuba mu Nsondo tabuli buzuba bwa Bbaibbele bwa kukomba nkaambo woonse obile aayo azyila mukkalenda lyalweeno.
Comments: 0 
Hits: 1796 
Bbabbuloni wa Maseseke: Nkwaakazyila Saturn
Kovwuntauzya nkwaakazyila leza Saturn kutegwa umuzyibe ooyo leza ngobakomba Mujibelo (mubuzuba bwa Saturn). Eeci cibalo ceelede kubalwa kufumbwa bantu boonse basyoma kuti Mujibelo mbobuzuba bwa Nsabata bwaciloba buli mu Bbaibbele.
Comments: 0 
Hits: 2219 
Pentekkositi | Kubambulula Bwakubalila Mazuba

Kubalila mazuba kusikila kubuzuba bwa Pentekkositi, ipobwe lyaambwa mumajwi amwi kuti “Ndi Pobwe lya Mvwiki”, nkubalila ooko banamaleya nkobauntuluzya kucita. Nkamu ya World's Last Chance, niyakamanizya mawoola manjaanji kiivwuntauzya Mangwalo amoyo wakupaila, yakasikila ambaakani yakuti, eeyo “nzila iilaa mpuwo” iibelesyegwa kujana buzuba oobo, ililubide! Twamukomba amutusangane swebo, mbuli mbotuyaabweenda akunjila muciiyo katuciyungizya kumvwisisya Pobwe lya Mwviki, akuzyiba bwakubalila mazuba kusikila twajana buzuba bululeme bwa pobwe eelyo.

Comments: 0 
Hits: 2329 
Makani Aakubeja! Mujibelo tamuli mu Nsabata Pe

Mbubuti mbonga walesya MULUMBE UUCENGA BANTU: KOBALA ZILEMBEDWE! Kubala cakabotu-kabotu mabbuku aalembedwe misela, Mangwalo, alwiiyo lwazilengwa leza zyamweenya wakujulu, kuyubunuka masimpe aagambya kuti Mujibelo teesyi Nsabata yabuzuba bwaciloba yamu Bbaibbele pe, ayalo Nsondo tiili buzuba mbwaakabuka kuzwa kubafu Mufutuli pe.

Comments: 0 
Hits: 2624 
Kubejelwa Aatalikilwa Buzuba: Ninzi alimwi kulaa mulimo nzi! [CEELEDE KUBALWA: ABA SDA]

Kusanyangula kabotu-kabotu matalikilo aamweengwe Uutalikilwa kupima buzuba, ncintu ciyubununa kakwiina kudonaika kuti mvwiki zyamazubaano tiizyakali kuzinguluka lyoonse kazijatene kuzwa ku Malengelo. Kusendekezya muzeezo wiimpene akasimpe aaka, nkukotamina zilengwa aziyanza zyabantu - akusiila bumboni bwini kumbali.

[Eeci CEELEDE KUBALWA  abaabo bakomba Nsabata Mujibelo, Babamba Mapobwe, aba SDA boonse.]

Comments: 0 
Hits: 2203 
Maseseke aaku Bbabbuloni: Leza Uusisidwe

Aayo makani aayinda kukankamusya akugambya ngaayubunuka eelyo kuti Leza Uusisidwe wayubununwa. Yebo tokalanganyi kabili Nsondo a Mujibelo munzila njoyeeya cino ciindi kufumbwa kuti umanizye kubala cibalo eeci.

Comments: 0 
Hits: 2616 
Constantine I a Hillel II: Balombwana Bobile Bakeena Nyika Yoonse

Kumwi kubeja kupati akataa musela wanyika yoonse, kwakacitigwa mumyaka iisika 1700 kupiluka musyule lyesu, abalombwana bobile: Constantine I a Hillel II

Hena ayebo ulicengedwe na?

Comments: 0 
Hits: 2729 
Nsabata Kumabbililo aazuba? Nkuyanguka ooko, Tacikonzyi Kucitaka eeco pe!

Mumuni uuyungizya kumweka kuzwa kujulu mumyaka misyoonto yakainda wakayubununa kuti buzuba bwamu Bbaibbele — antoomwe abwa Nsabata — butalikila kubucedo cifumofumo. Imulongo abweende bwazintu zyakatola busena mu lufu akuzikkwa kwa Mufutuli Yahushua zilatondezya cakumaninina kakwiina kudonaika kuti bamaJuuda aabo bakali kupona mumazuba naakali anyika Yahushua, bakacili kubamba buzuba bwa Nsabata kutalikila kubucedo.

Comments: 0 
Hits: 2677 
Kocenjela! Mulumbe Wa Ciindi Camamanino

Mumangwalo kuli yobwedwe munzila yakubambilila kabotu, kucenjezya kwamamanino kuzwa Kujulu. Ooyo mulumbe waluzyalo, ucenjezya baabo bapona mumazuba aamamanino kuti baleke kubelesya kkalenda lyamituni mukukomba Mulengi. Aabo bateelela kucenjezya ooku, bayootambula caando cokwa Yahuwah. Aabo banyansya kucenjezya ooku, bayootambula caando ca munyama.  

Comments: 0 
Hits: 2768 
Nsabata Iitobezya Mwezi Uulibonya-aZuba | Cikwabilizyo – Cibeela 3

Mumyaka yakainda, luzyibo lwa kkalenda lya Mulengi a Nsabata yabuzuba bwaciloba, lwakamwaikila atalaa nyika. Kwakaba kutongooka kapati kutongookela kasimpe aaka. Nokuba boobo, ooku kutongooka kuti kwalangisyigwa amumuni wa Mangwalo amalembe aamisela, tusimpe tulibonya oomo tutondezya kuti Nsabata yamasimpe ya Bbaibbele ikonzya buyo kubalilwa kubelesya kkalenda litobezya mwezi-azuba lyaku Malengelo. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iili fuka yakatongookela Nsabata iitobezya mwezi azuba yamu Bbaibbele.  

Comments: 0 
Hits: 2638 
Nsabata Iitobezya Mwezi Uulibonya-aZuba | Cikwabilizyo – Cibeela 2

Mukupyopyongana kukopede mizeezo iikazyana, kuli kutaminina kunjaanji ooko kutamikizya Nsabata iitobezya mwezi-azuba. Eeci cibalo ciingula kutwanga kuli ciloba ooko kwakamvugwa kakusampaula Nsabata iitobezya mwezi azuba.  

Comments: 0 
Hits: 2754 
Nsabata Iitobezya Mwezi Uulibonya-Azuba | Cikwabilizyo - Cibeela 1

Mumyaka misyoonto yakainda, kwakaba mumuni uuyungizya kumwesyela atalaa Nsabata akuyubununa kasimpe aako kakalubidwe kwaciindi cilamfu loko: kasimpe kakuti Nsabata yamu Bbaibbele tiikonzyi kujanwa kubelesya kkalenda lyamituni. Lilikke nokubelesyegwa kkalenda lyansiku lyaba Hebulayo, kkalenda lyaku Malengelo, ndendilyo Nsabata yamasimpe niikonzya kujanwa. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iibuzyililwa ziindi zinjaanji mukulwana Nsabata yamu Bbaibbele iitobezya Mwezi-aZuba.  

Comments: 0 
Hits: 2878 
Nsabata ya Buzuba bwa Ciloba: Kubambulula Caalubila

Mangwalo aambilizya mulimo wakuzunda wamusela wamamanino: kubambulula caalubila, naa kusinka cisena, eeco cakaba mumulawo ookwa Yahuwah eelyo Nsabata niyakapindaulwa. Ooyu ngomulimo ngotambidwe a Julu buno buzuba kuti webo uubeleke.

Comments: 0 
Hits: 3012 
Kukankaminwa: Kutondezya Mulongo wa Mvwiki Uuzinguluka Lyoonse Mbuutaluleme

Cishinshimi ca “Mvwiki zyili makumi ciloba” cokwa Daniele ncishinshimi cimwi cilaa mpuwo akataa zishinshimi zyoonse zyili Mumangwalo, nkaambo citondezya myaka iini yakubbapatizyigwa akukankaminwa kwa Mufutuli kakwiina kuleyaleya mumbali. Cuusisya ncakuti, bantu banji tabaciteeleli kabotu nokuba kucipandulula munzila iilubide 1 nkaambo eeci cishinshimi cilaa makani malemu ncobeni. Pele kulangisya cishinshimi cokwa Daniele “camvwiki zyili makumi ciloba” citutondezya kuti “Kukankaminwa muli Bwasanu” amuzeezo wakuti mvwiki yamazubaano ilazinguluka lyoonse kuzwa kumalengelo aanyika, tuuli muzeezo uululeme pe!

Comments: 0 
Hits: 2933 
Makanaa Pasika Aakopa Mizeezo

Pasika, makani aakopede bantu banjaanji. Mulumbe mubotu uuli mumabbuku otatwe aaMateyo, Maako aLuuka umvwikaanga upede buzuba bwa Mulalilo Wamamanino bwiimpene abuzuba bulembedwe mubbuku lya Mulumbe wa Johani. Muli ceeci amuzyintu zimwi zyizinga kuyeeya, Mangwaloo alitupede kale busanduluzi bukosozya makani aaya! Eelyo tumpango twiindene notuvwuntaulwa akusanyangulisyigwa, kuli bumboni buvwukkuka mumulumbe uuli mumabbuku aayo one antoomwe; kasimpe keni nkakuti, yoonse milumbe iili mumabbuku aaya ileendelana.

Comments: 0 
Hits: 2927 
Mulalilo Wamamanino: Ngu Pasika naa Peepe?

Mulalilo Wamamanino: Mangwalo ayubununa bubotu bwakweendelana akataa zikonzyano mukuti Mulalilo Wamamanino tiiwakali Pasika pe, pele wakali mulalilo wakulya buyo ooyo wakaanzwa azikonzyanyo zipya.

Comments: 0 
Hits: 2811 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.