Contact US
Prayer Requests

Katolikong Kompidensyal | Mga Itinagong Lihim ng Heswita ay Inilabas!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

ng Heswita ay Inilabas!

  • 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo...
  • Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita
  • Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita
  • Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga
    napakasamang gawain sa kasaysayan.
  • "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas!
Nilalaman ng Video:
Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan
ng Order ng mga Heswita!

Oras: 01:01:25
Mga Download: 1029
Mga Nanood: 3099
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas