Contact US
Prayer Requests

Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 3

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 3

  • Maaari pa rin bang gamitin ang kalendaryong Luni-solar sa H at T Polo?
  • Pinasinungalingan ba ng Talmud ang lunar Sabbath?
  • Bakit ang ilan sa mga Romanong mananalaysay ay tinukoy ang mga Israelita na tumangging lumaban sa "araw ni Saturn"?
  • Ang tamang pagbibilang sa Pentecostes ay nagpabulaan sa lunar Sabbath?
  • Ang ibig sabihin ba ng "Sabbath" ay nagpatunay sa makabagong araw ng Sabado . . .?
Nilalaman ng Video:
Matutunan ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at marami pang iba!
Oras: 00:35:00
Mga Download: 983
Mga Nanood: 2528
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!