Contact US
Prayer Requests

Katalagahan: Loterya para sa Iyong Kaluluwa

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Katalagahan: Loterya para sa Iyong Kaluluwa?

  • Ganap na Kasamaan/Kawalan ng Kakayahan
  • Walang Pasubaling Paghalal
  • Limitadong Pagbabayad
  • Hindi Malalabanang Pagpapala
  • Pagpapakasakit ng mga Hinirang
  • Walang Hanggang Kasiguraduhan
Nilalaman ng Video:
Katalagahan: Isang Mapanira at Hindi Biblikal na Doktrina!
Oras: 00:18:47
Mga Download: 689
Mga Nanood: 2127
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas