Contact US
Prayer Requests

Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 2

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Pagtanggol sa Lunar Sabbath | Bahagi 2

  • Mayroon bang "blangkong-araw" ang kalendaryong Luni-Solar?
  • Ang Exodo ba ay pinasinungalingan ang lunar Sabbath?
  • Ang Sabbath ba ay "lumulutang" tungo sa sanlinggo?
  • Ang ika-7 araw ba ay tinatawag na "Sabbath" sa maraming wika?
  • Magkapareho ba ang Araw ng Bagong Buwan at ang Sabbath?
  • Mayroon bang sinaunang Kristyano na tumalima sa lunar Sabbath?
Nilalaman ng Video:
Matutunan ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at marami pang iba!
Oras: 00:24:40
Mga Download: 991
Mga Nanood: 2467
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!