Contact US
Prayer Requests

Ang Kalendaryo Ng Manlilikha

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Kalendaryo ng Manlilikha

  • Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah
  • Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon
  • Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo
  • Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar
  • Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad
  • Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath
Sa palabas na ito:
Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha!
Oras: 00:08:46
Mga Download: 2374
Mga Nanood: 4686
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!