సృష్టికర్త కేలండరు

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

సృష్టికర్త కేలండర్

  • యహువ యొక్క కేలండరును పునరుద్దరించుట.
  • కాలమును కొలుచుటకు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను సృజించెను.
  • అన్ని రకముల కేలంసర్ల కంటే రమ్యమైనది మరియు ఖచ్చితమైనది.
  • బైబిల్ కేలండరు సౌర చంద్ర కేలండర్
  • ప్రస్తుత సోలార్ కేలండర్ మానవ కల్పితమైనది.
  • నిజమైన ఏడవ దినపు సబ్బాతును పునఃస్థాపించుట.
ఈ వీడియో లో:
సృష్టి ప్రారంభములో స్థాపించబడిన అసలైన కేలండరు!
సమయం: 00:08:44
డౌన్లోడ్స్: 1016
వీక్షణలు: 2889
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!