క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు

  • క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు
  • రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది
  • అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ
  • అన్యమతత్వం & మానవ బలి
  • శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి.
  • తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్
ఈ వీడియోలో:
క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు!
సమయం: 00:14:04
డౌన్లోడ్స్: 732
వీక్షణలు: 2543
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!