BREAKING NEWS If the coronavirus can wreak such havoc on the world today, putting entire countries on a complete lockdown, how will the world fare when the 7 Trumpets of Revelation begin to blast? It is time to refresh our memories with what could unfold even before we are done with the current coronavirus crisis. Click HERE for more.

క్రైస్తవ గ్రంథము వీడియోలు

జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా?
నెఫిలిమ్ వివాదాన్ని పరిశోధించుట!

 • కనానీయుల దేశాలను నాశనం చేయమని యహువః
  ఇశ్రాయేలీయులకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?
 • పురాతన కాలపు ఉన్నతదేహులు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?
 • జలప్రళయపు ముందటి దుర్మార్గం అంత త్వరగా ఎలా
  వృద్ధిచెందింది?
 • నెఫిలిం అనగా ఎవరు లేక ఏమిటి?
ఈ వీడియోలో:
యః యొక్క అసమానమైన ప్రేమ & దైవఘటనను కనుగొనుడి!
సమయం: 00:20:36
డౌన్లోడ్స్: 306
వ్యాఖ్యలు: 0 
1162 

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
సమయం: 00:22:48
డౌన్లోడ్స్: 276
వ్యాఖ్యలు: 0 
948 

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

 • అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి
 • ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర
 • బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం
 • అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట
 • ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట
 • క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత
ఈ వీడియోలో:
అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట!
సమయం: 00:13:18
డౌన్లోడ్స్: 282
వ్యాఖ్యలు: 0 
1044 

క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు

 • క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు
 • రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది
 • అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ
 • అన్యమతత్వం & మానవ బలి
 • శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి.
 • తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్
ఈ వీడియోలో:
క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు!
సమయం: 00:14:04
డౌన్లోడ్స్: 283
వ్యాఖ్యలు: 0 
1134 

సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము?
అసంగతము మరియు అసాధ్యం!

 • యహూషువః మరణము
 • యోసేపు దేహమును అడుగుట
 • పిలాతు అనుమతినిచ్చుట
 • యోసేపు సమాధికి సిద్ధం చేయుట
 • సమాధి, సబ్బాతు విశ్రాంతి, & పునరుత్థానం

ఈ వీడియోలో:
విశ్రాంతిదినము వేకువతో ప్రారంభమవుతుంది! రుజువు కావాలా?

సమయం: 00:27:11
డౌన్లోడ్స్: 304
వ్యాఖ్యలు: 0 
1139 

ముద్రలు, బూరలు, విచారణాత్మక తీర్పు & నీవు!

 • సింహాసనం ఎదుట తీర్పు
 • ప్రకటన గ్రంథంలోని 7 ముద్రలు
 • గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథం
 • సమస్త రహస్యాలు బహిర్గతమాయెను
 • జీవిత చిట్టాను ఎదుర్కొనుట

ఈ వీడియోలో:
ఒక ప్రవచనానుసార కాలక్రమం & పరలోకం యొక్క అంతిమ తీర్పు!

సమయం: 00:30:20
డౌన్లోడ్స్: 306
వ్యాఖ్యలు: 0 
931 

నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!

 • గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేళ్ళు
 • యహువః యొక్క వాక్యమును వక్రీకరించుట
 • చర్చి హాజరును పెంచుట
 • మందను నిర్భందించుట
 • లవొదికయ ఆధ్యాత్మిక గర్వం
 • సంభవించబోవు తీర్పు

ఈ వీడియోలో:
సమస్త వ్యవస్థీకృత మతాలు మరియు తెగల నుండి పారిపోవుడి!

సమయం: 00:15:27
డౌన్లోడ్స్: 274
వ్యాఖ్యలు: 0 
842 

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

 • ఆలోచనను వెదకుము...
 • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
 • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
 • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
 • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!

సమయం: 00:20:48
డౌన్లోడ్స్: 298
వ్యాఖ్యలు: 0 
1061 

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
సమయం: 00:14:15
డౌన్లోడ్స్: 450
వ్యాఖ్యలు: 0 
1351 

యూదులు & సబ్బాతు.

 • యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది
  అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు.
 • శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు
  కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు.
 • గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు.
 • శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు.
ఈ వీడియోలో:
మరువబడిన ముసుగు!
సమయం: 00:17:47
డౌన్లోడ్స్: 552
వ్యాఖ్యలు: 0 
1480 

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట  2వ భాగం. 

 • నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్
  క్యాలెండరును మార్పుచేసెను.
 • యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే
  తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది.
 • ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు!
ఈ వీడియోలో:
హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను!
సమయం: 00:20:34
డౌన్లోడ్స్: 597
వ్యాఖ్యలు: 0 
1524 

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట -1వ భాగము.

 • కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా
  చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను;
 • కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు
  ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను.
 • కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను. 
ఈ వీడియోలో:
కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట!
సమయం: 00:17:43
డౌన్లోడ్స్: 529
వ్యాఖ్యలు: 0 
1723 

జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా?
నెఫిలిమ్ వివాదాన్ని పరిశోధించుట!

 • కనానీయుల దేశాలను నాశనం చేయమని యహువః
  ఇశ్రాయేలీయులకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?
 • పురాతన కాలపు ఉన్నతదేహులు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?
 • జలప్రళయపు ముందటి దుర్మార్గం అంత త్వరగా ఎలా
  వృద్ధిచెందింది?
 • నెఫిలిం అనగా ఎవరు లేక ఏమిటి?
ఈ వీడియోలో:
యః యొక్క అసమానమైన ప్రేమ & దైవఘటనను కనుగొనుడి!

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

 • అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి
 • ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర
 • బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం
 • అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట
 • ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట
 • క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత
ఈ వీడియోలో:
అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట!

క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు

 • క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు
 • రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది
 • అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ
 • అన్యమతత్వం & మానవ బలి
 • శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి.
 • తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్
ఈ వీడియోలో:
క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు!

సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము?
అసంగతము మరియు అసాధ్యం!

 • యహూషువః మరణము
 • యోసేపు దేహమును అడుగుట
 • పిలాతు అనుమతినిచ్చుట
 • యోసేపు సమాధికి సిద్ధం చేయుట
 • సమాధి, సబ్బాతు విశ్రాంతి, & పునరుత్థానం

ఈ వీడియోలో:
విశ్రాంతిదినము వేకువతో ప్రారంభమవుతుంది! రుజువు కావాలా?

ముద్రలు, బూరలు, విచారణాత్మక తీర్పు & నీవు!

 • సింహాసనం ఎదుట తీర్పు
 • ప్రకటన గ్రంథంలోని 7 ముద్రలు
 • గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథం
 • సమస్త రహస్యాలు బహిర్గతమాయెను
 • జీవిత చిట్టాను ఎదుర్కొనుట

ఈ వీడియోలో:
ఒక ప్రవచనానుసార కాలక్రమం & పరలోకం యొక్క అంతిమ తీర్పు!

నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!

 • గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేళ్ళు
 • యహువః యొక్క వాక్యమును వక్రీకరించుట
 • చర్చి హాజరును పెంచుట
 • మందను నిర్భందించుట
 • లవొదికయ ఆధ్యాత్మిక గర్వం
 • సంభవించబోవు తీర్పు

ఈ వీడియోలో:
సమస్త వ్యవస్థీకృత మతాలు మరియు తెగల నుండి పారిపోవుడి!

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

 • ఆలోచనను వెదకుము...
 • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
 • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
 • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
 • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

యూదులు & సబ్బాతు.

 • యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది
  అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు.
 • శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు
  కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు.
 • గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు.
 • శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు.
ఈ వీడియోలో:
మరువబడిన ముసుగు!

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట  2వ భాగం. 

 • నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్
  క్యాలెండరును మార్పుచేసెను.
 • యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే
  తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది.
 • ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు!
ఈ వీడియోలో:
హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను!

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట -1వ భాగము.

 • కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా
  చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను;
 • కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు
  ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను.
 • కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను. 
ఈ వీడియోలో:
కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.