క్రైస్తవ గ్రంథము వీడియోలు

జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా?
నెఫిలిమ్ వివాదాన్ని పరిశోధించుట!

 • కనానీయుల దేశాలను నాశనం చేయమని యహువః
  ఇశ్రాయేలీయులకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?
 • పురాతన కాలపు ఉన్నతదేహులు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?
 • జలప్రళయపు ముందటి దుర్మార్గం అంత త్వరగా ఎలా
  వృద్ధిచెందింది?
 • నెఫిలిం అనగా ఎవరు లేక ఏమిటి?
ఈ వీడియోలో:
యః యొక్క అసమానమైన ప్రేమ & దైవఘటనను కనుగొనుడి!
సమయం: 00:20:36
డౌన్లోడ్స్: 730
వ్యాఖ్యలు: 0 
2424 

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
సమయం: 00:22:48
డౌన్లోడ్స్: 665
వ్యాఖ్యలు: 0 
2175 

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

 • అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి
 • ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర
 • బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం
 • అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట
 • ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట
 • క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత
ఈ వీడియోలో:
అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట!
సమయం: 00:13:18
డౌన్లోడ్స్: 689
వ్యాఖ్యలు: 0 
2466 

క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు

 • క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు
 • రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది
 • అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ
 • అన్యమతత్వం & మానవ బలి
 • శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి.
 • తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్
ఈ వీడియోలో:
క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు!
సమయం: 00:14:04
డౌన్లోడ్స్: 708
వ్యాఖ్యలు: 0 
2476 

సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము?
అసంగతము మరియు అసాధ్యం!

 • యహూషువః మరణము
 • యోసేపు దేహమును అడుగుట
 • పిలాతు అనుమతినిచ్చుట
 • యోసేపు సమాధికి సిద్ధం చేయుట
 • సమాధి, సబ్బాతు విశ్రాంతి, & పునరుత్థానం

ఈ వీడియోలో:
విశ్రాంతిదినము వేకువతో ప్రారంభమవుతుంది! రుజువు కావాలా?

సమయం: 00:27:11
డౌన్లోడ్స్: 718
వ్యాఖ్యలు: 0 
2362 

నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!

 • గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేళ్ళు
 • యహువః యొక్క వాక్యమును వక్రీకరించుట
 • చర్చి హాజరును పెంచుట
 • మందను నిర్భందించుట
 • లవొదికయ ఆధ్యాత్మిక గర్వం
 • సంభవించబోవు తీర్పు

ఈ వీడియోలో:
సమస్త వ్యవస్థీకృత మతాలు మరియు తెగల నుండి పారిపోవుడి!

సమయం: 00:15:27
డౌన్లోడ్స్: 694
వ్యాఖ్యలు: 0 
2032 

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

 • ఆలోచనను వెదకుము...
 • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
 • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
 • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
 • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!

సమయం: 00:20:48
డౌన్లోడ్స్: 716
వ్యాఖ్యలు: 0 
2357 

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
సమయం: 00:14:15
డౌన్లోడ్స్: 856
వ్యాఖ్యలు: 0 
2551 

యూదులు & సబ్బాతు.

 • యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది
  అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు.
 • శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు
  కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు.
 • గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు.
 • శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు.
ఈ వీడియోలో:
మరువబడిన ముసుగు!
సమయం: 00:17:47
డౌన్లోడ్స్: 1002
వ్యాఖ్యలు: 0 
2824 

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట  2వ భాగం. 

 • నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్
  క్యాలెండరును మార్పుచేసెను.
 • యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే
  తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది.
 • ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు!
ఈ వీడియోలో:
హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను!
సమయం: 00:20:34
డౌన్లోడ్స్: 1018
వ్యాఖ్యలు: 0 
2768 

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట -1వ భాగము.

 • కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా
  చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను;
 • కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు
  ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను.
 • కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను. 
ఈ వీడియోలో:
కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట!
సమయం: 00:17:43
డౌన్లోడ్స్: 945
వ్యాఖ్యలు: 0 
3227 

లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల
ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!

 • దానియేలు 70 వారములు (దానియేలు 9)
 • క్రీ.శ 31 వసంతకాలంలో శిలువ వేయటం 
 • చంద్రమాసం యొక్క 14వ దినాన శిలువ వేయటం 
 • వారంలో ఆరవ దినాన శిలువ వేయటం
 • శిలువ మరరణం శుక్రవారం నాడు కాదు!
ఈ వీడియోలో:
లూనార్ సబ్బాతును ప్రాచీన ప్రవచనం నిరూపిస్తుంది!
సమయం: 00:16:32
డౌన్లోడ్స్: 1045
వ్యాఖ్యలు: 1 
3132 

జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా?
నెఫిలిమ్ వివాదాన్ని పరిశోధించుట!

 • కనానీయుల దేశాలను నాశనం చేయమని యహువః
  ఇశ్రాయేలీయులకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు?
 • పురాతన కాలపు ఉన్నతదేహులు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?
 • జలప్రళయపు ముందటి దుర్మార్గం అంత త్వరగా ఎలా
  వృద్ధిచెందింది?
 • నెఫిలిం అనగా ఎవరు లేక ఏమిటి?
ఈ వీడియోలో:
యః యొక్క అసమానమైన ప్రేమ & దైవఘటనను కనుగొనుడి!

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

 • అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి
 • ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర
 • బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం
 • అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట
 • ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట
 • క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత
ఈ వీడియోలో:
అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట!

క్రిస్మస్ | ఆరంభము & సంప్రదాయాలు

 • క్రిస్మస్ తో యహూషువఃకు ఏ సంబధమూ లేదు
 • రక్త దాహం గల దేవుడు, సాటర్న్ కు గౌరవం ఇస్తుంది
 • అన్య రోమీయుల యొక్క సాటర్నేలియా పండుగ
 • అన్యమతత్వం & మానవ బలి
 • శాంటా,బహుమతులు,కార్డులు,కొవ్వొత్తులు, మిసిల్ టో, మొదలైనవి.
 • తండ్రి కాలము & బేబీ న్యూ ఇయర్
ఈ వీడియోలో:
క్రిస్మస్ యొక్క అన్యమత మూలాలు!

సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము?
అసంగతము మరియు అసాధ్యం!

 • యహూషువః మరణము
 • యోసేపు దేహమును అడుగుట
 • పిలాతు అనుమతినిచ్చుట
 • యోసేపు సమాధికి సిద్ధం చేయుట
 • సమాధి, సబ్బాతు విశ్రాంతి, & పునరుత్థానం

ఈ వీడియోలో:
విశ్రాంతిదినము వేకువతో ప్రారంభమవుతుంది! రుజువు కావాలా?

నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!

 • గొర్రె చర్మం వేసుకున్న తోడేళ్ళు
 • యహువః యొక్క వాక్యమును వక్రీకరించుట
 • చర్చి హాజరును పెంచుట
 • మందను నిర్భందించుట
 • లవొదికయ ఆధ్యాత్మిక గర్వం
 • సంభవించబోవు తీర్పు

ఈ వీడియోలో:
సమస్త వ్యవస్థీకృత మతాలు మరియు తెగల నుండి పారిపోవుడి!

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

 • ఆలోచనను వెదకుము...
 • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
 • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
 • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
 • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

యూదులు & సబ్బాతు.

 • యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది
  అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు.
 • శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు
  కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు.
 • గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు.
 • శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు.
ఈ వీడియోలో:
మరువబడిన ముసుగు!

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట  2వ భాగం. 

 • నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్
  క్యాలెండరును మార్పుచేసెను.
 • యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే
  తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది.
 • ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు!
ఈ వీడియోలో:
హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను!

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట -1వ భాగము.

 • కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా
  చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను;
 • కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు
  ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను.
 • కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను. 
ఈ వీడియోలో:
కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట!

లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల
ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!

 • దానియేలు 70 వారములు (దానియేలు 9)
 • క్రీ.శ 31 వసంతకాలంలో శిలువ వేయటం 
 • చంద్రమాసం యొక్క 14వ దినాన శిలువ వేయటం 
 • వారంలో ఆరవ దినాన శిలువ వేయటం
 • శిలువ మరరణం శుక్రవారం నాడు కాదు!
ఈ వీడియోలో:
లూనార్ సబ్బాతును ప్రాచీన ప్రవచనం నిరూపిస్తుంది!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.