పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

  • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
    పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
    వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
    ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
  • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
సమయం: 00:14:15
డౌన్లోడ్స్: 870
వీక్షణలు: 2608
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!