శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట -1వ భాగము.

  • కాన్స్టంటైన్... ఆదివారంను వారంలో మొదటి దనంగా
    చేసి,ఏడు రోజుల గ్రహ వారమును ప్రామాణీకరించెను;
  • కాన్స్టంటైన్...  అతడు అన్యులకు మరియు క్రైస్తవులకు
    ఇద్దరికీ ఆదివారంను ఆరాధనా దినముగా ఘనపరచెను.
  • కాన్స్టంటైన్... పస్కాకు పైగా ఈస్టరును ఘనపరచెను. 
ఈ వీడియోలో:
కాన్స్టంటైన్ బైబిలు కేలండరును తీసివేయుట!
సమయం: 00:17:43
డౌన్లోడ్స్: 945
వీక్షణలు: 3227
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!