లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల
ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!

  • దానియేలు 70 వారములు (దానియేలు 9)
  • క్రీ.శ 31 వసంతకాలంలో శిలువ వేయటం 
  • చంద్రమాసం యొక్క 14వ దినాన శిలువ వేయటం 
  • వారంలో ఆరవ దినాన శిలువ వేయటం
  • శిలువ మరరణం శుక్రవారం నాడు కాదు!
ఈ వీడియోలో:
లూనార్ సబ్బాతును ప్రాచీన ప్రవచనం నిరూపిస్తుంది!
సమయం: 00:16:32
డౌన్లోడ్స్: 1043
వీక్షణలు: 3122
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!