శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

శనివారపు మోసం: సబ్బాతును
దాచివేయుట  2వ భాగం. 

  • నాల్గవ శతాబ్దంలో, హిలెల్ ౹౹ బైబిల్
    క్యాలెండరును మార్పుచేసెను.
  • యూదులు శనివారంన ఆరాధిస్తారు ఎందుకంటే
    తాల్మూడిక్ చట్టం దానిని సమర్థిస్తుంది.
  • ఆధునిక క్యాలెండరులో నిజ సబ్బాతు లేదు!
ఈ వీడియోలో:
హిలెల్ ౹౹ సబ్బాతును శనివారంనకు బదిలీ చేసెను!
సమయం: 00:20:34
డౌన్లోడ్స్: 1048
వీక్షణలు: 2872
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!