యూదులు & సబ్బాతు

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

యూదులు & సబ్బాతు.

  • యూదులు శనివారంన ఆచరించుట వలన మిలియన్లమంది
    అది బైబుల్ సబ్బాతు అని తప్పుగా ఊహించుకొనుచున్నారు.
  • శనివారము పురాతన, లేఖనాల యొక్క అసలైన సబ్బాతు
    కాదు అని యూదుల పండితులకు తెలుసు.
  • గ్రగోరియన్ కేలండరు యహువః యొక్క కేలండరు కాదు.
  • శనివారము బైబిలు సబ్బాతు కాదు.
ఈ వీడియోలో:
మరువబడిన ముసుగు!
సమయం: 00:17:47
డౌన్లోడ్స్: 1036
వీక్షణలు: 2941
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!