క్రైస్తవ గ్రంథము వీడియోలు

యూదులు: ప్రపంచాన్ని నియంత్రిస్తున్న
సర్ప సంతానము!

 • క్రిప్టో-యూదులు...వారి సొంత దుర్మార్గ ప్రణాళికకు
  అనుకూలంగా చరిత్ర యొక్క వాస్తవాలను
  మార్చివేయుదురు మరియు అబద్దమాడుదురు.
 • క్రిప్టో-యూదులు ... క్రైస్తవులను మోసగించుటకు &
  సమస్త ఇతర "జాతులవారిపై" ఆధిపత్యం చేయుటకు
  ఒక పథకంలో రహస్యంగా ఐక్యమైరి.
 • యూదుల తాల్మూడ్ = కల్తీలేని, స్వచ్ఛమైన దుష్టత్వము!
ఈ వీడియోలో:
మొసం యొక్క దుర్మార్గం: "యూదుల"
ప్రణాళికను బహిర్గతం చేయుట!
సమయం: 01:00:17
డౌన్లోడ్స్: 195
వ్యాఖ్యలు: 0 
1005 

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
సమయం: 00:22:48
డౌన్లోడ్స్: 195
వ్యాఖ్యలు: 0 
690 

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
సమయం: 00:14:15
డౌన్లోడ్స్: 360
వ్యాఖ్యలు: 0 
1039 

యూదులు: ప్రపంచాన్ని నియంత్రిస్తున్న
సర్ప సంతానము!

 • క్రిప్టో-యూదులు...వారి సొంత దుర్మార్గ ప్రణాళికకు
  అనుకూలంగా చరిత్ర యొక్క వాస్తవాలను
  మార్చివేయుదురు మరియు అబద్దమాడుదురు.
 • క్రిప్టో-యూదులు ... క్రైస్తవులను మోసగించుటకు &
  సమస్త ఇతర "జాతులవారిపై" ఆధిపత్యం చేయుటకు
  ఒక పథకంలో రహస్యంగా ఐక్యమైరి.
 • యూదుల తాల్మూడ్ = కల్తీలేని, స్వచ్ఛమైన దుష్టత్వము!
ఈ వీడియోలో:
మొసం యొక్క దుర్మార్గం: "యూదుల"
ప్రణాళికను బహిర్గతం చేయుట!

మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం:
ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

 • ఆధునిక పరిసయ్యవాదంతో బైబిల్ సత్యాన్ని మార్చివేయుట ...
 • జియోనిస్ట్ ఎజెండాకు మద్దతునిచ్చుట ...
 • ప్రసంగంను హెబ్రీ భాషతో పదునుపెట్టుట...
 • ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించుటకు ధనమును ఇచ్చుట ...
 • యహువః ను ఆనందింపజేయు దాని విషయంలో ఆధునిక
  “యూదులు” ఎటువంటి అంతిమ అధికారమును కలిగిలేరు.
ఈ వీడియోలో:
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!

పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు &
పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

 • బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైనవియునైన మూల
  పాఠముల తట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల
  వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను,
  ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు. 
 • ఈ బలహీనమైనవియు నిష్‌ప్రయోజనమైన విషయాలు ఏమిటి"?
ఈ వీడియోలో:
సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.