Christmas: Intuntuko, Ifyashimikwa Elyo Ne Ntambi

Watch this video in other languages:
Ubulondoloshi...

Christmas| Intuntuko ne Ntambi

  • Mu lyashi lya Christmas tamwaba nangu fimo ifilanda pali Yahushua
  • Ipela umucinshi ka lesa kafwaisha umulopa ka Saturn
  • Ukusefya kwa ba Roma ukwa Cisenshi ukwa Saturnalia
  • Ubusenshi na malambo ya bantu
  • Santa, ifyabupe, ifitupa, inyali, akamuti ka mistletoe nafimbipo
  • Tata wa Nshita no Mwana Umwaka Upya

Muli ubu bunkolanya:
Intuntuko ya cisenshi iya Christmas!  

Inshita: 00:14:44
Ifyakupokelela: 1813
Imimwene: 4019
The
Latest
Videos
Christmas: Intuntuko, Ifyashimikwa Elyo Ne Ntambi
Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah