Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah

Watch this video in other languages:
Ubulondoloshi...

Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah

  • Bushe ni mbila nshi iili “nokubilwa ku cibumbwa conse”?
    (Marko 16:15)
  • Nga kanshi imbila ya kwa Yahushua imininako shani amaka
    yakwa Yahuwah kukupususha umuntu onse?
  • Kuti twabomba shani imilimo yakwa Yahuwah?
  • Kuti twakwata shani ubulungami bwakwa Yahuwah?

Muli ubu bunkolanya:
Ifyo cipilibula ukwenda nobulungami mu cicetekelo!

Inshita: 00:07:19
Ifyakupokelela: 1723
Imimwene: 3533
The
Latest
Videos
Ukwikala Mubuteko bwakwa Papa Wakushalikisha
Christmas: Intuntuko, Ifyashimikwa Elyo Ne Ntambi
Fumenimo Muli Wene, Mwe Bantu Bandi!
Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah