Contact US

Biblické nauky

2675 Články in 22 Languages

Co se stane po smrti?
Bible odhaluje, že když duše zemře, není už při vědomí. Není ani trápení, ani radost. Duše „spí“, dokud není vzkříšena zpět k životu mocí Dárce života.
Comments: 0 
Hits: 513 
Spasení je individuální dar, ne skupinový dar
Spasení je dar, ale je zodpovědností každého jedince jej přijmout. Nikdo nemůže přijmout spasení za tebe!
Comments: 0 
Hits: 231 
Šokující pravda o identitě našeho Spasitele!
Zpěvníky jsou plné písní oslavujících "Ježíše". Od písně "Away in a Manger" až po "Ježíš opět přijde" zpívají křesťané o Yahušuovi. Zpívají o jeho narození, jeho službě, jeho krvi, jeho smrti a jeho návratu. Velmi málo písní je věnováno Otci, a ty, které jsou, se zaměřují na Jeho majestát, velikost a hněv. Toto zaměření na Yahušuu a jeho nepopíratelně nesobeckou oběť způsobuje, že je příliš často přehlížen jeden fakt z Písma: pravá identita Spasitele.
Comments: 0 
Hits: 259 
Naděj hříšníka: Tento muž přijímá hříšníky!
Nemusíš čekat, dokud nepřestaneš hřešit, abys mohl přijít k Yahuwahovi. Pojď teď. Takový, jaký právě jsi, protože On přijímá hříšníky!
Comments: 0 
Hits: 218 
Tisícileté království: V nebi nebo na zemi?
WLC dlouho věřilo, že tisícileté království (milénium) bude v nebi. Nové porozumění Bible odhalilo, že milénium, které přijde po návratu Yahušui, se bude odehrávat na zemi.
Comments: 0 
Hits: 290 
Spasení: Přijato, ne dosaženo!
Všichni křesťané se shodují, že spasení je dar milosti. A přesto, navzdory tomuto ujištění, velká většina křesťanů, téměř nevědomky, sklouzne do mentality spasení-skrze-skutky, což je v rozporu s jejich hlásanou naukou. Podívejme se, co Písmo říká o tomto neobyčejném daru spasení a jakou roli v něm hraješ.
Comments: 0 
Hits: 236 
Poznej dary ospravedlnění z víry!
Ospravedlnění z víry je dar, který neustále dává. Je to věčný, nikdy nekončící dar Kristovy vlastní spravedlnosti, který přináší s sebou při probuzení i další dary.
Comments: 0 
Hits: 486 
Stvoření nebo Evoluce? Čemu věříš ty?
Překvapivý počet křesťanů jsou ve svých duchovních životech skrytí evolucionisté. Je to důsledek nepochopení Spasitelova smíření. Je to tvůj případ?
Comments: 0 
Hits: 452 
Nejlepší zpráva všech dob!
Připočtená spravedlnost není totéž co vtělená spravedlnost. Čti dále a poznej úžasnou pravdu o díle spasení.
Comments: 0 
Hits: 470 
Význam slova Elohim: Není to, co myslíš!
Pečlivé studium Bible dokazuje, že Spasitel je nejen plně člověkem, ale že ani neexistoval před svým narozením. Jak to však sjednotíme s používáním slova "elohim" (v plurálu), popisujícímu Yahuwaha napříč Písmem?
Comments: 0 
Hits: 775 
Nové světlo odhaluje pravou přirozenost Krista: 100% úplný člověk!
Blud o trojjediném božstvu použil Satan k tomu, aby zakryl nejudivující fakta spasení: Yahušua, jediný zplozený syn jediného pravého Boha, byl 100% úplný člověk!
Comments: 0 
Hits: 431 
Yahuwah je nejlepší přítel, kterého můžeš mít. Zde je proč . . .

Výroky Bible popisující charakterové rysy Yahuwaha vystupují tehdy, když víme, co znamenají. Poznej, jak jsou tato slova definována a odhalíš zaslíbení, kde jsi je dříve nikdy neviděl!

Comments: 0 
Hits: 625 
Nejvýhodnější obchod věků a poslední zkouška
Co je tím neocenitelným aktivem, které můžeš získat naprosto ZDARMA, a které jen čeká, že si ho nyní vezmeš? Čti tento inspirující rozhovor!
Comments: 0 
Hits: 764 
Desatero přikázání

Polemika o tom, zdali umístit Desatero přikázání do veřejných budov, násilně rozdělila veřejné mínění ve Spojených státech. Tento článek se zaobírá tím, jak se Desatero přikázání objevilo v historii a jakou mělo úlohu. Zaměřuje se také na to, co Bible říká o těchto deseti přikázáních, čím jsou a co pro nás znamenají. Nakonec článek ukazuje, že Desatero nezmizelo společně se Starou Smlouvou, ale že to jsou stejná slova, která Yahuwah píše na lidské srdce pod Novou Smlouvou.

Comments: 0 
Hits: 1809 
Genocidní maniak nebo milující Stvořitel? Průzkum polemiky o Nefilimech

Stále znovu přicházejí ateisté a agnostici s obviněním proti Yahuwahovi a Jeho slovu: "Bůh Starého Zákona je genocidní maniak! Libovolně a bezdůvodně vyplenil mnohé národy Starého Zákon! To zajisté není Bůh lásky!" Proč dělal Yahuwah rozdíl mezi národy? Proč přikázal naprosté zničení Kananejských? Abychom odhalili odpovědi k těmto vskutku vážným otázkám, musíme jít zpět až do "dnů Noeho". Ten, který zná konec od počátku, je pravý a spravedlivý ve všech Svých cestách!

Comments: 0 
Hits: 2427 
Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě

Prozkoumání pravdy o "Placaté Zemi" dle Bible a zdravého rozumu.

Comments: 0 
Hits: 3935 
Žádná Svatá trojice (Trinity), žádná 3 božstva, ale jeden Eloah

Je čas, abychom uctívali jediného Eloaha v pravdě a duchu a abychom činili pokání z naší nevědomosti a rouhání v minulosti. Toto je naše modlitba k našemu Otci, jedinému Eloahovi, který je nade všemi, a svou modlitbu pozvedáme ve jménu Jeho jednorozeného syna, Yahushui Pomazaného.

Comments: 0 
Hits: 1411 
Placatá Země: Opusťme teorii zeměkoule!

Nejdříve bylo nutné opravit nauky založené na špatných předpokladech. Více než jedenkrát musel WLC tým litovat a vyznat mylná učení minulosti, když bylo zjeveny nové pravdy. A nyní vyvstává nová pravda: pravá podoba země. Prosíme, abys nezavrhnul tuto nebo jakoukoliv jinou záležitost bez pečlivého a zbožného studia. Buď připraven následovat pravdu, kamkoliv povede.

Comments: 0 
Hits: 5454 
Druhý příchod: část 1 - Triumfální znovusjednocení

Válka mezi dobrem a zlem dosáhne svého triumfálního závěru při Druhém příchodu Yahushui. Od pádu člověka do hříchu vzhlíží každé hledající srdce k okamžiku Yahushuova příchodu ve slávě, aby vzal Své věrné domů. Žádná slova nedokáží popsat tu scénu. Žádné pero nezachytí radost tohoto okamžiku. Zažijí to jen ti, kteří obětují všechno, aby následovali svého Spasitele po celé cestě k Otcovu domu.  

Comments: 0 
Hits: 2014 
Mohu pokřtít nové obrácené, které jsem získal pro Yahushuu?

Mohu pokřtít nové obrácené, které jsem získal pro Yahushuu?

Comments: 0 
Hits: 1223 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.