Contact US

Biblické nauky

2534 Články in 22 Languages

Spasení: Přijato, ne dosaženo!
Všichni křesťané se shodují, že spasení je dar milosti. A přesto, navzdory tomuto ujištění, velká většina křesťanů, téměř nevědomky, sklouzne do mentality spasení-skrze-skutky, což je v rozporu s jejich hlásanou naukou. Podívejme se, co Písmo říká o tomto neobyčejném daru spasení a jakou roli v něm hraješ.
Comments: 0 
Hits: 72 
Poznej dary ospravedlnění z víry!
Ospravedlnění z víry je dar, který neustále dává. Je to věčný, nikdy nekončící dar Kristovy vlastní spravedlnosti, který přináší s sebou při probuzení i další dary.
Comments: 0 
Hits: 290 
Stvoření nebo Evoluce? Čemu věříš ty?
Překvapivý počet křesťanů jsou ve svých duchovních životech skrytí evolucionisté. Je to důsledek nepochopení Spasitelova smíření. Je to tvůj případ?
Comments: 0 
Hits: 275 
Nejlepší zpráva všech dob!
Připočtená spravedlnost není totéž co vtělená spravedlnost. Čti dále a poznej úžasnou pravdu o díle spasení.
Comments: 0 
Hits: 291 
Význam slova Elohim: Není to, co myslíš!
Pečlivé studium Bible dokazuje, že Spasitel je nejen plně člověkem, ale že ani neexistoval před svým narozením. Jak to však sjednotíme s používáním slova "elohim" (v plurálu), popisujícímu Yahuwaha napříč Písmem?
Comments: 0 
Hits: 390 
Nové světlo odhaluje pravou přirozenost Krista: 100% úplný člověk!
Blud o trojjediném božstvu použil Satan k tomu, aby zakryl nejudivující fakta spasení: Yahušua, jediný zplozený syn jediného pravého Boha, byl 100% úplný člověk!
Comments: 0 
Hits: 235 
Yahuwah je nejlepší přítel, kterého můžeš mít. Zde je proč . . .

Výroky Bible popisující charakterové rysy Yahuwaha vystupují tehdy, když víme, co znamenají. Poznej, jak jsou tato slova definována a odhalíš zaslíbení, kde jsi je dříve nikdy neviděl!

Comments: 0 
Hits: 384 
Nejvýhodnější obchod věků a poslední zkouška
Co je tím neocenitelným aktivem, které můžeš získat naprosto ZDARMA, a které jen čeká, že si ho nyní vezmeš? Čti tento inspirující rozhovor!
Comments: 0 
Hits: 571 
Desatero přikázání

Polemika o tom, zdali umístit Desatero přikázání do veřejných budov, násilně rozdělila veřejné mínění ve Spojených státech. Tento článek se zaobírá tím, jak se Desatero přikázání objevilo v historii a jakou mělo úlohu. Zaměřuje se také na to, co Bible říká o těchto deseti přikázáních, čím jsou a co pro nás znamenají. Nakonec článek ukazuje, že Desatero nezmizelo společně se Starou Smlouvou, ale že to jsou stejná slova, která Yahuwah píše na lidské srdce pod Novou Smlouvou.

Comments: 0 
Hits: 1509 
Genocidní maniak nebo milující Stvořitel? Průzkum polemiky o Nefilimech

Stále znovu přicházejí ateisté a agnostici s obviněním proti Yahuwahovi a Jeho slovu: "Bůh Starého Zákona je genocidní maniak! Libovolně a bezdůvodně vyplenil mnohé národy Starého Zákon! To zajisté není Bůh lásky!" Proč dělal Yahuwah rozdíl mezi národy? Proč přikázal naprosté zničení Kananejských? Abychom odhalili odpovědi k těmto vskutku vážným otázkám, musíme jít zpět až do "dnů Noeho". Ten, který zná konec od počátku, je pravý a spravedlivý ve všech Svých cestách!

Comments: 0 
Hits: 2045 
Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě

Prozkoumání pravdy o "Placaté Zemi" dle Bible a zdravého rozumu.

Comments: 0 
Hits: 3544 
Žádná Svatá trojice (Trinity), žádná 3 božstva, ale jeden Eloah

Je čas, abychom uctívali jediného Eloaha v pravdě a duchu a abychom činili pokání z naší nevědomosti a rouhání v minulosti. Toto je naše modlitba k našemu Otci, jedinému Eloahovi, který je nade všemi, a svou modlitbu pozvedáme ve jménu Jeho jednorozeného syna, Yahushui Pomazaného.

Comments: 0 
Hits: 1216 
Placatá Země: Opusťme teorii zeměkoule!

Nejdříve bylo nutné opravit nauky založené na špatných předpokladech. Více než jedenkrát musel WLC tým litovat a vyznat mylná učení minulosti, když bylo zjeveny nové pravdy. A nyní vyvstává nová pravda: pravá podoba země. Prosíme, abys nezavrhnul tuto nebo jakoukoliv jinou záležitost bez pečlivého a zbožného studia. Buď připraven následovat pravdu, kamkoliv povede.

Comments: 0 
Hits: 4858 
Druhý příchod: část 1 - Triumfální znovusjednocení

Válka mezi dobrem a zlem dosáhne svého triumfálního závěru při Druhém příchodu Yahushui. Od pádu člověka do hříchu vzhlíží každé hledající srdce k okamžiku Yahushuova příchodu ve slávě, aby vzal Své věrné domů. Žádná slova nedokáží popsat tu scénu. Žádné pero nezachytí radost tohoto okamžiku. Zažijí to jen ti, kteří obětují všechno, aby následovali svého Spasitele po celé cestě k Otcovu domu.  

Comments: 0 
Hits: 1741 
Mohu pokřtít nové obrácené, které jsem získal pro Yahushuu?

Mohu pokřtít nové obrácené, které jsem získal pro Yahushuu?

Comments: 0 
Hits: 1065 
Yahushua: Náš Drahý Velekněz

Nekonečná milost a bezmezná Yahuwahova láska vymyslela plán, pomocí kterého může být hříšný, padlý člověk obnoven k boží přízni. Tento plán zahrnoval daleko více než jen právní akt vykoupení lidstva z pod nadvlády Satana. Vyzýval také k obnově božího charakteru uvnitř lidské duše. A právě do tohoto díla je nyní Yahushua, náš drahý Velekněz, zapojen.

Comments: 0 
Hits: 1472 
Tajemství Spasení

Někdy kázání obsahují slova a fráze, která nejsou jasně srozumitelná. Ospravedlnění skrze víru je jednou z takových frází, často používaná, ale málo pochopená. Je důležité, aby všichni, kdo chtějí žít věčný život s Yahuwahem, měli jasné pochopení, co přesně znamená "ospravedlnění skrze víru", protože to je jediný způsob, kterým může být kdokoliv spasen!

Comments: 0 
Hits: 1575 
Yahushua: Jeho Život pro Mne

Skutečnost, že Yahushua byl pokoušen "ve všem jako my a přesto byl bez hříchu", dává každému povzbuzení, že i my můžeme přemoci hřích stejným způsobem, kterým vítězil Spasitel. Tajemství Yahushuova stálého vítězství v boji s hříchem a Satanem spočívá v Jeho neustálé důvěře v sílu Jeho Otce. Yahushua nepoužíval žádnou jinou moc, která by nebyla nabídnuta i nám skrze víru v Něj.

Comments: 0 
Hits: 1695 
Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky

Ospravedlnění skrze víru, plně přijato a pochopeno, znamená žít bez hříchu. Když je Yahushuova krev přijata skrze víru, člověk je ukřižován s Ním skrze víru. Potom, tak jako byl On vzkříšen k životu, věřící duše je vzkříšena k putování v novotě života. Toto je vykonáno skrze víru v Jeho spravedlnost. Je to daleko více než jen intelektuální pochopení mysli. Je to vlastní zkušenost. A to je naše jediná naděj.  

Comments: 0 
Hits: 1540 
Yahuwahova Pečeť

Yahuwahova pečeť je nevzácnější duchovní dar dostupný pro každého člověka žijícího na zemi. Jen Yahuwahova pečeť může poskytnout věčný život a duchovní ochranu nezbytnou pro dny před námi, kdy bude na nekající svět vylit Yahův hněv nezředěn milostí.

Comments: 0 
Hits: 1761 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.