Contact US

Kasanayang Banal

2683 Mga Artikulo in 22 Languages

Mga Bayani ng Langit: Michael at Margaretha Sattler

Sina Michael at Margaretha Sattler ay mga ordinaryong tao. Mga tao na may mga simpleng galak at pighati, pag-asa at takot gaya ng iba. Subalit, sa panahon ng pagsubok, sila'y nanatiling matapat kay Yahuwah. Ang kanilang katatagan sa harap ng oposisyon ay dakilang gagantimpalain sa Langit. Basahin ang kanilang kwento at mapukaw na kung ano ang nagawa ni Yah para sa iba, gagawin Niya rin para sa iyo.

Comments: 0 
Hits: 88 
Kataka-taka kung bakit nagaganap ang mga masamang bagay? May sagot si Yah!
Sa isang mundo ng mga pighati, ang pusong nasasaktan ay nais na malaman kung bakit? Bakit, kung si Yah ay isang Diyos ng pag-ibig, hinahayaan na maganap ang mga masamang bagay? Sa katunayan, mayroong napakabuting dahilan kung bakit hindi palaging pinipigilan ni Yahuwah na maganap ang mga trahedya, ngunit Siya ay palaging nandyan upang magpalakas at manghikayat sa bawat hakbang sa landas na tatahakin.
Comments: 0 
Hits: 178 
Ang #1 Pinakamahusay na Likas na Lunas! Isinaaktibong Uling!
Sa lahat ng lunas na makukuha, ang isinaaktibong uling ay ang may pinakamalawak na saklaw ng pagiging kapaki-pakinabang at dapat na malaman ng sinuman na interesado sa pagpapagaling ng mga sakit sa likas na paraan.
Comments: 0 
Hits: 238 
4 na Simpleng Hakbang para Pataasin ang Iyong Pananalig!
Ang pananalig ay ang kamay na umaangkin ng mga pangako ni Yah, nagdadala ng mga pinakadakilang pagpapala sa mapagpakumbabang mananampalataya.
Comments: 0 
Hits: 234 
Pananalig ay ang Tagumpay!
Lahat ng tatanggapin ang tunay na Sabbath ay haharapain ang mga suliranin na hindi pa nalulutas ng mga tao. Pinapahintulutan ni Yahuwah ang ganitong mga pagsubok kaya ang Kanyang mga anak ay maghahangad sa Kanya. Tangi lamang kung kailan ang mga hindi malutas-lutas na mga suliranin ay malulutas ng isang Eloah na nagpapanatili ng tipan kaya ang pananampalataya ng isang tao ay pinalakas at ang PANANALIG ay ang pinakadakilang pangangailangan ng mga anak ni Yah ngayon.
Comments: 0 
Hits: 297 
Pagsunod na Nagmumula sa Pananalig
Gaya ng kaligtasan, ang pagsunod mismo ay isang kaloob. Ang pagsunod na umaagos mula sa ating pansariling pagsisikap ay walang iba kundi mga gawa at hindi katanggap-tanggap kay Yah.
Comments: 0 
Hits: 235 
Sa Ilalim ng Kanyang Pakpak: Nagtatago sa Lingid na Lugar ng Kataas-taasan
Ang Bagyong Irma ay ang pinakamalaking bagyo na naitala sa Atlantiko. Subalit maging ang makapangyarihang pwersa ng kalikasang ito ay hindi maaaring malupig ang isang pamilya na inangkin ang mga mas makapangyarihang pangako ni Yah.
Comments: 0 
Hits: 284 
Panalangin Para Sa Iba
“Hingin ninyo at ibibigay sa inyo. Hanapin ninyo at matatagpuan ninyo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan." Ang pangako ay makukuha ngayon gaya ng una itong sinabi. Sumisid tungo sa napapanahong artikulong ito para palakasin ang iyong buhay ng pananalangin, para sa iyo at para sa iba!
Comments: 0 
Hits: 424 
Higit na Mapalad ang Magbigay...
Madalas napakahirap na malaman kung ano ang gagawin sa mga ikapu at mga handog kung kailan ang isa ay itinatatag ang isang pantahanang ekklesia. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang mga Biblikal na tuntunin sa mga ikapu at mga handog na nagpapahiwatig sa kung paano ang mga ito ay bumabalik kay Yahuwah, habang humahawak ng pantahanang ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 299 
Banal na Akay: Mabatid kung paano makilala ang kalooban ni Yah sa iyo pang-indibidwal!
Ang pamumuhay sa pang huling krisis ng daigdig ay kailangan ng isang mas malapit, mas mahalagang koneksyon sa Makalangit na Ama na naranasan noong apostolikong panahon. Ang bawat mananampalataya ay nangangailangan ng personal na patnubay dahil ang bawat isa, indibidwal na kalagayan ay lubos na naiiba. Ito'y nangangailangan ng hindi lamang personal na relasyon sa Ama, kundi ng kakayahan na marinig at makilala ang Kanyang tinig kapag Siya ay nagsasalita sa iyo.
Comments: 0 
Hits: 322 
Mga Seremonya ng Pag-aasawa para sa mga Tinawagang Lumabas
Ang pag-iisang-dibdib ng lalaki at babae sa kasal ay isang sagrado ngunit masayang pangyayari. Ang artikulong ito ay sinagot ang mga karaniwang tanong tungkol sa mga kasal na pinagpala ni Yahuwah, mga tradisyon, mga katibayan ng pag-aasawa at marami pa.
Comments: 0 
Hits: 799 
Matutunan kung Paano Makukuha ang Di Pa Nagagamit na Banal na Lakas!
Hinabi sa buong Kasulatan ay isang tuntunin ng hindi mailarawang kapangyarihan, naghihintay lamang na makuha ng sinuman na aangkinin ito sa pananalig. Ipinahayag ng Kasulatan na hindi maaaring magsinungaling si Yahuwah. Ang dahilan ay simple lamang: anumang ipapahayag ni Yahuwah ay mangyayari sa agarang panahong sinasabi Niya ito!
Comments: 0 
Hits: 371 
Paghahanda sa Sakuna: Ang Tungkulin ng Kristyano
Walang duda, tayo ay nabubuhay sa mga araw ng pagtatapos ng kasaysayan ng daigdig. Sa mga lumipas na taon, sinumang nagturo ng katapusan ng sanlibutan ay pinagtawanan at binalewala. Ngayon, gayunman, dahil sa mga bagong pangyayari sa mundo, ang mga tao ay nagising na sa pagkaseryoso ng mga panahon kung saan tayo nabubuhay. Nakahanda ka na ba sa mga paparating na mga araw? Nalalaman mo ba kung paano maghahanda? Ang napapanahong artikulong ito ay makatutulong sa iyo kung paano magsimula!
Comments: 0 
Hits: 560 
Paghahanda sa Sakuna: Mga Benepisyo ng Probinsyang Pamumuhay
Sa lahat ng kaguluhan at pagbabaka-sakali sa tanda ng halimaw, ang isang punto na nakakaligtaan ay ang pagdating ng panahon kung kailan “walang sinuman ang makabili o makapagtinda kung walang tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito.” Nakahanda ka ba sa panahong iyon?
Comments: 0 
Hits: 482 
Pagkamatuwid sa Pananampalataya
Ang Repormasyong Protestante ay nagpakislap ng sindak nang makita ang kasamaan ng Simbahang Katolikong kaparian sa simula ng ikalabing-anim na siglo. Sa mga kamakailang taon lamang, mayroong napakalaking ebidensya na ang kaparian ay nagiging mas masama simula noon, sapagkat ang mga pedophile ay humalili sa hamak na mga sakim na binatang anak ng edukado. Habang ang mundo ay naniniwala na ang simbahan ng Ingkisisyon ay nagbago, ang kanilang pansariling asal ay nagpapakita ng pagbabago, kung anuman, ito'y mas malala. Ngayon, higit sa lahat, ang doktrina ng pagkamatuwid bilang gawa at kaloob ni Yahuwah sa pananampalataya sa nagbabayad-sising pamamagitan ni Yahushua ang ating Dakilang Saserdote sa Makalangit na Santuwaryo ay ang sumisigaw na kailangan ng sanlibutan. Ang pagkahari ni Yahushua ay isang napabayaang isyu, at ito'y nagresulta sa mga tao na hindi matanto na ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay ang produkto ng pamana ni Yahushua bilang Mesias.
Comments: 0 
Hits: 876 
Gana: Susi sa Tagumpay o Kabiguan
Ang tanging paraan para kay Yahuwah na makipag-usap sa kaluluwa sa pamamagitan ng kaisipan. Kaya, anuman na nagpapadilim sa kaisipan o nagpapamanhid sa mga pandama ay dapat na iwasan ano man ang kabayaran. Lahat ng naghahangad ng pagkamatuwid ay mahahanap na ang pagbabalik sa napakasimpleng dyeta, malaya sa malalakas na pampalasa, asukal, mantika, additibo, pampreserba ay magiging isang napakadakilang pagpapala sa laban para magtagumpay sa pagkakasala.
Comments: 0 
Hits: 782 
Panalangin: Hininga ng Kaluluwa
“Ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ito ay ang lihim ng espiritwal na kapangyarihan. Walang ibang paraan ng kagandahang-loob ang maaaring ipalit at ang kalusugan ng kaluluwa ay mapapanatili. Ang panalangin ay nagdadala sa puso tungo sa pinakamalapit na pakikipag-ugnay sa Bukal ng Buhay, at pinapalakas ang litid at kalamnan ng karanasang pangrelihiyon.”
Comments: 0 
Hits: 1018 
Walang Hanggang Pag-Ibig | Bahagi 3: Ang Tugon ng Tao
Ang natural na tugon ng puso na nararamdamang inibig ay para umibig bilang ganti dahil ang Pag-Ibig ay nagpapagising sa pag-ibig. Para palakasin ang pag-ibig, ang pasasalamat ay dapat na ipahayag sa pagkilala ng natanggap na mga pagpapala. Lahat ng nadama ang pag-ibig ni Yahuwah, ay nais na sumunod sa Kanya dahil sila’y iniibig Siya. Ang pagtalima sa banal na kautusan ay kung paano ang pag-ibig ay ipinakita para sa Tagabigay ng Kautusan.
Comments: 0 
Hits: 1380 
Walang Hanggang Pag-ibig | Bahagi 1: Ang Pag-Ibig ni Yahuwah sa Tao
Ang banal na pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Ito'y umaagos mula sa dakilang puso ni Yahuwah na pinagmulan ng lahat ng pag-ibig, kagalakan at kasiyahan. Ang pag-ibig ni Yahuwah ay nag-iisang pinakamalakas na pwersa sa sanlibutan. Ito ang mismong diwa kung sino at ano Siya.
Comments: 0 
Hits: 965 
Ang Dakila at Napakahalagang mga Pangako
Sa nalalabing mga araw ng kasaysayan ng daigdig, ang tunay na kabayaran ng pagkamit ng walang hanggang buhay ay ngayo’y nakasisilaw na maliwanag. Ang pagkamit ng Langit ay nangangailangang isuko ang lahat ng bagay. Mga bagong kalagayan na lilitaw na pananawagan para sa higit pang karunungan sa tao. Narito, gaya sa ibang kalagayan, nagbigay si Yahuwah ng isang solusyon para sa bawat problema. Ang salita ni Yahuwah ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi nito. Dahil dito, angkinin ang Kanyang dakila at napakahalagang mga pangako! Ang mga ito’y Kanyang kaloob para sa iyo. Maaaring manahan sa iyo ang lahat ng mga pangako dahil ang mga ito’y Salita ni Yah at naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi ng mga ito.
Comments: 0 
Hits: 985 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.