Contact US

Kasanayang Banal

3994 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Sindrom Ni Jonas: Ibigin Ninyo Ang Inyong Mga Kaaway!
"Ngunit sinasabi ko sa inyo: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopoot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo..."
Comments: 0 
Hits: 171 
Pag-Asa Mula Sa Mga Panaghoy!
Ang aklat ng Mga Panaghoy ay naglalaman ng isang makapangyarihang aral sa pananalig at pag-asa, nagpapatibay na si Yahuwah ay isang Diyos na nagpapanatili ng Kanyang mga pangako—lahat ng mga ito.
Comments: 0 
Hits: 155 
Espiritwalidad Sa Mga Batas Ng Kadalisayan
Ang sistema ng biblikal na kadalisayan ay ipinapahayag na ang ating mga paghaharap sa panlupang kalikasan ng buhay ay nag-iiwan ng isang malalim na espiritwal na bakas – mula sa pagkabatid, sa pagsilang, sa pagkakasakit hanggang sa kamatayan.
Comments: 0 
Hits: 220 
Isang Mensahe Mula Kay Mikas: Ang Kanyang Mga Sugat Ay Walang Kagamutan (Mikas 1:1-9)
Ang anak ni Yahuwah ay hinimok na tulungan ang aba, pakainin ang nagugutom, bigyan ng maiinom ang nauuhaw, suotan ang hubad, at tulungan ang inaapi. Habang mayroon pang panahon, tayo’y “ililigtas ang nanganganib, mag-aalaga sa naghihingalo, sunggaban sila sa awa mula sa kasalanan at libingan, tumangis sa nagkakamali, itaas ang bumagsak, sabihin sa kanila na si Yahushua ay Makapangyarihan na magliligtas.”
Comments: 0 
Hits: 154 
Iyong Ezekiel Na Sandali
Matutunan kung paano si Ezekiel ay nagawang malampasan ang kanyang sandali, kaya ikaw rin ang maaaring magtagumpay, at maging magalak sa iyong mga pagsubok.
Comments: 0 
Hits: 229 
Isang Aral Mula Sa Alagad Ni Yahushua Na Tumakbo Nang Nakahubad
Tayo’y inangkin ni Kristo. Anong hindi maaaring nating matupad sa ating sarili, maaari nating matupad sa kanya. Matapang na naging saksi si Kristo sa patotoo. Malaya niyang dinanak ang kanyang dugo sa kahoy ng krus. Ang dapat nating gawin, tayo na hamak at matatakutin, ay kumapit sa kanya at sa kanyang krus.
Comments: 0 
Hits: 193 
Mag-Ingat Sa Modernong Pariseismo
Isang kagulat-gulat na bilang ng mga Kristyano ang nagpalipas tungo sa pariseikong kaugalian ng kaisipan at pakikitungo. Nakalulungkot, ang mga ito'y pinakamatapat na mananampalataya na walang kamalayan ng kanilang panganib. Basahin upang matutunan ang tungkol sa lubos na sopistikadong patibong ng diyablo na ito.
Comments: 0 
Hits: 171 
Hindi Kasalanan Maging Tao!
Mayroong isang direktang paniniwala na ang estado ng pagiging tao ay likas mismo na makasalanan. Ang pagpapalagay na ito ay dapat na matugunan...
Comments: 0 
Hits: 150 
Pangalan Niyang Kahanga-hanga | Bahagi 4 - Pangalan Niya sa Aking Noo
Isang pinaka hindi pangkaraniwang pangako ang inalok sa lahat ng magtatagumpay sa pananalig sa mga merito ng Tagapagligtas. Ang pangakong ito ay ang pangalan ng Ama ay isusulat sa noo ng bawat indibidwal na naligtas. Matutunan ang kahalagahan ng kahanga-hangang pangakong ito at ikaw rin, ay maaaring isulat ang Kanyang pangalan sa iyong noo.
Comments: 0 
Hits: 259 
Papuri! Isang Kasangkapan sa Hindi Patas na Labanan!
Ang pagpuri ay lubos na napakahalagang sandata ng espiritwal na labanan na hindi malawak na nakilala sa mga tao ni Yah ngayon. Kapag pinupuri mo si Yahuwah sa bawat kalagayan, ikaw ay nagpapahayag sa harap ng nakatingin na sanlibutan ang iyong pananalig sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan na magligtas. Ang pananalig na iyon, isinagawa sa pagpuri, ay magkakaroon ng salpok sa sarili nito, naghahatid sa iyo mula sa mga bitag ng kaaway.
Comments: 0 
Hits: 378 
Papel na Ginagampanan ng Babae sa Ekklesia
Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang nauugnay at hindi mapaghihiwalay na mga papel ng parehong lalaki at babae sa tahanan at Ekklesia.
Comments: 0 
Hits: 293 
Pangalan Niyang Kahanga-hanga | Bahagi 1 – Tumawag sa Kanyang Pangalan
Ang Kasulatan ay paulit-ulit na iniimbitahan ang lahat na “tumawag sa kanyang pangalan” ng Makalangit na Ama. Ang mapagmahal na imbitasyong ito ay ibinubukas sa lahat ang mga kayamanan ng Langit. Anumang kailangan sa buhay na ito at sa lahat ng walang hanggan, ang Manlilikha ay nangako upang ipagkaloob sa mga tumawag sa Kanyang pangalan. Matutunan kung paano tumawag sa Kanyang pangalan. Ang iyong buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati!
Comments: 0 
Hits: 454 
Malayang Paglilingkod: Mag-Ingat sa Nakatagong Patibong!
Maraming malayang paglilingkod ang lumitaw upang ipalaganap ang patotoo kapag ang iba't ibang denominasyon ay bigong sumulong sa liwanag. Nakalulungkot, karamihan sa mga paglilingkod na ito kung hindi lahat ay gayundin bigo na sumunod sa dumaraming liwanag. Nananawagan ang langit sa lahat na manindigan nang malaya mula sa anumang paglilingkod na hahadlang sa pagsulong ng patotoo.
Comments: 0 
Hits: 313 
Ang Matematika ng Pag-aasawa
Ang layunin ni Yahuwah para sa pag-iisang-dibdib ay ang mag-asawa ay nagiging “isang laman.” Matutunan ang iba’t ibang pamamaraan na ginamit ng mag-asawa para maging “isa,” at kung bakit isang pamamaraan lamang ang maaaring makamit ang ninais na “pagiging isa.”
Comments: 0 
Hits: 274 
Mga Tuntunin Para sa Pagtatagumpay
Anu-anong mga suliranin ang hinaharap mo ngayon? Ikaw ba o ang iyong mahal sa buhay ay nagpupunyagi sa isyu ng kalusugan? Problema sa pamilya? Marahil ikaw ay nakikitungo sa mga kahihinatnan ng isang pagkakamali. Ikaw ba ay nagpupumiglas sa pagkabalisa? Anuman ang suliranin na hinaharap mo, nagpapakita ang Banal na Kasulatan ng mga tuntunin na magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano mapagtagumpayan ang mga ito.
Comments: 0 
Hits: 520 
Ibigay Mo Sa Amin Ngayon Ang Aming Kakanin Sa Araw-araw
Mateo 6:8-11: Ang tinapay ng Tagapagligtas ay sinasabi ang tungkol sa espiritwal na tinapay. Ang pisikal na tinapay ay nagbibigay ng pisikal na buhay, ang espiritwal na tinapay ay espiritwal na nagpapalakas sa atin at pinapangunahan tayo tungo sa buhay na walang hanggan! Natatanggap mo ba ang iyong pagkain sa araw-araw?
Comments: 0 
Hits: 482 
Paglunas Ng Langit | Mga Likas Na Remedyo
Ang Paglunas ng Langit ay nagbibigay ng mga batayan kung paano maging mabuti at manatiling magaling sa maikling salita. Maaaring hindi lamang natin mapababa nang lubos ang tsansa na makakuha ng sakit sa puso o kanser, kundi maaari nating gamitin ang mga simple at murang pahiwatig upang magningning ang kalusugan. Ang kalusugan ay isang kaugalian. Habang tayong lahat ay naiiba, ang ating kaisipan at katawa ay gumagawa sa mga kaparehong tuntunin. Ang walong likas na remedyo ay maaaring makapagpagaling at mapanatili ang mabuting kalusugan. Ang ito’y sikat ng araw, sariwang hangin, kapahingahan, ehersisyo, ang paggamit ng tubig, tamang dyeta, pagpipigil, at pananalig sa banal na kapangyarihan. Ang mental na kalusugan ay batay rin sa walong tuntunin: isang malinaw na budhi, isang masayang puso at tawanan, kapangyarihan ng panalangin at pag-angkin sa mga pangako ni Yahuwah, kapatawaran, pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, at matatamis na mga salita.
Comments: 0 
Hits: 787 
Ang Pinakamakapangyarihang Pangako sa Lahat ng Sanlibutan!
Nais ni Yahuwah na ang pangako na nakapaloob sa Kanyang pangalan ay makilala at magamit. Ito ay kung bakit ang Kasulatan ay paulit-ulit na hinihimok ang mga mananampalataya na “Tumawag sa pangalan ni Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 511 
Ang Mayamang Gantimpala ng Radikal na Pananalig!
Kapag napapagaan natin ang paghihirap ng iba sa anumang bagay na maaari nating gawin, tayo sa mismong tunay na paraan, napapagaan natin ang paghihirap ng Ama na nararamdaman ang lahat ng bagay na nararamdaman nila. Gayundin, kapag pagkaitan natin ng tulong ang mga nangangailangan, pagkakaitan natin ng tulong ang mismong Ama. Ang pagbibigay para sa iba ay nagiging isang pribilehiyo at isang gawa ng pagsamba.
Comments: 0 
Hits: 689 
Edward Wightman: Isang Malungkot na Kamatayan
“Kung, sa panahong iyon, ang mga patay na aklat ay maaaring ituon sa apoy, gaano pa ang maraming buhay na aklat, na ibig sabihin, mga tao?” Ito ang kwento ni Edward Wightman, isang pangalan na hindi kilala ng mga modernong mag-aaral ng Bibliya, subalit nalalaman sa kasaysayan bilang panghuling tao sa Inglatera na sinunog nang buhay sa istaka para sa erehya.
Comments: 0 
Hits: 597 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.