Contact US

Kasanayang Banal

2526 Mga Artikulo in 22 Languages

Banal na Akay: Mabatid kung paano makilala ang kalooban ni Yah sa iyo pang-indibidwal!
Ang pamumuhay sa pang huling krisis ng daigdig ay kailangan ng isang mas malapit, mas mahalagang koneksyon sa Makalangit na Ama na naranasan noong apostolikong panahon. Ang bawat mananampalataya ay nangangailangan ng personal na patnubay dahil ang bawat isa, indibidwal na kalagayan ay lubos na naiiba. Ito'y nangangailangan ng hindi lamang personal na relasyon sa Ama, kundi ng kakayahan na marinig at makilala ang Kanyang tinig kapag Siya ay nagsasalita sa iyo.
Comments: 0 
Hits: 129 
Mga Seremonya ng Pag-aasawa para sa mga Tinawagang Lumabas
Ang pag-iisang-dibdib ng lalaki at babae sa kasal ay isang sagrado ngunit masayang pangyayari. Ang artikulong ito ay sinagot ang mga karaniwang tanong tungkol sa mga kasal na pinagpala ni Yahuwah, mga tradisyon, mga katibayan ng pag-aasawa at marami pa.
Comments: 0 
Hits: 289 
Matutunan kung Paano Makukuha ang Di Pa Nagagamit na Banal na Lakas!
Hinabi sa buong Kasulatan ay isang tuntunin ng hindi mailarawang kapangyarihan, naghihintay lamang na makuha ng sinuman na aangkinin ito sa pananalig. Ipinahayag ng Kasulatan na hindi maaaring magsinungaling si Yahuwah. Ang dahilan ay simple lamang: anumang ipapahayag ni Yahuwah ay mangyayari sa agarang panahong sinasabi Niya ito!
Comments: 0 
Hits: 157 
Paghahanda sa Sakuna: Ang Tungkulin ng Kristyano
Walang duda, tayo ay nabubuhay sa mga araw ng pagtatapos ng kasaysayan ng daigdig. Sa mga lumipas na taon, sinumang nagturo ng katapusan ng sanlibutan ay pinagtawanan at binalewala. Ngayon, gayunman, dahil sa mga bagong pangyayari sa mundo, ang mga tao ay nagising na sa pagkaseryoso ng mga panahon kung saan tayo nabubuhay. Nakahanda ka na ba sa mga paparating na mga araw? Nalalaman mo ba kung paano maghahanda? Ang napapanahong artikulong ito ay makatutulong sa iyo kung paano magsimula!
Comments: 0 
Hits: 245 
Paghahanda sa Sakuna: Mga Benepisyo ng Probinsyang Pamumuhay
Sa lahat ng kaguluhan at pagbabaka-sakali sa tanda ng halimaw, ang isang punto na nakakaligtaan ay ang pagdating ng panahon kung kailan “walang sinuman ang makabili o makapagtinda kung walang tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito.” Nakahanda ka ba sa panahong iyon?
Comments: 0 
Hits: 232 
Pagkamatuwid sa Pananampalataya
Ang Repormasyong Protestante ay nagpakislap ng sindak nang makita ang kasamaan ng Simbahang Katolikong kaparian sa simula ng ikalabing-anim na siglo. Sa mga kamakailang taon lamang, mayroong napakalaking ebidensya na ang kaparian ay nagiging mas masama simula noon, sapagkat ang mga pedophile ay humalili sa hamak na mga sakim na binatang anak ng edukado. Habang ang mundo ay naniniwala na ang simbahan ng Ingkisisyon ay nagbago, ang kanilang pansariling asal ay nagpapakita ng pagbabago, kung anuman, ito'y mas malala. Ngayon, higit sa lahat, ang doktrina ng pagkamatuwid bilang gawa at kaloob ni Yahuwah sa pananampalataya sa nagbabayad-sising pamamagitan ni Yahushua ang ating Dakilang Saserdote sa Makalangit na Santuwaryo ay ang sumisigaw na kailangan ng sanlibutan. Ang pagkahari ni Yahushua ay isang napabayaang isyu, at ito'y nagresulta sa mga tao na hindi matanto na ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay ang produkto ng pamana ni Yahushua bilang Mesias.
Comments: 0 
Hits: 611 
Gana: Susi sa Tagumpay o Kabiguan
Ang tanging paraan para kay Yahuwah na makipag-usap sa kaluluwa sa pamamagitan ng kaisipan. Kaya, anuman na nagpapadilim sa kaisipan o nagpapamanhid sa mga pandama ay dapat na iwasan ano man ang kabayaran. Lahat ng naghahangad ng pagkamatuwid ay mahahanap na ang pagbabalik sa napakasimpleng dyeta, malaya sa malalakas na pampalasa, asukal, mantika, additibo, pampreserba ay magiging isang napakadakilang pagpapala sa laban para magtagumpay sa pagkakasala.
Comments: 0 
Hits: 553 
Panalangin: Hininga ng Kaluluwa
“Ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ito ay ang lihim ng espiritwal na kapangyarihan. Walang ibang paraan ng kagandahang-loob ang maaaring ipalit at ang kalusugan ng kaluluwa ay mapapanatili. Ang panalangin ay nagdadala sa puso tungo sa pinakamalapit na pakikipag-ugnay sa Bukal ng Buhay, at pinapalakas ang litid at kalamnan ng karanasang pangrelihiyon.”
Comments: 0 
Hits: 721 
Walang Hanggang Pag-Ibig | Bahagi 3: Ang Tugon ng Tao
Ang natural na tugon ng puso na nararamdamang inibig ay para umibig bilang ganti dahil ang Pag-Ibig ay nagpapagising sa pag-ibig. Para palakasin ang pag-ibig, ang pasasalamat ay dapat na ipahayag sa pagkilala ng natanggap na mga pagpapala. Lahat ng nadama ang pag-ibig ni Yahuwah, ay nais na sumunod sa Kanya dahil sila’y iniibig Siya. Ang pagtalima sa banal na kautusan ay kung paano ang pag-ibig ay ipinakita para sa Tagabigay ng Kautusan.
Comments: 0 
Hits: 1066 
Walang Hanggang Pag-ibig | Bahagi 1: Ang Pag-Ibig ni Yahuwah sa Tao
Ang banal na pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Ito'y umaagos mula sa dakilang puso ni Yahuwah na pinagmulan ng lahat ng pag-ibig, kagalakan at kasiyahan. Ang pag-ibig ni Yahuwah ay nag-iisang pinakamalakas na pwersa sa sanlibutan. Ito ang mismong diwa kung sino at ano Siya.
Comments: 0 
Hits: 734 
Ang Dakila at Napakahalagang mga Pangako
Sa nalalabing mga araw ng kasaysayan ng daigdig, ang tunay na kabayaran ng pagkamit ng walang hanggang buhay ay ngayo’y nakasisilaw na maliwanag. Ang pagkamit ng Langit ay nangangailangang isuko ang lahat ng bagay. Mga bagong kalagayan na lilitaw na pananawagan para sa higit pang karunungan sa tao. Narito, gaya sa ibang kalagayan, nagbigay si Yahuwah ng isang solusyon para sa bawat problema. Ang salita ni Yahuwah ay naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi nito. Dahil dito, angkinin ang Kanyang dakila at napakahalagang mga pangako! Ang mga ito’y Kanyang kaloob para sa iyo. Maaaring manahan sa iyo ang lahat ng mga pangako dahil ang mga ito’y Salita ni Yah at naglalaman ng kapangyarihan na gawin ang anumang sinasabi ng mga ito.
Comments: 0 
Hits: 736 
Kagalakan sa Sabbath
Ang pagtalima sa Sabbath ay hindi isang pasanin kundi isang kaligayahan! Matutunan ang lihim para makita ang Sabbath na kagalakan.
Comments: 0 
Hits: 959 
Pantahanang Paaralan: Pagtuturo para sa Langit

Ang kahalagahan ng maagang pagkabatang edukasyon ay hindi maaaring pagbulay-bulayan nang sobra. Ito ay isang seryosong responsibilidad para dalhin ang bata tungo sa mundo. Lahat ng gagawa nito ay mayroong taimtim na tungkulin para kay Yahuwah upang sanayin ang bata, upang hulmahin ang kanyang pagkatao, upang maging naaangkop na mamamayan para sa kaharian ng Langit.

Comments: 0 
Hits: 926 
Ang Araw na Ito Kasama si Yahuwah

Ang pang araw-araw na pagsuko ay ang lihim sa isang malakas at pangmatagalan, kalugod-lugod at malapit na relasyon kay Yahuwah. Matutunan ang mga lihim ng pang araw-araw na pagsuko at pumasok sa kasiyahan ng paglalakad kasama si Yah!

Comments: 0 
Hits: 810 
Pagkagumon Sa Kasalanan: Pagbabantay sa mga Landas sa Kaluluwa

Ang oras ay nalalapit nang magwakas. Ang pagkagumon ay kasalanan! Ngayon, higit pa kaysa sa dati, napakahalaga na bantayan ang bawat landas tungo sa kaluluwa kung saan hangarin ni Satanas na umakit at manilo.

Comments: 0 
Hits: 819 
Patibayin ang Iyong Anak Laban sa Porno

Ang pornograpiya ay isang patibong. Ito ay nakakaadik gaya ng nikotina o alkohol at ang mga matatalinong magulang ay gagawin ang anumang bagay at lahat ng bagay sa kanilang kapangyarihan na ihanda ang kanilang anak na labanan ang tukso kapag naipakita, dahil sa ilang punto, mangyayari ito. Gamitin ang mga pamamaraan na palakihin ang iyong anak na matatag laban sa pagkabighani sa pornograpiya.

Comments: 0 
Hits: 2091 
Simbahan ng mga Tinawagang Lumabas

Malinaw ang Kasulatan. Ang nalalabing “simbahan” ay hindi ang huling organisadong sekta. Sa halip, sila ang huling nalalabi ng Tinawagang Lumabas. Sila ang tinawagang lumayo mula sa lahat ng mga sekta. Ipinapakita ng Kasulatan ang huling henerasyon na sa huli'y humiwalay mula sa Babilonya, kanyang mga simbahan, at mula sa lahat ng mga maling doktrina at mga kasanayan.

Comments: 0 
Hits: 1110 
Malayang Panahon at ang Kaloob na Oras

Si Yahuwah ang pinakamapagbigay na Ama. Karamihan sa Kanyang mga kaloob na hindi nakikilala at hindi kinikilala ng Kanyang mga makalupang anak na binabalewala lamang. Ngunit ang lahat ay dapat tandaan na “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Eloah, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi Siya nagbabago, o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago.” (Santiago 1:17, MBB)

Comments: 0 
Hits: 902 
Palamuti at ang Kristyano

Pangkaraniwan na para sa kaisipan ng tao, nilikha mula sa larawan ng Manlilikha, na tangkilikin at hangarin ang kagandahan. Isa sa pinaka-karaniwan lugar kung saan ang tampulan ng mga tao sa kanilang hangarin sa kagandahan ay nasa personal na palamuti. Upang hangarin na makuha ang atensyon ng sinumang hitsura ay para mahulog sa patibong ng PAGMAMATAAS, ang pagkakasala kung saan bumagsak si Lucifer. Ang mga matapat, sa mga huling araw na ito, ay isasantabi ang lahat ng bagay na magiging sagabal o gagawing mali ang kadalisayan ng langit.

Comments: 0 
Hits: 996 
Pagsasaulo ng Kasulatan: Isang Bagay ng Buhay at Kamatayan

Ang Banal na Kasulatan ay ang tiyak na solidong bato ng pananampalatayang Kristyano. Ito ay ang buhay na landas ni Yah tungo sa walang hanggang buhay. Lahat ng may matapat na puso na matamo si Yahuwah at Kanyang kabanalan, ay gagawing ugali na pag-aralan ang Bibliya at ilagay ang nabubuhay na mga salita sa alaala. Para pabayaan ang pag-aaral ng salita ni Yahuwah ay pinipili ang kamatayan sa buhay. Ganito kaseryoso, sapagkat kung hindi tayo lalakad sa dumaraming liwanag ng Kanyang salita, maiiwan tayong nakaupo sa dumaraming kadiliman ng anino ng kamatayan.

Comments: 0 
Hits: 1340 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.