Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!

Zisyomwa mu Bbaibbele

3275 Zilembedwe in 22 Languages

Miya iili Muntolongo
Twaano twakulengelezya zimwi ziindi makani aabosyedwe aalaa zikondelezya akujatikizya misela yancobeni. Mukaambo aaka, apandulula bwini buzangi bwaacitika nsiku, abweende bwa zintu ku Tartarus, kweendelanya abangele basofweede baambwa muli 2 Petulo 2:4 amuli Juda
Comments: 0 
Hits: 1 
Ceeleko ca Busikwiiya ca Messiah
Kuteelela Yahushua ngamakani aa kufutulwa. Hena YEBO ulawuteelela Mulumbe wamasimpe wa Bulelo na?
Comments: 0 
Hits: 41 
Masizi Ookwa Servetus Alilaukila John Calvin
Eecu cibalo cijatikizya kabeela kazyibidwe-asyoonto mumusela wa cikombelo kuzwa kuciindi ca Kubambulula lusyomo. Aaya makani akasisigwa mubuleya mazubaano cakuti mbasyoonto buyo bantu bazyi tusimpe ootu twaankamika boobu. Tweelede kulizyilwa milosi. Ono kolibambila kutilimuka
Comments: 0 
Hits: 40 
Buumi Nolusika Lufu — Kweendelanyaa Martha a Yahushua
Caandaano 11 ca mulumbe wa Johane cilindinjide kapati kwa ciindi cikubwene nkaambo katusimpe tuyumu twaamba zya lufu. Kanjaanji Ime ndiyeeyela kuti, ikuti bantu banji bazuunyana kuvwuntauzya camasimpe ncocaamba ancocitondezya nociceya eeco cilembedwe mucaandaano, eeco ciyubunuka mbuli lusyomo lwa Plato lwakuti muzimo tuufwi, inga casowelwa kulaale akuyaamina ku masimpe aali mu Mangwalo.
Comments: 0 
Hits: 24 
Wakatalika Lili Kupona Mwanaa Yahuwah? (Cibeela 2)
Hena Yahushua wakali kupona ncobeni kataninga zyalwa? Yebo inga wagambwa ncolyaamba cini BBAIBBELE.
Comments: 0 
Hits: 63 
Wakatalika Lili Mwanaa Yahuwah Kupona? (Cibeela 1)
Hena Yahushua wakali kupona ncobeni kataninga zyalwa? Yebo inga wagambwa ncolyaamba cini BBAIBBELE.
Comments: 0 
Hits: 63 
Yahushua: Ncizabukilo Cili Akataa Zizuminano
Ino lusyomo lwamasimpe lwini ninzi? Lwaambilizya Yahushua mbwali cizabukilo cijatanya cizuminano citaanzi acizuminano cabili. Lujatikizya majwi aayumya mulawo ngaakaamba Yahushua, amalembe aabashinshimi. Luleta ciyubunuzyo cokwa Yahuwah mbuli ncoceelede kwiiminina mubukkwene — “akucizuzika” eeco.
Comments: 0 
Hits: 94 
Lugwalo Luzyila Ku Mwami Yahushua
Cibalo citikaanya mizeezo cijatikizya kusyoma muli Baleza botatwe ooko nkobasumpauzya Banakristu banjaanji bazyibidwe mazubaano: Nguni ngotiisyome? ...Yahushua naa ziyanza zyakukomba mituni.
Comments: 0 
Hits: 94 
Ino Cintu Cipati Ninzi?
Umwi inga wayeeya kuti cintu cipati nkuteelela Yahushua ncaakali kuyeeyela kuti Yahuwah nguwakamutuma ancaakabona kuti ngo mulimo wakwe woonse. Ikuti kacili boobo nkokuti Luuka 4:43 inga waba matalikilo aakuyandaula kuyanda kwa Yahuwah mumaumi eesu mbwaaswaangene a mulimo wa Mwanaakwe: “Ime ndakaboola kuzyookambauka Mulumbe mubotu wa Bulelo...nkakaambo aako Yahuwah nkaakandituma.” Hena ngomulimo ngotucita ooyo na?
Comments: 0 
Hits: 61 
Ncokuyandika Kuswata Bbaibbele
Masimpe kuti cintu cipati kuli Saatani nkwaandaanya Yahushua kuzwa kuli nzyayiisya. Swebo tweelede kucenjela ciindi coonse, kweezyekanya ncotwiisyigwa aceeco cili mu Mangwalo!
Comments: 0 
Hits: 144 
Bukristu bwamu Bbaibbele ku Banakristu basyoma muli Leza Omwe
Hena Yahushua ngu Leza? Ku Banakristu bamyaka yakainda iili 1700, bwiinguzi lyoonse bwakali bwakulutula kuti ‘Inzya we'. Pele hena eeci nceciyiisyigwa mu Bbaibbele na?
Comments: 0 
Hits: 136 
Koteelela, O Isilayel! Mulazyo Mutaanzi wa Kwiiya Leza Kabotu
Yahushua Messiah, Mwanaa Yahuwah nje mbelele yacituuzyo Yahuwah njaakasala akutwaabila. Icituuzyo Cakwe cilimaninide kweelela . Yahuwah nguwaabamba kuti cibe boobo. Yebo tociyandiki kweezyeezya kuti kuli “Leza Mbelele,” ooyo wakazyila mumanjezyeezya aabantu bamasi kakwiindide myaanda yamyaka kuzwa mbelele yokwa Yahuwah niyaakankaminwa. Tee kayi, Yahuwah tafwi, aboobo kuti kakwiina Mufutuli uukonzya kutufwida nkokuti kunyina cituuzyo cakutununuzya.
Comments: 0 
Hits: 97 
Inguzu Zyili Kunsaa Mulawo
Zyoonse zintu zicitwa mubweende bwesu a Yahuwah azyeezyo zyoonse Yahuwah nzyatucitila zilacitigwa kwiinda mu “mweendelezi uupedwe nguzu” muzintu zya moza, mwaalumi ooyo Yahuwah ngwaakalisalila, Yahushua waku Nazaleta. Mukwiimpanya, kuubuka kwa lwiiyo lwesu, aziiyo zipa kunyanyaala masusu amutwe zya kusyoma muli Baleza botatwe, eezyo zinyonganya mulazyo wabutumwa, ndwiiyo lweelede kwiinduluka kwiiyulukwa. Bana besu batakalubi kuti “Kuli Leza Omwe, a mwiiminini omwe akataa Leza amuntu, mwaalumi Messiah Yahushua” (1 Timoteo. 2:5)
Comments: 0 
Hits: 83 
Evangeli a Bulelo bwa Yahuwah
Nokuba kuti Bulelo bwa Yahuwah ngowakali mutwe wabukambausi boonse mu Cizuminano Cipya, pele eeco cakauntuluzyigwa abakambausi bamazubaano. Ooku kubula bukambausi bulaa mulumbe wa Bulelo kwakaletelezya lupyopyongano mucikombelo ca Kumbo akwiindilizya kusikila mpoceela
Comments: 0 
Hits: 175 
Leza wa Yahushua
Aabo basyoma mulusyomo lwa Baleza botatwe baamba kukaka “Leza Mwana” uuteeli kuti nkucesya Yahushua akumusamununa bulemu bwakwe. Pele muntu inga kanookaka lusyomo lwa Baleza botatwe pele kumwi kacizumina “ciimo cabulemu” ca Kristu akutondeka bwiimpene matalikilo aakwe kali Mwanaa Leza.
Comments: 0 
Hits: 166 
Ino ''Bacita'' Nzi Bantu Nobafwa?
Hena kuli kulimvwa bulanga lwasika lufu? Koliyandawida umvwe ncolyaamba Bbaibbele!
Comments: 0 
Hits: 110 
Ino Ndicitenzi Kuti Ndifutulwe?
Eeci cibalo cikkomanisya ca musela wa baapositolo cijisi mubuzyo mupati kwiinda uukonzya kupozya kuzwa mumulomo wabuntu. Ninzi nceticite kutegwa ndibaa buumi, naa kuti ndibaa buvwubi, naa ndibaa mpuwo, nokuba kusumpulwa munguzu zya buntu akulemenena; Pele atalaa zyoonse eezi: “Ninzi nceticite kutegwa ndifutulwe?”
Comments: 0 
Hits: 204 
Cijuzyo ca Mulumbe wa Johane
Icibalo cizubulula mbwaakajuzya mulumbe wakwe Johane. Tuyeeyela kuti webo inga wajana lugwasyo mukusandulula kwako kuzwa muli ceeco Johane ncaakali kusola kwaamba naakaambilizya jwi, kutali “Ijwi,” abee wakali kwaamba Mwana muli Johane 1:1. Mwana nguwakaba kusanduka kuzwa ku jwi (v. 14), kutali kuti walo ajwi baleelene pe. Mwana wakaba eelyo jwi nilyakaba mubili wabuntu. Eeco cileendelanya a Mulumbe wa Johane awa Mateyo awa Luuka mbobaamba Mwana mbwaakatalika kupona.
Comments: 0 
Hits: 140 
Kusondela Buumi bwa Banakristu mu Bulelo Buboola

Koyezyeezya mbocinga caba kuti bumwi buzuba mboobukila waibaluka kuti zyoonse nkondo zyakamana, kucinyina kutilimuka kujata maanka, kunyina ca kulibilika.

Comments: 0 
Hits: 132 
Kusyoma Mumulumbe wa Yahushua
Kusyoma mumulumbe mubotu ndolufutuko; kutasyoma mu mulumbe nkusinganyigwa. Kusyoma Mwana nkokubaa buumi butamani; kutasyoma Mwana nkutabaa buumi pele nkusingwa bukali bwa Yahuwah. Aboobo, cilisalede kuti, kufumbwa cintu muntu ncasyoma naa ncatasyomi, cilaa bulumbu kumbelaa buumi buno. Pele ino ninzi cini muntu ncayelede kusyoma? Ninzi mulumbe wa Yahushua? Caamba nzi “kusyoma Mwana”?
Comments: 0 
Hits: 137 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.