Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!

Kuliimya aKulijata

2978 Zilembedwe in 22 Languages

Bwakulaya Bakubusi ku Ciyanza ca Kulyoomba
Intaamu ya kuzunda ciyanza ca Kulyoomba...
Comments: 0 
Hits: 312 
Waalanganya buti Yahuwah makani aa Kulyoomba?
Kulyoomba nkufunta akuvwilimya mulilo wakuyandisya cisaaza wuumpa kulijata zisusi kwa mwaalumi naba mukaintu uuponena Mwami Yahuwah abantunyina.
Comments: 0 
Hits: 179 
Kulibambila ku Ntenda Yakavwumbu: Mulimo wa MunaKristu
Kakwiina kudonaika, swebo tupona ncobeni mumazuba aamamanino mumusela wanyika iino. Mumyaka misyoonto yainda, kufumbwa muntu wakatii sole kukambauka kuti mamanino aanyika aswena, ooyo muntu wakali kunongwa, kufubaazyigwa akutandilwa kulaale. Pele sunu, nokuba boobo, nkaambo kazintu ziyaa kucitika munyika mazubaano, kufumbwa bantu boonse nkobakkala bayaakusinsimuka akubbatula meso kulangisya mbozilemede zintu zicitika muciindi ncotupona cino. Hena yebo ulilibambide kumazuba aacizya kumbele na? Mwati yebo kulaa ncozyi cini ncoyelede kulibambila? Eeci cibalo casika aciindi ceelede kuti cikugwasye kutalika kulibambila.
Comments: 0 
Hits: 304 
Kusololelwa kwa Bulemu: Koiya Kuzyiba Ncayanda Yahuwah Cigaminina Nduwe!
Kupona mumanyongwe aamamanino munyika kuyooyandika kubaa cilongwe cikamantene kakwiina kuleyaleya a Taata uuli Kujulu kwiinda mbucaabede muziindi zya baapositolo. Kufumbwa muntu uusyoma ulayandika kusololelwa munzila yaandeene nkaambo, muntu omwe-omwe zintu zimweendela munzila yiimpene abuumi mbwakkala buliimpene kuzwa kubantunyina. Tacili cintu ciyandika buyo kubaa cilongwe cigaminina a Taata, pele kulayandika akulizyiba jwi Lyakwe eelyo Walo nakanana kuli nduwe.
Comments: 0 
Hits: 480 
Kulisamika kwa Muna Kristu
Ncintu cabulengwa leza kuti muzeezo wamuntu, ooyo wakalengwa mumunkonzyanyo wa Mulengi wakwe, awalo alakkomana akuyanda zintu zibotu. Cimwi akataa zintu bantu nzyobayandisya ncakuyanda kulangika kubota nobasamide zikobela. Kulipakamisa akujatila bantu maanu kuti ubonwe mbobede amubili wako wabucete acinyonyoono, nkuba muzike wa KULIYANDA; eeco ncecibi cini ncaakawida Lusifa. Aabo baluleme bapona mazubaano kumamanino aamusela wanyika eeyi, banookakatila kusetekanya ciimo, kusiila limwi zyoonse kumbali kufumbwa cinga cabasinkila nokuba kubanyengelela bululami bwa kujulu.
Comments: 0 
Hits: 559 
Koyiya Bwakutambula Nguzu Zyabulemu Zitagoli!
Mumangwalo woonse kuli mulazyo wa nguzu zitaambiki, zilindizya buyo kufumbwa muntu uuyanda kuzitambula kwiinda mulusyomo. Mangwalo aamba kuti Yahuwah takonzyi kubeja. Kaambo keni ncocili boobo, nkaubauba: kufumbwa Yahuwah ncaamba, cilacitika mbweenya mbwaamba Walo naamanizya kwaamba cintu eeco!
Comments: 0 
Hits: 555 
Kulikkomanisya a Cipego ca Ciindi
Yahuwah ngu Taata wiinda bwaabi. Bunji bwa zipego Zyakwe tazitambulwi mumuya wa bulumbu akataa bana Bakwe, bazilanganya buyo mbuli zintu zimwi. Pele boonse beelede kwiibaluka kuti “Kufumbwa zipego zyoonse zibotu, zilondokede zyizwa kujulu kuli Taata wakalenga mimuni, walo uutasanduki alimwi kubala kwakwe takuzimaani aasyoonto mbuli cimvule(Jemusi 1:17) Cimwi cipego citalanganyigwi kabotu kwiinda zyoonse, ncipego ca ciindi.
Comments: 0 
Hits: 685 
Kukomba mu Moza wa Kasimpe
Kufumbwa naa ukomba mukabunga kasyoonto, naa amukwasyi wako, nokuba olikke, ulakonzya kutambula cileleko ca buzuba bwa Nsabata kokombela amunzi wako.
Comments: 0 
Hits: 587 
Cikombelo cabantu Bakaitilwa Anze
Mangwalo alisalazyide ncobeni. “Cikombelo” cicaalizya tacili cikombelo camazubaano. Pele, mbantu bamacaalizyo aabo Bakaitwa Kuzwida Anze. Balo bakalonga akuyaamuka zikombelo zyoonse. Mangwalo atutondezya musela wamamanino kuti unoolizandwide kuzwa ku Bbabbuloni, azikombelo zyakwe, kuzwa akataa bupaizi bwalusyomo lwakubeja azilengwa zyabo.
Comments: 0 
Hits: 588 
Kupaila: Nkuyoya kwa Muya wa Muntu
“Kupaila nkuyoya kwa muya wamuntu. Ngamaseseke aangzu zya moza. Kunyina nzila iimbi iikonzya kutola busena bwa kupaila nokuba kupa buumi bubotu muya wamuntu. Kupaila kutola moyo wamuntu munsaa Tinti lya buumi, akuyumyayumya milambi aminyemfu mubuumi bwa kupaila.
Comments: 0 
Hits: 872 
Kuteelela kuzyila mukubaa Lusyomo
Mbweenya mbuli lufutuko, kuteelela acalo ncipego. Kuteelela kuzyila munguzu zyesu kunyina acimbi pele milimo iitatambuliki kuli Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 705 
Zisyomyo Ziyandisi Zipati

Mumazubaano aamanizya musela wanyika, muulo wakujana buumi butamani watalika kulibonya antangalala. Kuyoonjila Kujulu kuyandika kusiya zyoonse zyaanyika. Buumi buyoocinca akuyandika busongo bupati kwiinda maanu aamuntu wanyama. Muciindi eeco, mbweenya mbuli muziindi zimwi, Yahuwah wakapa kale nzila yakweendela akumanizya penzi. Ijwi lyokwa Yahuwah lilaa nguzu zyakucita ncolyaamba cini. Aboobo, yebo weelede kulisakatizya muzisyomyo Zyakwe zilibotela nzyaakasyomya. Yebo inga wakkazyika ncobeni camba cako muzisyomyo zyoonse nkaambo eelyo Jwi lya Yahuwah lyakaambilizya zisyomyo eezyo, lilaa nguzu ncobeni zyakucita cintu cini ncolyaamba!

Comments: 0 
Hits: 874 
Ntaamu Zyuubauba Zyone zya Kuyungizya Lusyomo Lwako!
Lusyomo ndejanza lyakujatilizya mu zisyomyo zyokwa Yahuwah; luletela zileleko zipati kumuntu uusyoma mubombe moyo.
Comments: 0 
Hits: 970 
Buno Buzuba Antoomwe a Yahuwah
Kulyaaba abuzuba ngamaseseke aakukkomana ooko kukkalilila kwa ciindi cilamfu acilongwe ciyumu nta aMwami Yahuwah. Koiya sunu maseseke aakulisungula abuzuba mpoonya utalike kweendeenda kokkomene antoomwe aMwami Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 736 
Ekklesia Waamunzi
Ekklesia waamunzi ulaa mpuwo kapati mazubaano nkaambo kamizeezo minjaanji. Pele hena zyoonse eezyi tazyili zibeela zyalupyopyongano lwamu Bbabbiloni? Kupaila kutaanzi kwa bulemu kwakatalisyigwa mumuunda wa Edeni kwakali ekklesia naa kupailila amunzi. Kupaila, akweendela antoomwe a Mwami Yahuwah, kupedwe bulemu mumilimo yabulemu bwakujulu yoonse eeyi: mu babetesi, mu bami, amuli ekklesia wa Mulumbe mubotu, ooyo wakali mulimo waamunziindi zya baapositolo. Mulumbe mubotu upede milazyo iili kkumi ayone yakubamba akweendelezya ekklesia. Magwalo aalo apede zipego zya moza zili lusele zigwasya ekklesia. Asunu tucilangene penzi ndyeenya lyakali kuyandika kubambululwa amulimo wa dikoni a eloda mu ekklesia wa baapositolo. Eeyi nzila ngubauba iiluleme yakali simpidwe nji akata balangila kuboola mu mwaka wa 1844. (Nokuba boobo, abalo muzibeela zinjaanji bakayaamuka lusyomo oolo). Ekklesia waamunzi ucili ekklesia ookwa Yahuwah wamasimpe abobuno buzuba. Kunyina mbungano yeelede kulangilwa kuyakwa iimbi pe.
Comments: 0 
Hits: 747 
Luyando Lutamani|Cibeela 3: Kwiingula kwa Muntu
Moyo wamuntu uuyandwa lyoonse ulaingula muluyando nkaambo Luyando ndolusinsimuna luyandonyina. Mukubambilila luyando, kweelede kulitondezya kubaa bulumbu akulanganya zileleko eezyo zyatambulwa. Boonse bakamvwa luyando lwa Yahuwah, banooyanda kuteelela Nguwe nkaambo balamuyanda. Kubamba mulawo wabulemu nkokulitondezya kubaa luyando kuli Yooyo Uupa-Mulawo.
Comments: 0 
Hits: 885 
Luyando Lutamani|Cibeela 1: Luyando lwa Yahuwah ku Muntu
Luyando lwa Bulemu nduyando luteeli. Lulakunka kuzyila mumoyo mupati ookwa Yahuwah, oomo muzyila luyando loonse, kukkomana akukondwa. Luyando lwa Yahuwah nzyenguzu ziinda cili coonse mumulengalenga. Oobo mbobwini mbwabede.
Comments: 0 
Hits: 962 
Nsaamuzi zya Cikwati
Makanze ookwa Yahuwah mu cikwati ngakuti banabukwetene babe “mubili omwe.” Koyiya sunu nzila ziindene zyakuswaanganya banabukwetene kuti babe “bomwe”, alimwi kaambo keni nzila yomwe buyo nciikonzya kubaswaanganya kuti babe “mubili omwe” ngobayandisya.
Comments: 0 
Hits: 810 
Micado Yabaabo Bakaitwa Kuzwida Anze
Kuswaanganya mwaalumi amukaintu antoomwe mucikwati ncintu cabulemu cikondelezya. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iibuzyigwa kanjaanji kweendelanya a micado njaleleka Yahuwah, ziyanza zyabantu, masetifiketi aacikwati azimwi zinjaanji.
Comments: 0 
Hits: 767 
Nkaambo nzi zintu zibyaabi ncozicitikila? Yahuwah nguujisi bwiinguzi!
Munyika iizwide mawuse, moyo uuminidwe ulayandisya kuzyiba kuti: Ikuti Leza naali Leza ulaa luyando ncobeni, nkaambo nzi ncalekela zintu zibyaabi kuti zicitike? Kuli twaambo twabusongo ncobeni Yahuwah ncatalesyi ntenda kucitika, pele Walo nkwali munsimunsi lyoonse kuti ayumyeyumye akukulwaizya muntu nayaa kubbataula matende kweenda musinzo uuvwuukidwe ntenda amasunko.
Comments: 0 
Hits: 1019 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.