Amubone Zyoonse
Home WLC NEWS!
Cishinshimi camu Bbaibbele, Ziiyo zya Bbaibbele, Zipekupeku, Zilembedwe, Azimwi Zinjaanji!

Kuliimya aKulijata

2534 Zilembedwe in 22 Languages

Kupaila: Nkuyoya kwa Muya wa Muntu
“Kupaila nkuyoya kwa muya wamuntu. Ngamaseseke aangzu zya moza. Kunyina nzila iimbi iikonzya kutola busena bwa kupaila nokuba kupa buumi bubotu muya wamuntu. Kupaila kutola moyo wamuntu munsaa Tinti lya buumi, akuyumyayumya milambi aminyemfu mubuumi bwa kupaila.
Comments: 0 
Hits: 111 
Kuteelela kuzyila mukubaa Lusyomo
Mbweenya mbuli lufutuko, kuteelela acalo ncipego. Kuteelela kuzyila munguzu zyesu kunyina acimbi pele milimo iitatambuliki kuli Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 73 
Zisyomyo Ziyandisi Zipati

Mumazubaano aamanizya musela wanyika, muulo wakujana buumi butamani watalika kulibonya antangalala. Kuyoonjila Kujulu kuyandika kusiya zyoonse zyaanyika. Buumi buyoocinca akuyandika busongo bupati kwiinda maanu aamuntu wanyama. Muciindi eeco, mbweenya mbuli muziindi zimwi, Yahuwah wakapa kale nzila yakweendela akumanizya penzi. Ijwi lyokwa Yahuwah lilaa nguzu zyakucita ncolyaamba cini. Aboobo, yebo weelede kulisakatizya muzisyomyo Zyakwe zilibotela nzyaakasyomya. Yebo inga wakkazyika ncobeni camba cako muzisyomyo zyoonse nkaambo eelyo Jwi lya Yahuwah lyakaambilizya zisyomyo eezyo, lilaa nguzu ncobeni zyakucita cintu cini ncolyaamba!

Comments: 0 
Hits: 132 
Ntaamu Zyuubauba Zyone zya Kuyungizya Lusyomo Lwako!
Lusyomo ndejanza lyakujatilizya mu zisyomyo zyokwa Yahuwah; luletela zileleko zipati kumuntu uusyoma mubombe moyo.
Comments: 0 
Hits: 171 
Buno Buzuba Antoomwe a Yahuwah
Kulyaaba abuzuba ngamaseseke aakukkomana ooko kukkalilila kwa ciindi cilamfu acilongwe ciyumu nta aMwami Yahuwah. Koiya sunu maseseke aakulisungula abuzuba mpoonya utalike kweendeenda kokkomene antoomwe aMwami Yahuwah!
Comments: 0 
Hits: 75 
Ekklesia Waamunzi
Ekklesia waamunzi ulaa mpuwo kapati mazubaano nkaambo kamizeezo minjaanji. Pele hena zyoonse eezyi tazyili zibeela zyalupyopyongano lwamu Bbabbiloni? Kupaila kutaanzi kwa bulemu kwakatalisyigwa mumuunda wa Edeni kwakali ekklesia naa kupailila amunzi. Kupaila, akweendela antoomwe a Mwami Yahuwah, kupedwe bulemu mumilimo yabulemu bwakujulu yoonse eeyi: mu babetesi, mu bami, amuli ekklesia wa Mulumbe mubotu, ooyo wakali mulimo waamunziindi zya baapositolo. Mulumbe mubotu upede milazyo iili kkumi ayone yakubamba akweendelezya ekklesia. Magwalo aalo apede zipego zya moza zili lusele zigwasya ekklesia. Asunu tucilangene penzi ndyeenya lyakali kuyandika kubambululwa amulimo wa dikoni a eloda mu ekklesia wa baapositolo. Eeyi nzila ngubauba iiluleme yakali simpidwe nji akata balangila kuboola mu mwaka wa 1844. (Nokuba boobo, abalo muzibeela zinjaanji bakayaamuka lusyomo oolo). Ekklesia waamunzi ucili ekklesia ookwa Yahuwah wamasimpe abobuno buzuba. Kunyina mbungano yeelede kulangilwa kuyakwa iimbi pe.
Comments: 0 
Hits: 59 
Luyando Lutamani|Cibeela 3: Kwiingula kwa Muntu
Moyo wamuntu uuyandwa lyoonse ulaingula muluyando nkaambo Luyando ndolusinsimuna luyandonyina. Mukubambilila luyando, kweelede kulitondezya kubaa bulumbu akulanganya zileleko eezyo zyatambulwa. Boonse bakamvwa luyando lwa Yahuwah, banooyanda kuteelela Nguwe nkaambo balamuyanda. Kubamba mulawo wabulemu nkokulitondezya kubaa luyando kuli Yooyo Uupa-Mulawo.
Comments: 0 
Hits: 133 
Luyando Lutamani|Cibeela 1: Luyando lwa Yahuwah ku Muntu
Luyando lwa Bulemu nduyando luteeli. Lulakunka kuzyila mumoyo mupati ookwa Yahuwah, oomo muzyila luyando loonse, kukkomana akukondwa. Luyando lwa Yahuwah nzyenguzu ziinda cili coonse mumulengalenga. Oobo mbobwini mbwabede.
Comments: 0 
Hits: 155 
Nsaamuzi zya Cikwati
Makanze ookwa Yahuwah mu cikwati ngakuti banabukwetene babe “mubili omwe.” Koyiya sunu nzila ziindene zyakuswaanganya banabukwetene kuti babe “bomwe”, alimwi kaambo keni nzila yomwe buyo nciikonzya kubaswaanganya kuti babe “mubili omwe” ngobayandisya.
Comments: 0 
Hits: 110 
Micado Yabaabo Bakaitwa Kuzwida Anze
Kuswaanganya mwaalumi amukaintu antoomwe mucikwati ncintu cabulemu cikondelezya. Eeci cibalo ciingula mibuzyo iibuzyigwa kanjaanji kweendelanya a micado njaleleka Yahuwah, ziyanza zyabantu, masetifiketi aacikwati azimwi zinjaanji.
Comments: 0 
Hits: 112 
Nkaambo nzi zintu zibyaabi ncozicitikila? Yahuwah nguujisi bwiinguzi!
Munyika iizwide mawuse, moyo uuminidwe ulayandisya kuzyiba kuti: Ikuti Leza naali Leza ulaa luyando ncobeni, nkaambo nzi ncalekela zintu zibyaabi kuti zicitike? Kuli twaambo twabusongo ncobeni Yahuwah ncatalesyi ntenda kucitika, pele Walo nkwali munsimunsi lyoonse kuti ayumyeyumye akukulwaizya muntu nayaa kubbataula matende kweenda musinzo uuvwuukidwe ntenda amasunko.
Comments: 0 
Hits: 206 
Cisyomyo Ciinda Kubaa Nguzu Mumulengalenga!
Yahuwah uyanda kuti eeco cisyomyo cili mu zina Lyakwe cizyibwe akubelesyegwa. Nceciceeci Mangwalo ncaayinduluka kukulwaizya bantu basyoma Nguwe kuti “Kamwiita zina lyokwa Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 126 
Kwaabila, Ncileleko Cibotu Kwiinda Zyoonse . . .

Ncintu cikatazya kanjikanji kuzyiba bwakubelesya kwakkumi kuti muntu watalika cikombelo caamunzi. Eeci cibalo civwuntauzya milazyo ya Bbaibbele iijatikizya kwakkumi azipego alimwi cisandulula nzila zyakupa kwakkumi kuli Yahuwah, nokuba kuti upailila amunzi wako.

Comments: 0 
Hits: 175 
Ciyanza ca Kuzyibila Kulyoomba Cinswe

Imwi nzila akataa zinjaanji Saatani njazuunyene kusofwaazya muya wamuntu nja luunyaunya. Mamambe, kulyana nkwela, akulangilizya zifwanikiso zitondwa, nzintu zizibidwe kapati kuti zisofwaazya mizeezo akujulila masunko manjaanji ookwa Saatani. Nokuba boobo, kucili cibaka acimwi cinjizya muya wamuntu mukutolwa buzike kuli Saatani. Eeco cintu tacaambaulwi antangalala kanjaanji nkaambo kakufwa nsoni akutalimvwa kabotu kwaambaula makani aamusyobo ooyo. Eeco ncinyonyoono ca kulyoomba zinswe.

Comments: 0 
Hits: 367 
Musamu #1 Uulengedwe Wiinda Nguzu ! Insizi!
Akataa misamu yoonse iikonzya kujanwa, nsizi ngo musamu uujata milimo munzila zinjaanji alimwi weelede kuzyibwa amuntu woonse uuyandide kusilika malwazi kabelesya misamu yazilengwa leza.
Comments: 0 
Hits: 418 
Zifwanikiso zya Cisaaza: Cilijazyo ku Muya Wamuntu
Kufumbwa muyanda wacinyonyoono lyoonse utalikila mucilengwa cibyaabi, aciyanza cisisidwe mu moyo wakwe muntu. Comwe cinyonyoono ciyaa kuyambukila misela yabantu boonse, akataa banabukwetene abatakwetene mbweenya buyo, ncinyonyoono ca zifwanikiso zitondezya cisaaza amantaanda. Aabo baingene kukkomanina zifwanikiso zitondwa eezyo, beendela mumugwagwa uuyoobanjizya mulufu akupoizyila limwi miya yabo.
Comments: 0 
Hits: 308 
Busilisi bwa Kujulu | Misamu iili mu Zilengwa Leza

Busilisi bwa Kujulu bupa nzila zyuubauba kapati kutobela kutegwa muntu apone akuzumanana kubaa buumi bubotu. Swebo inga tiitwacesya buyo ziindi notunga twaciswa bulwazi bwamoyo nanka bwa kubola zibeela zyamubili muntu kacilanga, pele tulakonzya akubelesya mizeezo eeyi myuubauba iitaduli kuti tujane buumi bubotu. Nokuba kuti toonse tuli bantu bayindene, mizeezo amibili yesu ilabeleka munzila iikonzyanya njeenya buyo. Eezi zintu zili lusele akataa zilengwa leza, zilakonzya kutuponya akutugwasya kuzumanana kubaa buumi bubotu. Nzyeezi zilengwa leza eezyo: izuba, muya mubotu, kulyookezya, kubeleka, kubelesya meenda, kulya bweelede, kulijata, akusyoma munguzu zyabulemu bwa kujulu. Buumi bwamizeezo mibotu, buyeeme atalaa zintu zili lusele abwalo: muzeezo uusalala, moyo uusangalala akusekaseka, nguzu zya mupailo akulikankaizya muzisyomyo zyokwa Yahuwah, kulekelela bantu bakubisyizya, kuyandana abantunyoko, kugwasya babulide, amajwi aalweela.

Comments: 0 
Hits: 808 
Lusyomo nko Kuzunda!
Boonse aabo batambula Nsabata yamasimpe bayoolangana amapenzi aatakonzyi kubambululwa munguzu zyabuntu. Taata Yahuwah ulazumizya masunko aamusyobo ooyo kutegwa bana Bakwe bayaamine kuli Nguwe. Ndileelyo buyo mapenzi aaminya naabambululwa a Mwami Yahuwah uusunga cizuminano akataa muntu Anguwe, eelyo lusyomo lwamuntu noluyumayuma, alimwi LUSYOMO lwini ncecintu cipati ncobabulide bana bokwa Yahuwah mazubaano.
Comments: 0 
Hits: 631 
Kukkomanina Nsabata
Kubamba Nsabata tuuli mukuli uuminya pe, pele ncintu cikkomanisya! Koiya sunu maseseke aakukkomanina Nsabata.
Comments: 0 
Hits: 724 
Mucimvwule ca Mababa Aakwe: Kuyusila mu Ciyubilo ca Maseseke ca Singuzuzyoonse

Muyoba wiitwa kuti Irma wakali muyoba wiinda kukomena uutanabwenwe mulwaanje lwa Atlantic. Pele nokuba muyoba ulaa nguzu zipati boobu akataa zilengwa leza, tiiwakakonzya kuzunda lusyomo lwa mukwasyi omwe ooyo wakayaamina muzisyomyo zyakukwabililwa zyokwa Singuzyoonse Yahuwah.

Comments: 0 
Hits: 788 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.