క్రైస్తవ గ్రంథము వీడియోలు

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

  • ఆలోచనను వెదకుము...
  • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
  • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
  • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
  • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!

సమయం: 00:20:48
డౌన్లోడ్స్: 686
వ్యాఖ్యలు: 0 
2283 

లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో
8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

  • ఆలోచనను వెదకుము...
  • నీ కథనమును ఇతరులతో పంచుకొనుము...
  • నీ కంటిని కాపాడుకొనుము...
  • లెక్క అప్పగించుకొనుము...
  • యహూషువఃలోని శక్తిని వినియోగించుకొనుము...

ఈ వీడియోలో:
లైంగిక పాపములను అధిగమించుట: మీ ఆత్మ కోసం యుద్ధం!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.