Russia's victory over Ukraine
Russia will have a decisive victory over Ukraine and the collective west. Ignore mainstream perennial anti-Russia hatred propaganda, and pay close attention to what Prophet Ezekiel foretold us 2600 years ago under divine inspiration about the ultimate fate of Russia. It will be in the mountains of Israel when Yahuwah inflicts a fatal defeat and a terminal blow to Russia and its allied forces [Turkey, Iran, Sudan, and Lybia]. This war on the nation of Israel that Russia will soon wage against Israel is not to be confused with the battle of Armageddon, which the antichrist will orchestrate. Click here to listen to this critical Bible study by Keith Malcomson on this timely subject.

Mga Vidyo na Biblical Christian

Ang Kalendaryo ng Manlilikha

 • Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah
 • Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon
 • Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo
 • Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar
 • Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad
 • Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath
Sa palabas na ito:
Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha!
Oras: 00:08:46
Mga Download: 2336
Mga Komento: 0 
4509 

Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano

 • Isa sa pinaka-sinisintang piyesta ng mga Kristiano
 • Ang TOTOONG pinanggal ingan at ang kasaysayan ng Pasko
  ng Pagkabuhay
 • Ang Paganong kapalit ng Paskua ng Bibliya
 • Sa kawalan ng malay, sinasamba ang  'reyna ng langit'
 • Katiwalian ng isang minsan ay wagas na Apostolikang
  pananampalatayaKalendaryong pandaraya at ang
  pagpaparangal sa araw ng Linggo

Sa palabas na ito:
Ang Paganong Pasko ng Pagkabuhay: Inagaw ang Paskua ng Bibliya!

Oras: 00:13:54
Mga Download: 2190
Mga Komento: 0 
4220 

Ang Kalendaryo ng Manlilikha

 • Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah
 • Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon
 • Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo
 • Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar
 • Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad
 • Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath
Sa palabas na ito:
Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha!

Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano

 • Isa sa pinaka-sinisintang piyesta ng mga Kristiano
 • Ang TOTOONG pinanggal ingan at ang kasaysayan ng Pasko
  ng Pagkabuhay
 • Ang Paganong kapalit ng Paskua ng Bibliya
 • Sa kawalan ng malay, sinasamba ang  'reyna ng langit'
 • Katiwalian ng isang minsan ay wagas na Apostolikang
  pananampalatayaKalendaryong pandaraya at ang
  pagpaparangal sa araw ng Linggo

Sa palabas na ito:
Ang Paganong Pasko ng Pagkabuhay: Inagaw ang Paskua ng Bibliya!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.