క్రైస్తవ గ్రంథము వీడియోలు

సృష్టికర్త కేలండర్

 • యహువ యొక్క కేలండరును పునరుద్దరించుట.
 • కాలమును కొలుచుటకు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను సృజించెను.
 • అన్ని రకముల కేలంసర్ల కంటే రమ్యమైనది మరియు ఖచ్చితమైనది.
 • బైబిల్ కేలండరు సౌర చంద్ర కేలండర్
 • ప్రస్తుత సోలార్ కేలండర్ మానవ కల్పితమైనది.
 • నిజమైన ఏడవ దినపు సబ్బాతును పునఃస్థాపించుట.
ఈ వీడియో లో:
సృష్టి ప్రారంభములో స్థాపించబడిన అసలైన కేలండరు!
సమయం: 00:08:44
డౌన్లోడ్స్: 1016
వ్యాఖ్యలు: 0 
2887 

సృష్టికర్త కేలండర్

 • యహువ యొక్క కేలండరును పునరుద్దరించుట.
 • కాలమును కొలుచుటకు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను సృజించెను.
 • అన్ని రకముల కేలంసర్ల కంటే రమ్యమైనది మరియు ఖచ్చితమైనది.
 • బైబిల్ కేలండరు సౌర చంద్ర కేలండర్
 • ప్రస్తుత సోలార్ కేలండర్ మానవ కల్పితమైనది.
 • నిజమైన ఏడవ దినపు సబ్బాతును పునఃస్థాపించుట.
ఈ వీడియో లో:
సృష్టి ప్రారంభములో స్థాపించబడిన అసలైన కేలండరు!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.