Ko Zuva Rinotangira papi?

Watch this video in other languages:
Description...

Ko Zuva Rinotangira Papi?

  • Satani wakaba chinamato chinova icho chemusiki
  • Ma Juda nema Sabata vanotanga zuva ravo pakudoka kwaro
  • Vhiki rekusika rakatanga neshoko rekuti "ngapave nechiedza"
  • Chiedza chakapihwa kutonga pamusoro pezuva
  • Yahushua: "Ko zuva harina maAwa gumi nemaviri here?"
  • kudzoreredza Sabata rechokwadi

Mu firimu iri:
Kana Bhaibheri richiti zuva rinotangira papi!

Time: 00:14:57
Downloads: 1899
Views: 3561
The
Latest
Videos
Ndiyani Chikara Mubhuku yazvakazarurwa?
Kisimusi: kwayakabva, nhoroondo, ne tsika
Ko Zuva Rinotangira papi?