దిన ప్రారంభము ఎప్పుడు ?

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

దినము ఎప్పుడు ప్రారంభమవును ?

  • సృష్టికర్తకు చెందవలసిన ఆరాధనను సాతాను దొంగిలించాడు.
  • యూదులు&శనివారపు సబ్బాతీయులు దినమును సూర్యాస్తమయము
    తో ప్రారంభిస్తారు.
  • సృష్టిలో మొదటి వారము వెలుగు కలగడముతో ప్రారంభామయెను.
  • సూర్యుని పగటిని ఏలుటకు ఇచ్చెను.
  • యహుషువ: “పగటికి(దినముకు)12గంటలు వుండెను కదా?"
  • నిజమైన విశ్రాంతి దినమును పునఃస్థాపించుట.

ఈ వీడియోలో:
దిన ప్రారంభము ఎప్పుడు అని బైబిల్ చెబుతుంది!

సమయం: 00:14:55
డౌన్లోడ్స్: 1100
వీక్షణలు: 2854
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!