Contact US

Mga Hangin ng Aral

3994 Mga Artikulo in 22 Languages

Literal na Pag-Iral Bago Isilang at Pagkakatawang-Tao ay mga Paganong Konsepto at Hindi Biblikal na Doktrina
Wala saanman sa Bibliya ang nagsasabi ng “pagkakatawang-tao,” at pati rin ang isang “literal na pag-iral bago isilang na espiritung katauhan.” Maraming erehya ang gumapang sa pananampalataya na hindi ang “pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal” (Judas 1:3).
Comments: 0 
Hits: 18 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagkain Ng Karne
Sumasalungat si Ellen White sa hinirang na dyeta ni Yahuwah Ama para sa Kanyang bayan tungkol sa pagkain ng karne.
Comments: 0 
Hits: 78 
Maaari ba na ang mga Isinulat ni Ellen White ay Kathain ang Banal na Kasulatan?
Marami pa sa mga isinulat ni Ellen White na wala sa pagkakatugma sa mga Banal na Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 47 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Patotoo Ng Patag Na Daigdig
Si Ellen White at ang Patag na Daigdig...
Comments: 0 
Hits: 113 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Paghantong Sa Simbahang SDA Na Itaguyod Ang Doktrina Ng Trinidad
Walang duda na gumawa ng isang maimpluwensyang papel si Ellen White sa pagtulong sa simbahang Seventh-day Adventist na ibagsak ang makasaysayang anti-Trinitaryan na posisyon nito at palitan ng ganap na pagtataguyod sa anti-Biblikal na doktrina ng Trinidad.
Comments: 0 
Hits: 101 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagsira Sa Araw Ng Bagong Buwan
Ang dahilan para sa Simbahang SDA na tanggihan ang liwanag sa Araw ng Bagong Buwan at ang Lunar Sabbath ay higit sa lahat dahil sa mga pahayag na ginawa ni Ellen White.
Comments: 0 
Hits: 156 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Mesias Yahushua
Maaari bang ikomisyon ni Yahuwah Ama ang isang propeta o tagapagbalita upang ipadala ang isang pangwakas na mensahe sa Kanyang bayan habang pinahihintulutan niya ang sarili na itaguyod ang isang huwad at mapangwasak na salaysay tungkol sa Kanyang Anak?
Comments: 0 
Hits: 130 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Anong Nangyari Diumano Noong 1844
Ang pagbabayad-sisi ni Kristo ay nakumpleto na sa krus. Ang Bibliya ay hindi nagtataguyod ng anumang pagpapalagay na mayroong mga yugto sa gawa ng pagbabayad-sisi ni Yahushua, na pinanindigan ni Ellen White.
Comments: 0 
Hits: 128 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Isang Libong Taon
Ganap na pinabayaan ni Ellen White ang patotoo ng Bibliya tungkol sa Isang Libong Taon (Milenyo). Hindi na siya maaaring mas malito pa. Ang Isang Libong Taon na isinulat niya ay walang biblikal na suporta.
Comments: 0 
Hits: 91 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Salaysay Ng Kanyang Unang Pangitain
Ang mensahe ng “patungo sa langit” ni Ellen White ay isang daang porsyentong hindi biblikal.
Comments: 0 
Hits: 66 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Arkanghel Miguel Bilang Si Kristo
Walang biblikal na ebidensya upang itumbas si Arkanghel Miguel kay Yahushua. Kabaligtaran, sina Yahushua at Miguel ay dalawang magkaibang nilalang.
Comments: 0 
Hits: 78 
Anti-Bibliya Na Pahayag Ni Ellen White Sa Pagpuri Kay John Calvin
Maaari mo bang maisip si Yahuwah Ama na magkomisyon ng isang propeta/tagapagbalita na magtatanyag ng mga kabutihan ng isang despotikong repormista na responsable sa pagsusunog sa istaka, isa ng Kanyang mga hinirang na tinuligsa ang Trinidad at itinuro na si Yahuwah lamang ang Diyos?
Comments: 0 
Hits: 59 
1 Timoteo 1: 'Hindi ginawa ang Kautusan Para sa mga Matuwid'
Ito ay isang pag-aaral sa unang kabanata ng Timoteo, isang kabanata na minsang ginamit bilang tugon sa sinuman na naniniwala na dapat tayong tumalima sa mga Kautusan ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 150 
Ang Imortal na Kaluluwa: Isang Mapangwasak Na Doktrina
Ang doktrina ng imortal na kaluluwa ay inilagay sa mataas na antas ng listahan ng pinaka mapangwasak na mga doktrina sa lahat ng itinuro ng mga simbahan.
Comments: 0 
Hits: 159 
Ang Trinidad Ay Idolatrya
Idolatrya – ang pagsamba sa isang katauhan o isang bagay maliban kay Yahuwah na parang ito ang Diyos. Ang una sa Biblikal na Sampung Utos ay nagbabawal sa idolatrya: “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.”
Comments: 0 
Hits: 116 
Ang Bugtong Ng Wakas Nina Enoc At Elias
Sina Enoc at Elias: Saan na sila ngayon? (WALA sa Langit!)
Comments: 0 
Hits: 157 
Kamatayan At Imortalidad
Sinuman ang patay ay patay, o sila’y hindi patay. Sila’y hindi maaaring parehong patay at buhay sa langit. Ang patotoo ay malinaw at matapat kapag tayo’y tumalikod mula sa tradisyon at pahintulutan ang Kasulatan na magsalita para sa sarili nito.
Comments: 0 
Hits: 170 
14 Na Dahilan Kung Bakit Hindi Ako Manonood Ng The Chosen
Maraming tungkol sa ‘The Chosen’ ang dapat ikabahala ng matapat na Kristyano. Ating tingnan ang mga halimbawa kung paano ang palabas na ito ay binabaluktot ang Kasulatan at inaalipusta si Kristo Yahushua.
Comments: 0 
Hits: 149 
Muling Suri Sa Israel
Ang halinhan na sesyonistang kwento ay patungo, ang tunay na Israel ay hindi na ang Hudyong Israel kundi ang ekklesia na tinanggap si Yahushua, binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Totoo ba ito?
Comments: 0 
Hits: 158 
Umiiral Ba Si Yahushua? Isang Tugon Sa www.jesusneverexisted.com
Si Humphreys, ang "mananalaysay" sa https://www.jesusneverexisted.com ay sinusubukan na gumawa ng kaso na si Yahushua ay hindi kailanman umiral at ang Kristyanong mensahe ay walang bago o natatangi. Gaano matuwid ang paninindigang ito?
Comments: 0 
Hits: 253 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.