Galatians!
If Peter the Jew and a disciple of Yahushua found it difficult at times to understand the writings of Paul, is it surprising then to find the anti-Torah 'Christian' ministers base their position on their faulty understanding of Galatians? Even amongst the Torah-observant community, there is a lack of clarity on Paul's intended message. We praise Father Yahuwah for using Brother Tom Martincic to provide the clearest interpretation of Paul's message. Click here to listen to these 5 episodes, and we recommend listening to them in their given order. You will never again be confused about the subject of circumcision. WE ARE OVERJOYED & MOST THANKFUL TO YAHUWAH's HOLY SPIRIT FOR HELPING US COMPREHEND The GALATIAN MESSAGE.
Contact US

Mga Hangin ng Aral

3527 Mga Artikulo in 22 Languages

Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya?
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya? Ang karamihan ay tiyak na tutugon ng isang matunog na “Oo!” Gayunman, ang tamang kasagutan ay maaari mong ikagulat. Basahin ang marami pa!
Comments: 0 
Hits: 21 
Si Yahushua Ba Ay Si Miguel Ang Arkanghel Din?
Ang mga Saksi ni Jehovah ay naniniwala na si Yahushua ay si Miguel ang Arkanghel. Nilapitan ko ang paksang ito nang may pag-iingat at respeto sa mga humahawak ng doktrinang ito; gayunman, ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tawagin ang kanilang atensyon sa mga problema na hinaharap ng isa kapag sinusubukan na ipagtanggol ang doktrinang ito.
Comments: 0 
Hits: 48 
Ang Paggamit Ba Ni Yahushua Ng “Ako Nga” Ay Ibig Sabihin Siya Si Yahuwah?
Si Yahushua mula sa simula ay inangkin na ipinangakong Mesias. Hindi niya kailanman inangkin na siya si Yahuwah, ang Diyos ng Israel (Diyos ni Yahushua din!). Hindi niya kailanman inangkin na maging “Ang Dakilang AKO NGA” ng Lumang Tipan. Gayunman, paulit-ulit niyang inangkin na siya ang natatanging Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 106 
Lahat Ba’y Nagsasalita Ng Iba’t Ibang Wika? Isang Pag-aaral ng 1 Corinto 12
Maaari ba ang lahat ng tunay na mananampalataya ay nagsasalita ng iba’t ibang wika?
Comments: 0 
Hits: 123 
Mga Pagkakaiba Nila Yahuwah at Yahushua
11 Biblikal na patotoo na si Yahuwah (ang Ama) at si Yahushua (ang anak) ay hindi magkapareho ang katauhan.
Comments: 0 
Hits: 132 
Inasahan Ba Ng Mga Apostol Ang Anumang Sandali Na Pagdating Ni Kristo?
Tingnan natin ang ilan sa mga Kasulatan na diumano'y nagtataguyod ng anumang sandali at para ipakita na wala sa mga ito ang maaaring gamitin upang sabihin, “Oo, ang mga Apostol ay naniwala na si Kristo ay maaaring dumating sa anumang sandali.”
Comments: 0 
Hits: 158 
Isa Pang Yahushua? Isang Naiibang Mabuting Balita?
“Isa Pang Yahushua,” isang huwad ng madaling puntahang "malapad na landas" ay halatang itinataguyod at hinahangad ng mapanlinlang na adyenda ng mundo.
Comments: 0 
Hits: 205 
Si Yahuwah Ay Maaari Ba Ang Kataas-taasang Pari?
Ang Hebreo 6-9 ay hindi dapat ipilit sa huling hulma ng mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kabanalan ni Kristo. Walang indikasyon rito ng sinuman maliban sa tao na si Mesias Yahushua na tinutupad ang pinakamahalagang papel ng pari at tagapamagitan, ngunit sa isang ayos ng Bagong Tipan. Kapag pinahintulutan natin ang Kasulatan na umagos mula sa Hebreong pinagkukunan nito, maaari nating inumin ang sariwa at nabubuhay na katubigan.
Comments: 0 
Hits: 207 
Biblikal na Realismo Na Nauugnay Sa Israel
Kahalili na Teolohiya: Tunay nga ba itong biblikal? Sino ang Israel?
Comments: 0 
Hits: 208 
Daniel ang Propeta
Nalalaman nating lahat ang nakakaakit na kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon. Ngunit narinig mo ba ang tunay na pagwawakas nito?
Comments: 0 
Hits: 227 
Ang Katha na Pumipigil sa Isang Taong Mesias: Pagiging Tao Ay Hindi Sapat
Isang katunayan na kakaunti sa lupa ay tinanggap si Yahushua bilang isang lehitimong tao na may isang pangunahing sentro ng tao at personalidad. Ang simbahan ng Bagong Tipan ay kinilala ito, ngunit nalalaman natin, sa loob ng 100 taon ng Griyegong pilosopiya at ispekulasyon ng tao ay sinimulang iligaw at palitan ang biblikal na monoteismo at ilipat si Yahushua sa ikalawang “taong-Diyos.” Bakit ito nangyari?
Comments: 0 
Hits: 243 
Natuklasan Ba Ng Mga Kristyano Ang Doktrina Ng Trinidad Sa Panalanging Shema?
Ang Shema ba ay itinataguyod ang doktrina ng Trinidad?
Comments: 0 
Hits: 264 
Mga Dahilan Na Si Yahushua Ay Wala Sa Kawikaan 8
Paano natin mauunawaan ang sumusunod? Sinasabi ng “Karunungan”: “Noong una pa, nilikha na ako ni Yahuwah bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo.”
Comments: 0 
Hits: 279 
Kung si Yahushua ay si Yahuwah, Ano ang Sinasabi Nito Tungkol kay Yahuwah?
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Diyos ay Iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29)
Comments: 0 
Hits: 252 
Lampas sa Katuwiran
Upang sumuko sa lohikal na walang saysay ay palatandaan ng panlilinlang na naranasan ni Eba. Tinutukoy ko ang panukala na si Yahuwah ay isa at tatlo sa kaparehong panahon. Kung ang Ama ay si Yahuwah at si Yahushua ay si Yahuwah rin, iyon ay gumagawa ng dalawang Yahuwah. Ngunit ang Bibliya ay ipinahayag na mayroon lamang isang Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 284 
Ang Kaharian ni Yahuwah Ay Gaya ng Isang Semaporo: Isang Personal na Kwento
Pulang Ilaw, Luntiang Ilaw, Dilaw na Ilaw: Ang Kaharian ni Yahuwah ay gaya ng isang Semaporo!
Comments: 0 
Hits: 305 
''Iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon''
Ang 2 Corinto 5:8 ay karaniwang ginamit upang ituro na sa kamatayan ang isang Kristyanong paglagpas sa mundong ito para makasama si Yahushua sa isang estadong walang katawan. Ngunit ang isang estadong walang katawan ay tiyak na hindi ang ninanais ni Pablo. Sa halip, ipinunto ni Pablo ang bagong katawan, isang imortal na katawan, isang niyumatik na “pinananabikan nating maisuot ang katawang panlangit.”
Comments: 0 
Hits: 311 
Sa Aling Batis Ikaw Umiinom Ng Tubig?
Habang tayo’y naghahangad na panatilihin ang ating teolohikong kalinisan, maaari tayong walang kamalayan ng impluwensya sa ating mga paniniwala ng sinaunang Griyegong pilosopiya. Maaari ba na ang ating mga paniniwala, at ng mga dakilang repormista, at maging ang mga unang “Ama ng Simbahan” matapos ang panahon sa Bibliya, ay mas nadumihan kaysa sa nalalaman natin?
Comments: 0 
Hits: 367 
Ang Bautismo ni Yahushua at ang Doktrina ng Trinidad: Isang Pag-aaral ng Marcos 1:9-11
“Dumating noon si Yahushua mula sa Nazareth ng Galilea, at siya’y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Yahushua mula sa tubig, bigla niyang nakitang nabuksan ang kalangitan, habang ang Espiritu’y bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. At narinig mula sa kalangitan ang isang tinig, ‘Ikaw ang minamahal kong Anak, ikaw ang lubos kong kinalulugdan.’” (Marcos 1:9-11, isinalin mula sa New Jerusalem Bible).
Comments: 0 
Hits: 303 
Si Isaias Ay Tunay Bang Nakita Si Yahushua?
Si Isaias, ang pinakadakila at pinakamahusay magsalita sa mga propeta ng Hebreong kasulatan, ay tunay bang nakita si Yahushua sa kanyang buhay habang binabasa natin ang Juan 12:41 sa New Jerusalem Bible?
Comments: 0 
Hits: 348 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.