Contact US

Mga Hangin ng Aral

2786 Mga Artikulo in 22 Languages

Mga Tanong na Dapat Pagnilay-nilayan ng Bawat Matapat na Trinitaryan/Binitaryan
Si Yahuwah ay iisa lamang. Si Yahushua, ang Kristo, ay ang tanging bugtong na taong anak Niya. Kabaligtaran sa tanyag na paniniwala, ang Kasulatan ay hindi itinuturo na ang Kristo ay hindi ang Manlilikha, na ang Ama at Anak ay iisang katauhan, o si Yahushua ay umiral na bago pa ang kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Ilan sa mga nakapupukaw na katanungan para sa mga matapat na naghahangad ng patotoo...
Comments: 0 
Hits: 54 
Teolohiya ng Nalalabi | Isang Naiibang Pananaw sa Iglesya at Israel

Ayon sa kasaysayan, mayroong dalawang pangunahing teorya tungkol sa relasyon ng Iglesya sa Israel. Sa kahalili na teolohiya, ang Iglesya ay pinapalitan ang Israel dahil ang Israel ay wala nang pangtubos sa hinaharap. Sa pagbubukod na teolohiya (isang aspeto ng dispensasyonalimo), habang si Yahuwah ay mayroong hinaharap para sa Israel, mayroon isang pagkakaiba sa pagitan ng Israel at Iglesya na pinanatili sa lahat ng panahon, nang walang pagsasanib ng dalawa.

Posible ba na ang parehong tanyag na mga posisyong ito ay mali? Mayroon bang tagapamagitan ng katotohanan? Basahin natin...

Comments: 0 
Hits: 78 
Kung si Kristo ay “malapit nang” dumating, nasaan siya?
Halos 2,000 taon ang nakalipas, ang mga mananampalataya ay pinangakuan na ang Tagapagligtas ay malapit nang bumalik. Ang mga hindi mananampalataya ay ipinunto sa maliwanag na bigong propesiyang ito bilang isang dahilan na pagdudahan. Basahin para matutunan kung paano mapagkasundo ang suliraning ito.
Comments: 0 
Hits: 396 
Jerusalem: Susi sa Katapusan ng mga Araw?
Ang Jerusalem ay sentro sa mga apokaliptikong pag-asa ng tatlong dakilang relihiyon na may iisang Diyos. Mga Muslim, Hudyo at ang parehong Katoliko at Ebandyelikong Protestante ay nagnanais ng kanilang sariling teokratikong diktaturya, namumuno mula sa sinaunang lugar na ito. Itong laganap na pinanghahawakang paniniwala ay isa ng pinakamapanlinlang na mga delusyon ni Satanas. Basahin ang artikulong ito at magbigay-babala laban sa apokaliptong kamaliang ito.
Comments: 0 
Hits: 678 
Espiritwalismo at ang Gantimpala ng mga Hinirang
Ang espiritwalismo ay kinuha ang buong mundo ng bagyo. Kakaunti ang naniniwala sa materyal na katunayan ngayon, at ang malawak na mga madla ay sinusunod ang mga mahihiwagang kasanayan batay sa ilusyon na ang kaluluwa ng tao ay karaniwang imortal at ang patay ay nakakakita at maaaring makipag-usap sa mga buhay. Mahalaga ba ito? Ito lamang ba ay isang kawili-wiling laro, isang kaginhawaan sa mga naligaw, o isang nakamamatay na gulat sa sulok? Ang artikulong ito ay sinasagot ang mga katanungang iyon, at nagbibigay ng isang matatag na batayan para sa tunay na pag-asa.
Comments: 0 
Hits: 860 
Mga Kapistahan ni Yahuwah: Iningatan ng mga Apostol
Malawak na pinaniwalaan at itinuro na ang mga taunang kapistahan na nakalista sa Kasulatan ay ibinigay lamang sa mga Hudyo o sa paanuman ay “ipinako sa krus.” Ang ganitong paniniwala ay batay sa maling pagkakaunawa ng banal na kautusan. Si Yahushua, bilang ating Tagapagligtas, ay ganap na iningatan ang banal na kautusan, kabilang ang mga taunang kapistahan. Bilang Kanyang mga tagasunod, tayo'y pinayuhan na sundin ang Kanyang halimbawa, gaya ng ginawa ng mga apostol at mga sinaunang Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 750 
Bayad nang Ganap
Isang Biblikal na pagsisiyasat ng ritwal ng pagtutuli at kung bakit hindi na ito kinakailangan sa mga matatapat ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 831 
Kristo Bago Nagkatawang-Tao: Biblikal na Patotoo? O Sinaunang Erehya?
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay nagmula sa sinaunang paganismo, hindi Kasulatan. Ang pagtanggap sa erehyang ito ay lumikha ng naiisip na kapaligiran kung saan ang isang paniniwala sa pag-iral bago isinilang ang Tagapagligtas ay naging isang “natural na konklusyon.”
Comments: 0 
Hits: 756 
Kagulat-gulat na Bagong Ebidensya ay Inilabas ang Tunay na Kalikasan ni Kristo!
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay itinuring na batayan sa Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Ang katunayan, gayunman, ay ang "trinidad" ay isang paniniwala na direktang nagmula sa sinaunang paganismo.
Comments: 0 
Hits: 765 
Daya ng Kontra-Repormasyon: Futurismo at Preterismo ay Pinasok ang Protestantismo

Ang Propesiya ng 70 Sanlinggo ay isa sa pinaka hindi nauunawaang mga propesiya sa lahat ng Kasulatan. Gayunman, ito'y hindi dahil sa kakulangan sa kaalaman kundi sa halip ay dahil sa sinadyang mga panlilinlang ng mga Heswita - Futerismo at Preterismo.

Comments: 0 
Hits: 1034 
Ang Ebanghelyo ng Kasaganaan: Pangrelihiyong Bayad-Panlaro
Ang erehya ng “Ebanghelyo ng Kasaganaan” ay walang iba kundi espiritwal na panunuhol.
Comments: 0 
Hits: 1451 
Ang Tanda ni Jonas

“Kayo ay isang lahing masama at mapangalunya. Mahigpit kayong naghahangad ng isang tanda. Walang tanda na ibibigay sa inyo kundi ang tanda ni Jonas na propeta. Ito ay sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng balyena sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, gayundin naman ang Anak ng Tao. Siya ay pupunta sa kailaliman ng lupa sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi.” (Mateo 12:39-40, ASND)

Ang artikulong ito ay sinayasat ang tunay na kahulugan ng madalas hindi maunawaang sipi.

Comments: 0 
Hits: 1418 
Pinaslang sa Espiritu: Totoo o Erehya?
Huwag papalinlang! Ang espiritung ipinahayag ng mga modernong albularyo at iyong mga inangkin na “pinaslang sa espiritu” ay hindi ng Banal na Espiritu ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1307 
Minsang Ligtas, Laging Ligtas?
"Minsang Ligtas, Laging Ligtas?" Milyun-milyong Kristyano ngayon ay itinuturo na ang mga tinubos ay mayroong "walang hanggang seguridad," at kapag minsan ang sinuman ay naligtas, sila ay palagi nang ligtas. Nakalulungkot, ang hindi maka-Biblikal na doktrinang ito ay nagpapatahimik sa marami sa pagkatulog at nangunguna sa kanila tungo sa isang maling diwa ng seguridad.
Comments: 0 
Hits: 1453 
Ibinigay Ba Ng Simbahang Katoliko Sa Atin Ang Bibliya?
Isang dumaraming bilang ng mga matapat na naghahangad ng katotohanan ay natuklasan ang isang kagulat-gulat na alegasyon: ang angkin na ang Simbahang Katoliko ay responsable sa pagbibigay sa buong mundo ng Bibliya tulad ng nalalaman natin. Ibinigay ba talaga ng Simbahang Katoliko sa atin ang Bibliya? Bumasa pa nang marami para makita kung ano ang malinaw na inilalabas ng kasaysayan!
Comments: 0 
Hits: 2268 
Pablo: Huwad na Propeta? O Tunay na Apostol?

Isang hangin ng aral na lumalago sa lakas sa mga huling araw na ito ay ang paniniwala na si Pablo ay isang huwad na apostol. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang mga panganib ng pagyakap sa ganitong kamalian.

Comments: 0 
Hits: 1498 
Kamatayan ni Yahushua: Pagbuwag sa Kautusan?

Itinuturo ng Kasulatan na ang banal na kautusan ay walang katapusan. Ito ay dapat na panatilihin, sa Langit man o sa Lupa. Anumang teksto ng Bibliya na ginamit upang “patunayan” na ang kautusan ay napako sa krus ay binabaluktot ang Kasulatan upang itaguyod ang adyenda ni Satanas ng pangunguna sa lahat na sirain ang mga Kautusan ni Yahuwah. Ang Efeso 2:15 ay isang tanyag na teksto na ginamit upang itaguyod ang maling pahayag na ang banal na kautusan ay pinawalang-bisa ng kamatayan ni Yahushua.

Comments: 0 
Hits: 1352 
Sa Ilalim ng Kautusan? O Sa Ilalim ng Kagandahang-loob?

Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob. (Roma 6:14) Ang maling paggamit ng bersong ito ay nagdulot sa milyun-milyon na hindi nalalamang itinataguyod ang paghihimagsik ni Satanas! Isa ka ba sa kanila? Isang Biblikal na pagsisiyasat ng ano ang tunay na kahulugan kapag nasa “ilalim ng kagandahang-loob.”

Comments: 0 
Hits: 1631 
Katalagahan: Isang Banal na Loterya?

Habang ang mga naniniwala sa katalagahan ay walang duda na matapat sa kanilang paniniwala, ang doktrinang ito ay mapanganib dahil ginagawa nitong mali at pinapasama ang mapagmahal na katangian ni Yahuwah. Ang artikulong ito ay tatalakayin ang iba’t-ibang bahagi ng doktrina ng katalagahan at ipapaliwanag kung paano ang mga paniniwalang ito ay sumasalungat sa Kasulatan.

Comments: 0 
Hits: 1582 
Impyerno: Isang Baluktot na Patotoo ang Inilabas

Isang kaloob-loobang pagsusuri ng isa sa pinakagusot na paksa sa lahat ng Kasulatan: Impyerno. Tunay bang pahihirapan nang walang hanggan ang mga masama at hindi nakapagsisi? Hindi. Sila ay mawawasak nang ganap!

Comments: 0 
Hits: 1708 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.