Help is requested! The founder of this humble ministry hereby pledges to Father Yahuwah to give at least ½ half of his wealth to the poor, orphans, and widows. But he can’t carry out this task alone. He badly needs the help of other non-denominational truth-seekers to go about this undertaking. If you are burdened and convicted by Yah’s Spirit to play a part in this mission by contributing time and talent, please let us know. Click this banner for more info.
Contact US

Mga Hangin ng Aral

3269 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Katha na Pumipigil sa Isang Taong Mesias: Pagiging Tao Ay Hindi Sapat
Isang katunayan na kakaunti sa lupa ay tinanggap si Yahushua bilang isang lehitimong tao na may isang pangunahing sentro ng tao at personalidad. Ang simbahan ng Bagong Tipan ay kinilala ito, ngunit nalalaman natin, sa loob ng 100 taon ng Griyegong pilosopiya at ispekulasyon ng tao ay sinimulang iligaw at palitan ang biblikal na monoteismo at ilipat si Yahushua sa ikalawang “taong-Diyos.” Bakit ito nangyari?
Comments: 0 
Hits: 50 
Natuklasan Ba Ng Mga Kristyano Ang Doktrina Ng Trinidad Sa Panalanging Shema?
Ang Shema ba ay itinataguyod ang doktrina ng Trinidad?
Comments: 0 
Hits: 58 
Mga Dahilan Na Si Yahushua Ay Wala Sa Kawikaan 8
Paano natin mauunawaan ang sumusunod? Sinasabi ng “Karunungan”: “Noong una pa, nilikha na ako ni Yahuwah bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo.”
Comments: 0 
Hits: 80 
Kung si Yahushua ay si Yahuwah, Ano ang Sinasabi Nito Tungkol kay Yahuwah?
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Diyos ay Iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29)
Comments: 0 
Hits: 75 
Lampas sa Katuwiran
Upang sumuko sa lohikal na walang saysay ay palatandaan ng panlilinlang na naranasan ni Eba. Tinutukoy ko ang panukala na si Yahuwah ay isa at tatlo sa kaparehong panahon. Kung ang Ama ay si Yahuwah at si Yahushua ay si Yahuwah rin, iyon ay gumagawa ng dalawang Yahuwah. Ngunit ang Bibliya ay ipinahayag na mayroon lamang isang Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 87 
Ang Kaharian ni Yahuwah Ay Gaya ng Isang Semaporo: Isang Personal na Kwento
Pulang Ilaw, Luntiang Ilaw, Dilaw na Ilaw: Ang Kaharian ni Yahuwah ay gaya ng isang Semaporo!
Comments: 0 
Hits: 129 
''Iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon''
Ang 2 Corinto 5:8 ay karaniwang ginamit upang ituro na sa kamatayan ang isang Kristyanong paglagpas sa mundong ito para makasama si Yahushua sa isang estadong walang katawan. Ngunit ang isang estadong walang katawan ay tiyak na hindi ang ninanais ni Pablo. Sa halip, ipinunto ni Pablo ang bagong katawan, isang imortal na katawan, isang niyumatik na “pinananabikan nating maisuot ang katawang panlangit.”
Comments: 0 
Hits: 120 
Sa Aling Batis Ikaw Umiinom Ng Tubig?
Habang tayo’y naghahangad na panatilihin ang ating teolohikong kalinisan, maaari tayong walang kamalayan ng impluwensya sa ating mga paniniwala ng sinaunang Griyegong pilosopiya. Maaari ba na ang ating mga paniniwala, at ng mga dakilang repormista, at maging ang mga unang “Ama ng Simbahan” matapos ang panahon sa Bibliya, ay mas nadumihan kaysa sa nalalaman natin?
Comments: 0 
Hits: 162 
Ang Bautismo ni Yahushua at ang Doktrina ng Trinidad: Isang Pag-aaral ng Marcos 1:9-11
“Dumating noon si Yahushua mula sa Nazareth ng Galilea, at siya’y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Yahushua mula sa tubig, bigla niyang nakitang nabuksan ang kalangitan, habang ang Espiritu’y bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. At narinig mula sa kalangitan ang isang tinig, ‘Ikaw ang minamahal kong Anak, ikaw ang lubos kong kinalulugdan.’” (Marcos 1:9-11, isinalin mula sa New Jerusalem Bible).
Comments: 0 
Hits: 133 
Si Isaias Ay Tunay Bang Nakita Si Yahushua?
Si Isaias, ang pinakadakila at pinakamahusay magsalita sa mga propeta ng Hebreong kasulatan, ay tunay bang nakita si Yahushua sa kanyang buhay habang binabasa natin ang Juan 12:41 sa New Jerusalem Bible?
Comments: 0 
Hits: 163 
Ang Trinidad
Ako’y isa sa mga tao na hindi naniniwala na ang Trinidad ay ang katotohanan. Susubukan kong kumbinsihin na ikaw ay hindi dapat maniwala sa Trinidad, dahil ito’y hindi totoo. (mula kay Casey Hixon, 12 taong gulang)
Comments: 0 
Hits: 130 
Ang “Salita” sa Isaias: Isang Susi sa Pagkakaunawa sa Bagong Tipan
Upang maunawaan ang ebanghelyo ni Juan sa Bagong Tipan, dapat nating maunawaan ang Hebreong karanasan ng “salita” sa Lumang Tipan.
Comments: 0 
Hits: 169 
Ilang Kaisipan sa Kasaysayan ng Trinidad
Ang Trinidad ay isang produkto ng Griyegong pilosopiya. Ito'y hindi maaaring patunayan ng Kasulatan.
Comments: 2 
Hits: 256 
Ang Unang Berso ng Ebanghelyo ni Juan
Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.” ...Ano ang ibig sabihin nito? Alamin mula sa isang BIBLIKAL na pananaw.
Comments: 0 
Hits: 305 
Bakit Kami Naniniwala sa Isang Matapos ang Dakilang Pagtitiis na Rapture
Labing-siyam na dahilan upang itapon ang doktrina ng bago ang panahon ng Dakilang Pagtitiis na Rapture!
Comments: 0 
Hits: 291 
Mateo 24: Matapos ang Pagtitiis na Rapture!
Sa panahon ng Matinding Pagtitiis, ang mga bagay ay magiging mas malala kaya maraming tao ang maiisip na panahon na para sa pagdating ni Kristo, lalo na ang mga taong Simbahan na nagturo na Siya ay ipinalagay na darating bago ang Matinding Pagtitiis. Sila'y patuloy na maghihintay at umaasa na makita Siyang darating anumang araw!
Comments: 0 
Hits: 259 
Iwanan si Lucas at Tumalon kay Juan
Ang pinakamahalagang katanungan na itatanong na may kinalaman sa Anak ni Yahuwah ay tungkol sa kanyang pinagmulan. Saan siya nanggaling, paano at kailan? Mayroong hikab ng pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na umiral para sa walang hanggan bilang walang hanggang Yahuwah, bago nagkatawang-tao, at isa na nagsisimula sa sinapupunan ng kanyang ina. Isang marapat at lehitimong tao, sa kahulugan nito, ay nagsisimulang umiral sa sinapupunan ng kanyang ina!
Comments: 0 
Hits: 295 
Gawin Itong Simple
Sang-ayon ka ba kay Yahushua o matapat ka pa rin sa tradisyon? Ang mga Kristyano ay dapat, sa kahulugan nito, may kaparehong kredo gaya kay Kristo!
Comments: 0 
Hits: 264 
Ang Pakikibaka ng mga Iskolar para Mahanap ang Tatluhang Diyos
Isinisiwalat ang Doktrina ng "Trinidad": Ang teolohiyang literatura at ang partikular na ebanghelikong sulat ng pagtanggol sa pagtaguyod sa Trinidad ay nagtatangka upang gawin ang kaso nito laban sa isang tumataas na dami ng oposisyon mula sa matatag na eksegetiko at leksikong katunayan at ang makasaysayang pagsisiyasat ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 410 
Paano Naimpluwensyahan ni Plato ang Ating Pananaw kay Yahuwah
Maraming Kristyano na umuupo sa mga bangkuan ng simbahan ang naniniwala na ang kanilang pananaw kay Yahuwah ay nagmula lamang sa Bibliya. Sila’y hindi maghihinala, gayunman, na ang mga ugat ng kanilang paniniwala sa isang tatluhang Diyos ay nagmula, hindi sa Kasulatan, kundi sa Griyegong pilosopiya.
Comments: 0 
Hits: 651 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.