Heads-Up Raoul Pal, a world-renowned macro-economist, is not a student of the Bible. However, unbeknown to him, he provides in this video of a most likely scenario of how Rome will use the central banks to enforce the dreadful mark of the beast everywhere. This is not the time for His people to become complacent. We should be ready for the imminent unfolding of final events, and we should also pray for the acceleration of these events, so that this evil age will come to an end, to usher the way for the return of Christ to establish Yahuwah’s eternal kingdom on earth. Click here to watch the video.
Contact US

Mga Hangin ng Aral

2864 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Pakikibaka ng mga Iskolar para Mahanap ang Tatluhang Diyos
Isinisiwalat ang Doktrina ng "Trinidad": Ang teolohiyang literatura at ang partikular na ebanghelikong sulat ng pagtanggol sa pagtaguyod sa Trinidad ay nagtatangka upang gawin ang kaso nito laban sa isang tumataas na dami ng oposisyon mula sa matatag na eksegetiko at leksikong katunayan at ang makasaysayang pagsisiyasat ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 85 
Paano Naimpluwensyahan ni Plato ang Ating Pananaw kay Yahuwah
Maraming Kristyano na umuupo sa mga bangkuan ng simbahan ang naniniwala na ang kanilang pananaw kay Yahuwah ay nagmula lamang sa Bibliya. Sila’y hindi maghihinala, gayunman, na ang mga ugat ng kanilang paniniwala sa isang tatluhang Diyos ay nagmula, hindi sa Kasulatan, kundi sa Griyegong pilosopiya.
Comments: 0 
Hits: 231 
Ang Platonikong Langit ng Kristyanismo
Ang maagang simbahang Kristyano ay mabigat na naimpluwensyahan ni Plato, at ang mga epekto ng mga pagtuturo ni Plato ay maaari pa ring makita sa loob ng Kristyanismo ngayon. Ito ay partikular na totoo pagdating sa paksa ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 181 
Mga Tanong na Dapat Pagnilay-nilayan ng Bawat Matapat na Trinitaryan/Binitaryan
Si Yahuwah ay iisa lamang. Si Yahushua, ang Kristo, ay ang tanging bugtong na taong anak Niya. Kabaligtaran sa tanyag na paniniwala, ang Kasulatan ay hindi itinuturo na ang Kristo ay hindi ang Manlilikha, na ang Ama at Anak ay iisang katauhan, o si Yahushua ay umiral na bago pa ang kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Ilan sa mga nakapupukaw na katanungan para sa mga matapat na naghahangad ng patotoo...
Comments: 0 
Hits: 131 
Teolohiya ng Nalalabi | Isang Naiibang Pananaw sa Iglesya at Israel

Ayon sa kasaysayan, mayroong dalawang pangunahing teorya tungkol sa relasyon ng Iglesya sa Israel. Sa kahalili na teolohiya, ang Iglesya ay pinapalitan ang Israel dahil ang Israel ay wala nang pangtubos sa hinaharap. Sa pagbubukod na teolohiya (isang aspeto ng dispensasyonalimo), habang si Yahuwah ay mayroong hinaharap para sa Israel, mayroon isang pagkakaiba sa pagitan ng Israel at Iglesya na pinanatili sa lahat ng panahon, nang walang pagsasanib ng dalawa.

Posible ba na ang parehong tanyag na mga posisyong ito ay mali? Mayroon bang tagapamagitan ng katotohanan? Basahin natin...

Comments: 0 
Hits: 152 
Kung si Kristo ay “malapit nang” dumating, nasaan siya?
Halos 2,000 taon ang nakalipas, ang mga mananampalataya ay pinangakuan na ang Tagapagligtas ay malapit nang bumalik. Ang mga hindi mananampalataya ay ipinunto sa maliwanag na bigong propesiyang ito bilang isang dahilan na pagdudahan. Basahin para matutunan kung paano mapagkasundo ang suliraning ito.
Comments: 0 
Hits: 481 
Jerusalem: Susi sa Katapusan ng mga Araw?
Ang Jerusalem ay sentro sa mga apokaliptikong pag-asa ng tatlong dakilang relihiyon na may iisang Diyos. Mga Muslim, Hudyo at ang parehong Katoliko at Ebandyelikong Protestante ay nagnanais ng kanilang sariling teokratikong diktaturya, namumuno mula sa sinaunang lugar na ito. Itong laganap na pinanghahawakang paniniwala ay isa ng pinakamapanlinlang na mga delusyon ni Satanas. Basahin ang artikulong ito at magbigay-babala laban sa apokaliptong kamaliang ito.
Comments: 0 
Hits: 838 
Espiritwalismo at ang Gantimpala ng mga Hinirang
Ang espiritwalismo ay kinuha ang buong mundo ng bagyo. Kakaunti ang naniniwala sa materyal na katunayan ngayon, at ang malawak na mga madla ay sinusunod ang mga mahihiwagang kasanayan batay sa ilusyon na ang kaluluwa ng tao ay karaniwang imortal at ang patay ay nakakakita at maaaring makipag-usap sa mga buhay. Mahalaga ba ito? Ito lamang ba ay isang kawili-wiling laro, isang kaginhawaan sa mga naligaw, o isang nakamamatay na gulat sa sulok? Ang artikulong ito ay sinasagot ang mga katanungang iyon, at nagbibigay ng isang matatag na batayan para sa tunay na pag-asa.
Comments: 0 
Hits: 955 
Mga Kapistahan ni Yahuwah: Iningatan ng mga Apostol
Malawak na pinaniwalaan at itinuro na ang mga taunang kapistahan na nakalista sa Kasulatan ay ibinigay lamang sa mga Hudyo o sa paanuman ay “ipinako sa krus.” Ang ganitong paniniwala ay batay sa maling pagkakaunawa ng banal na kautusan. Si Yahushua, bilang ating Tagapagligtas, ay ganap na iningatan ang banal na kautusan, kabilang ang mga taunang kapistahan. Bilang Kanyang mga tagasunod, tayo'y pinayuhan na sundin ang Kanyang halimbawa, gaya ng ginawa ng mga apostol at mga sinaunang Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 846 
Bayad nang Ganap
Isang Biblikal na pagsisiyasat ng ritwal ng pagtutuli at kung bakit hindi na ito kinakailangan sa mga matatapat ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 936 
Kristo Bago Nagkatawang-Tao: Biblikal na Patotoo? O Sinaunang Erehya?
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay nagmula sa sinaunang paganismo, hindi Kasulatan. Ang pagtanggap sa erehyang ito ay lumikha ng naiisip na kapaligiran kung saan ang isang paniniwala sa pag-iral bago isinilang ang Tagapagligtas ay naging isang “natural na konklusyon.”
Comments: 0 
Hits: 821 
Kagulat-gulat na Bagong Ebidensya ay Inilabas ang Tunay na Kalikasan ni Kristo!
Ang doktrina ng isang tatluhang diyos ay itinuring na batayan sa Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Ang katunayan, gayunman, ay ang "trinidad" ay isang paniniwala na direktang nagmula sa sinaunang paganismo.
Comments: 0 
Hits: 839 
Daya ng Kontra-Repormasyon: Futurismo at Preterismo ay Pinasok ang Protestantismo

Ang Propesiya ng 70 Sanlinggo ay isa sa pinaka hindi nauunawaang mga propesiya sa lahat ng Kasulatan. Gayunman, ito'y hindi dahil sa kakulangan sa kaalaman kundi sa halip ay dahil sa sinadyang mga panlilinlang ng mga Heswita - Futerismo at Preterismo.

Comments: 0 
Hits: 1126 
Ang Ebanghelyo ng Kasaganaan: Pangrelihiyong Bayad-Panlaro
Ang erehya ng “Ebanghelyo ng Kasaganaan” ay walang iba kundi espiritwal na panunuhol.
Comments: 0 
Hits: 1552 
Ang Tanda ni Jonas

“Kayo ay isang lahing masama at mapangalunya. Mahigpit kayong naghahangad ng isang tanda. Walang tanda na ibibigay sa inyo kundi ang tanda ni Jonas na propeta. Ito ay sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng balyena sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, gayundin naman ang Anak ng Tao. Siya ay pupunta sa kailaliman ng lupa sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi.” (Mateo 12:39-40, ASND)

Ang artikulong ito ay sinayasat ang tunay na kahulugan ng madalas hindi maunawaang sipi.

Comments: 0 
Hits: 1512 
Pinaslang sa Espiritu: Totoo o Erehya?
Huwag papalinlang! Ang espiritung ipinahayag ng mga modernong albularyo at iyong mga inangkin na “pinaslang sa espiritu” ay hindi ng Banal na Espiritu ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1401 
Minsang Ligtas, Laging Ligtas?
"Minsang Ligtas, Laging Ligtas?" Milyun-milyong Kristyano ngayon ay itinuturo na ang mga tinubos ay mayroong "walang hanggang seguridad," at kapag minsan ang sinuman ay naligtas, sila ay palagi nang ligtas. Nakalulungkot, ang hindi maka-Biblikal na doktrinang ito ay nagpapatahimik sa marami sa pagkatulog at nangunguna sa kanila tungo sa isang maling diwa ng seguridad.
Comments: 0 
Hits: 1560 
Ibinigay Ba Ng Simbahang Katoliko Sa Atin Ang Bibliya?
Isang dumaraming bilang ng mga matapat na naghahangad ng katotohanan ay natuklasan ang isang kagulat-gulat na alegasyon: ang angkin na ang Simbahang Katoliko ay responsable sa pagbibigay sa buong mundo ng Bibliya tulad ng nalalaman natin. Ibinigay ba talaga ng Simbahang Katoliko sa atin ang Bibliya? Bumasa pa nang marami para makita kung ano ang malinaw na inilalabas ng kasaysayan!
Comments: 0 
Hits: 2440 
Pablo: Huwad na Propeta? O Tunay na Apostol?

Isang hangin ng aral na lumalago sa lakas sa mga huling araw na ito ay ang paniniwala na si Pablo ay isang huwad na apostol. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang mga panganib ng pagyakap sa ganitong kamalian.

Comments: 0 
Hits: 1604 
Kamatayan ni Yahushua: Pagbuwag sa Kautusan?

Itinuturo ng Kasulatan na ang banal na kautusan ay walang katapusan. Ito ay dapat na panatilihin, sa Langit man o sa Lupa. Anumang teksto ng Bibliya na ginamit upang “patunayan” na ang kautusan ay napako sa krus ay binabaluktot ang Kasulatan upang itaguyod ang adyenda ni Satanas ng pangunguna sa lahat na sirain ang mga Kautusan ni Yahuwah. Ang Efeso 2:15 ay isang tanyag na teksto na ginamit upang itaguyod ang maling pahayag na ang banal na kautusan ay pinawalang-bisa ng kamatayan ni Yahushua.

Comments: 0 
Hits: 1446 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.