Russia's victory over Ukraine
Russia will have a decisive victory over Ukraine and the collective west. Ignore mainstream perennial anti-Russia hatred propaganda, and pay close attention to what Prophet Ezekiel foretold us 2600 years ago under divine inspiration about the ultimate fate of Russia. It will be in the mountains of Israel when Yahuwah inflicts a fatal defeat and a terminal blow to Russia and its allied forces [Turkey, Iran, Sudan, and Lybia]. This war on the nation of Israel that Russia will soon wage against Israel is not to be confused with the battle of Armageddon, which the antichrist will orchestrate. Click here to listen to this critical Bible study by Keith Malcomson on this timely subject.
Contact US

Mga Hangin ng Aral

3624 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Lihim na Rapture: Lihim na Sandata ni Satanas
Isa sa pinakamatagumpay na kasinungalingan ni Satanas ay mayroong isang “Lihim na Rapture.” Iyong mga nagtataguyod ng doktrinang ito ay itinuturo na si Yahushua ay babalik nang palihim, kinukuha ang Kanyang bayan mula sa lupa. Nakalulungkot, ang hindi Biblikal na doktrinang ito ay nagiging mas tanyag sa mga itinuturing na Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 40 
Mayroong Walang Hanggang Apoy!

Itinuturo ng Kasulatan na mayroong walang hanggang apoy, subalit hindi ito ang inaakala mo!  

Comments: 0 
Hits: 63 
Impyerno: Mali Ang Inaakala Mo, Minamahal!
Ang doktrina ng walang hanggang naglalagablab na impyerno ay nagdulot ng mas maraming pighati, mas maraming pagkalito at humantong sa mas maraming tao na tanggihan si Yahuwah kaysa sa anumang ibang iisang paniniwala. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang patotoo ng Bibliya tungkol sa impyerno.
Comments: 0 
Hits: 43 
Ang Doktrina Ng Mga Panghalip Na Inilapat Sa Patotoo ni Kristo Ng Sarili Niya
Narito, aming sinisiyasat ang kamalian ng doktrina ng Trinidad at ilan sa mga walang saysay na paninindigan na ginamit upang itayo ito.
Comments: 0 
Hits: 64 
Mga Tanong Tungkol Sa Umiral Bago Isilang
Siyam na katanungan para sa mga itinuturo na si Yahushua ay umiral na bago ang kapanganakan sa Bethlehem...
Comments: 0 
Hits: 80 
At Ang Batong Iyon Ay Si Kristo

Ang mga naniniwala sa pag-iral bago isinilang ni Panginoong Yahushua ay madalas umaapela sa mga salita ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:4, kung saan sinasabi niya ang tungkol sa mga Israelita sa ilang na silang “lahat ay uminom ng parehong inuming espirituwal. Sapagkat sila’y uminom mula sa batong espirituwal na sumunod sa kanila, at ang Batong iyon ay si Kristo.” Pinagtalunan mula rito na si Yahushua mismo ay personal na sinamahan ang bayan ng Israel habang sila’y naglalakbay sa ilang patungo sa Lupang Ipinangako. Ngunit ito ba ang tunay na sinasabi ni Pablo?

Comments: 0 
Hits: 119 
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya?
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya? Ang karamihan ay tiyak na tutugon ng isang matunog na “Oo!” Gayunman, ang tamang kasagutan ay maaari mong ikagulat. Basahin ang marami pa!
Comments: 0 
Hits: 119 
Si Yahushua Ba Ay Si Miguel Ang Arkanghel Din?
Ang mga Saksi ni Jehovah ay naniniwala na si Yahushua ay si Miguel ang Arkanghel. Nilapitan ko ang paksang ito nang may pag-iingat at respeto sa mga humahawak ng doktrinang ito; gayunman, ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tawagin ang kanilang atensyon sa mga problema na hinaharap ng isa kapag sinusubukan na ipagtanggol ang doktrinang ito.
Comments: 0 
Hits: 144 
Ang Paggamit Ba Ni Yahushua Ng “Ako Nga” Ay Ibig Sabihin Siya Si Yahuwah?
Si Yahushua mula sa simula ay inangkin na ipinangakong Mesias. Hindi niya kailanman inangkin na siya si Yahuwah, ang Diyos ng Israel (Diyos ni Yahushua din!). Hindi niya kailanman inangkin na maging “Ang Dakilang AKO NGA” ng Lumang Tipan. Gayunman, paulit-ulit niyang inangkin na siya ang natatanging Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 204 
Lahat Ba’y Nagsasalita Ng Iba’t Ibang Wika? Isang Pag-aaral ng 1 Corinto 12
Maaari ba ang lahat ng tunay na mananampalataya ay nagsasalita ng iba’t ibang wika?
Comments: 0 
Hits: 212 
Mga Pagkakaiba Nila Yahuwah at Yahushua
11 Biblikal na patotoo na si Yahuwah (ang Ama) at si Yahushua (ang anak) ay hindi magkapareho ang katauhan.
Comments: 0 
Hits: 235 
Inasahan Ba Ng Mga Apostol Ang Anumang Sandali Na Pagdating Ni Kristo?
Tingnan natin ang ilan sa mga Kasulatan na diumano'y nagtataguyod ng anumang sandali at para ipakita na wala sa mga ito ang maaaring gamitin upang sabihin, “Oo, ang mga Apostol ay naniwala na si Kristo ay maaaring dumating sa anumang sandali.”
Comments: 0 
Hits: 265 
Isa Pang Yahushua? Isang Naiibang Mabuting Balita?
“Isa Pang Yahushua,” isang huwad ng madaling puntahang "malapad na landas" ay halatang itinataguyod at hinahangad ng mapanlinlang na adyenda ng mundo.
Comments: 0 
Hits: 311 
Si Yahuwah Ay Maaari Ba Ang Kataas-taasang Pari?
Ang Hebreo 6-9 ay hindi dapat ipilit sa huling hulma ng mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kabanalan ni Kristo. Walang indikasyon rito ng sinuman maliban sa tao na si Mesias Yahushua na tinutupad ang pinakamahalagang papel ng pari at tagapamagitan, ngunit sa isang ayos ng Bagong Tipan. Kapag pinahintulutan natin ang Kasulatan na umagos mula sa Hebreong pinagkukunan nito, maaari nating inumin ang sariwa at nabubuhay na katubigan.
Comments: 0 
Hits: 303 
Biblikal na Realismo Na Nauugnay Sa Israel
Kahalili na Teolohiya: Tunay nga ba itong biblikal? Sino ang Israel?
Comments: 0 
Hits: 328 
Daniel ang Propeta
Nalalaman nating lahat ang nakakaakit na kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon. Ngunit narinig mo ba ang tunay na pagwawakas nito?
Comments: 0 
Hits: 368 
Ang Katha na Pumipigil sa Isang Taong Mesias: Pagiging Tao Ay Hindi Sapat
Isang katunayan na kakaunti sa lupa ay tinanggap si Yahushua bilang isang lehitimong tao na may isang pangunahing sentro ng tao at personalidad. Ang simbahan ng Bagong Tipan ay kinilala ito, ngunit nalalaman natin, sa loob ng 100 taon ng Griyegong pilosopiya at ispekulasyon ng tao ay sinimulang iligaw at palitan ang biblikal na monoteismo at ilipat si Yahushua sa ikalawang “taong-Diyos.” Bakit ito nangyari?
Comments: 0 
Hits: 353 
Natuklasan Ba Ng Mga Kristyano Ang Doktrina Ng Trinidad Sa Panalanging Shema?
Ang Shema ba ay itinataguyod ang doktrina ng Trinidad?
Comments: 0 
Hits: 370 
Mga Dahilan Na Si Yahushua Ay Wala Sa Kawikaan 8
Paano natin mauunawaan ang sumusunod? Sinasabi ng “Karunungan”: “Noong una pa, nilikha na ako ni Yahuwah bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo.”
Comments: 0 
Hits: 366 
Kung si Yahushua ay si Yahuwah, Ano ang Sinasabi Nito Tungkol kay Yahuwah?
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Diyos ay Iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29)
Comments: 0 
Hits: 343 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.