John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.
Contact US

Mga Hangin ng Aral

3703 Mga Artikulo in 22 Languages

Impalibilidad ng Kapapahan: Hindi Ito Ang Naiisip Ng Karamihan Sa Mga Protestante!
Ang doktrina ng impalibilidad, habang hindi ang anumang ipinalagay ng maraming Protestante, ay patuloy na isang problematikong pagtuturo.
Comments: 0 
Hits: 41 
Kung si Yahushua ay Umiral Bago Isilang, Siya ay Hindi Isang Tao, Juan 17:5
Maraming Trinitaryan ang naniniwala na ang panalangin ni Yahushua sa Ebanghelyo ni Juan 17:5 ay nagpapakita na siya’y umiral bago isilang. Ngunit ito nga ba ang sinabi niya?
Comments: 0 
Hits: 68 
Ang Kawalang-Halaga ng Bilang na Tatlo
Ang layunin ng artikulong ito ay para siyasatin kung ang pagpapangkat ng tatlo sa Kasulatan o likas na ipinupunto ang isang tatluhang Diyos. Totoo ba na ang pagbabanggit ng tatlong bagay na magkakasama ay nagpapatunay ng isang trinidad? Ang pagpapangkat ba ng tatlong bagay o tao nang magkakasama ay lumilikha ng isang “tatlo sa isa” na pagkakaisa?
Comments: 0 
Hits: 74 
Limang Patotoo na Natupad na ang Ika-70 Sanlinggo ni Daniel
Ang propesiya ng “70 Sanlinggo” ni Daniel ay natupad sa unang siglo. Nakalulungkot, gayunman, marami ngayon ay bigong makilala ang kahanga-hangang patotoo at iginigiit na ang panghuling sanlinggo ng propesiya ni Daniel ay hindi pa natupad. Narito ang 5 patotoo na ang ika-70 sanlinggo ni Daniel ay natupad na.
Comments: 0 
Hits: 67 
Nalinlang Ba Tayo?
Sinabi ba sa atin nina Yahushua at mga Apostol ang buong kwento? Bakit tumagal ng mahigit 300 taon para sa Simbahan na matuklasan ang Landas ng Kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 78 
Iyong Kaharian Dumating Nawa
Panahon na para sa napakaraming Kristyano na basahin ang kanilang mga Bibliya at ipinawagan ang katapangan para sa ngalan ng Katotohanan sa halip na katahimikan para sa pagkakaisa.
Comments: 0 
Hits: 114 
Ang Lihim na Rapture: Lihim na Sandata ni Satanas
Isa sa pinakamatagumpay na kasinungalingan ni Satanas ay mayroong isang “Lihim na Rapture.” Iyong mga nagtataguyod ng doktrinang ito ay itinuturo na si Yahushua ay babalik nang palihim, kinukuha ang Kanyang bayan mula sa lupa. Nakalulungkot, ang hindi Biblikal na doktrinang ito ay nagiging mas tanyag sa mga itinuturing na Kristyano.
Comments: 0 
Hits: 118 
Mayroong Walang Hanggang Apoy!

Itinuturo ng Kasulatan na mayroong walang hanggang apoy, subalit hindi ito ang inaakala mo!  

Comments: 0 
Hits: 138 
Impyerno: Mali Ang Inaakala Mo, Minamahal!
Ang doktrina ng walang hanggang naglalagablab na impyerno ay nagdulot ng mas maraming pighati, mas maraming pagkalito at humantong sa mas maraming tao na tanggihan si Yahuwah kaysa sa anumang ibang iisang paniniwala. Ang artikulong ito ay sinisiyasat ang patotoo ng Bibliya tungkol sa impyerno.
Comments: 0 
Hits: 124 
Ang Doktrina Ng Mga Panghalip Na Inilapat Sa Patotoo ni Kristo Ng Sarili Niya
Narito, aming sinisiyasat ang kamalian ng doktrina ng Trinidad at ilan sa mga walang saysay na paninindigan na ginamit upang itayo ito.
Comments: 0 
Hits: 148 
Mga Tanong Tungkol Sa Umiral Bago Isilang
Siyam na katanungan para sa mga itinuturo na si Yahushua ay umiral na bago ang kapanganakan sa Bethlehem...
Comments: 0 
Hits: 163 
At Ang Batong Iyon Ay Si Kristo

Ang mga naniniwala sa pag-iral bago isinilang ni Panginoong Yahushua ay madalas umaapela sa mga salita ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:4, kung saan sinasabi niya ang tungkol sa mga Israelita sa ilang na silang “lahat ay uminom ng parehong inuming espirituwal. Sapagkat sila’y uminom mula sa batong espirituwal na sumunod sa kanila, at ang Batong iyon ay si Kristo.” Pinagtalunan mula rito na si Yahushua mismo ay personal na sinamahan ang bayan ng Israel habang sila’y naglalakbay sa ilang patungo sa Lupang Ipinangako. Ngunit ito ba ang tunay na sinasabi ni Pablo?

Comments: 0 
Hits: 247 
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya?
Si Yahushua Lang Ba Ang Tanging “Kristo” Sa Bibliya? Ang karamihan ay tiyak na tutugon ng isang matunog na “Oo!” Gayunman, ang tamang kasagutan ay maaari mong ikagulat. Basahin ang marami pa!
Comments: 0 
Hits: 241 
Si Yahushua Ba Ay Si Miguel Ang Arkanghel Din?
Ang mga Saksi ni Jehovah ay naniniwala na si Yahushua ay si Miguel ang Arkanghel. Nilapitan ko ang paksang ito nang may pag-iingat at respeto sa mga humahawak ng doktrinang ito; gayunman, ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tawagin ang kanilang atensyon sa mga problema na hinaharap ng isa kapag sinusubukan na ipagtanggol ang doktrinang ito.
Comments: 0 
Hits: 234 
Ang Paggamit Ba Ni Yahushua Ng “Ako Nga” Ay Ibig Sabihin Siya Si Yahuwah?
Si Yahushua mula sa simula ay inangkin na ipinangakong Mesias. Hindi niya kailanman inangkin na siya si Yahuwah, ang Diyos ng Israel (Diyos ni Yahushua din!). Hindi niya kailanman inangkin na maging “Ang Dakilang AKO NGA” ng Lumang Tipan. Gayunman, paulit-ulit niyang inangkin na siya ang natatanging Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 308 
Lahat Ba’y Nagsasalita Ng Iba’t Ibang Wika? Isang Pag-aaral ng 1 Corinto 12
Maaari ba ang lahat ng tunay na mananampalataya ay nagsasalita ng iba’t ibang wika?
Comments: 0 
Hits: 320 
Mga Pagkakaiba Nila Yahuwah at Yahushua
11 Biblikal na patotoo na si Yahuwah (ang Ama) at si Yahushua (ang anak) ay hindi magkapareho ang katauhan.
Comments: 0 
Hits: 331 
Inasahan Ba Ng Mga Apostol Ang Anumang Sandali Na Pagdating Ni Kristo?
Tingnan natin ang ilan sa mga Kasulatan na diumano'y nagtataguyod ng anumang sandali at para ipakita na wala sa mga ito ang maaaring gamitin upang sabihin, “Oo, ang mga Apostol ay naniwala na si Kristo ay maaaring dumating sa anumang sandali.”
Comments: 0 
Hits: 360 
Isa Pang Yahushua? Isang Naiibang Mabuting Balita?
“Isa Pang Yahushua,” isang huwad ng madaling puntahang "malapad na landas" ay halatang itinataguyod at hinahangad ng mapanlinlang na adyenda ng mundo.
Comments: 0 
Hits: 409 
Si Yahuwah Ay Maaari Ba Ang Kataas-taasang Pari?
Ang Hebreo 6-9 ay hindi dapat ipilit sa huling hulma ng mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kabanalan ni Kristo. Walang indikasyon rito ng sinuman maliban sa tao na si Mesias Yahushua na tinutupad ang pinakamahalagang papel ng pari at tagapamagitan, ngunit sa isang ayos ng Bagong Tipan. Kapag pinahintulutan natin ang Kasulatan na umagos mula sa Hebreong pinagkukunan nito, maaari nating inumin ang sariwa at nabubuhay na katubigan.
Comments: 0 
Hits: 384 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.