NAGBABAGANG BALITA Tungkol sa relasyon sa pagitan ng simbahan at Israel, hindi na umaayon ang WLC sa pamalit na teologo na itinuro ng RCC, SDAs, atbp. Kami ngayo'y naniniwala na ang simbahan ay kasingkahulugan ng nalalabing Israel (espiritwal na entidad na itinayo sa pananalig sa gawa ng pagtubos ni Yahushua), at binubuo ng parehong Hentil at Hudyong mananalig. I-click RITO para sa mas maraming impormasyon.
Contact US

Kaisipang Biblikal

2649 Mga Artikulo in 22 Languages

Nakagugulat na Patotoo Ukol sa Pagkakakilanlan ng Ating Tagapagligtas!

Ang mga himno ay puno ng mga awitin na nagbibigay ng papuri kay "Hesus." Mula sa "Malayo sa Isang Sabsaban" hanggang sa "Darating Muli si Hesus," ang mga Kristyano ay umaawit tungkol kay Yahushua. Inaawit nila ang kanyang kapanganakan, kanyang paglilingkod, kanyang dugo, kanyang kamatayan, at kanyang pagbabalik. Kakaunting awitin lamang ang inilaan sa Ama, at ang mga ito ay, nakatuon sa Kanyang kamahalan, kadakilaan, at matinding galit. Ang pagtuon kay Yahushua at kanyang hindi maitatangging pagmamalasakit ay itinatago ang isang madalas nakakaligtaang patunay ng Kasulatan: ang tunay na pagkakakilanlan ng ating Tagapagligtas.

Comments: 0 
Hits: 160 
Ang Pag-asa ng Makasalanan: Ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan!
Hindi mo na kailangan na maghintay hanggang ika'y tumigil sa pagkakasala para lumapit kay Yahuwah. Lumapit na ngayon din. Tulad mo na nagkasala sapagkat siya ay tumatanggap ng mga makasalanan!
Comments: 0 
Hits: 129 
Kaligtasan: Natanggap, hindi Nakamit!
Lahat ng mga Kristyano ay sumasang-ayon na ang kaligtasan ay isang kaloob ng kagandahang-loob. Subalit, sa kabila ng katiyakang ito, ang malawak na bahagi ng mga Kristyano, halos hindi nalalaman, ay nadulas tungo sa isang mentalidad na kaligtasan sa gawa na sumasalungat sa kanilang ipinahayag na mga paniniwala. Tuklasin kung ano ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kahanga-hangang kaloob ng kaligtasan at ikaw ay bahagi nito.
Comments: 0 
Hits: 231 
Ang Milenyong Kaharian: Sa Langit? O sa Lupa?
Matagal ding itinuro ng WLC na ang milenyo o isang libong taon ay magaganap sa Langit. Isang bagong pagkakaunawa ng Kasulatan ay ipinakita na ang isang libong taon matapos ang pagbabalik ni Yahushua sa katunayan ay magaganap sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 269 
Ang Bigat ng Ebidensya
Kapag ang isang tao ay pinalaki sa paniniwala sa kamalian, ang paghahanap sa katotohanan ay maaaring lubos na nakalilito. Ang katotohanan, gaano man kadalisay, ay maaaring maramdamang mali, kapag ito'y sumasalungat sa pinakabatayang paniniwala ng tao. Walang iniwan si Yahuwah na mag-isang nagpupunyagi. Siya ay nagbigay sa Kanyang salita ng isang batayan kung saan ang sinuman ay maaaring makilala kung ano ang totoo at ano ang mali. Ang tuntuning ito ay para gamitin ang pinagsama-samang bigat ng ebidensya.
Comments: 0 
Hits: 227 
Si Yahuwah ang Pinakamabuting Kaibigan na Magkakaroon Ka. Narito kung bakit . . .
Ang mga pahayag ng Kasulatan ay inilalarawan ang mga katangian ni Yahuwah na dumating nang buhay kapag nakilala natin kung ano ang mga kahulugan nito. Matutunan kung paano ang mga salitang ito ay binigyang-kahulugan at matutuklasan mo ang mga pangako kung saan hindi mo pa nakita noon!
Comments: 0 
Hits: 359 
Ang Kahulugan ng Elohim: Hindi ito ang naiisip mo!
Ang maingat na pag-aaral ng Kasulatan ay pinapatunayan na hindi lamang ang Tagapagligtas ay ganap na tao, kundi siya ay hindi pa umiiral bago ang paglikha noon. Kaya paano natin mapagkakasundo ang paggamit ng "elohim" (isang maramihang termino) para ilarawan si Yahuwah sa buong Kasulatan?
Comments: 0 
Hits: 418 
Ang Pinakamabuting Balita sa Lahat!
Ang ipinarangalang pagkamatuwid ay hindi kapareho ng ipinabatid na pagkamatuwid. Basahin para matutunan ang kahanga-hangang patotoo tungkol sa agham ng kaligtasan.
Comments: 0 
Hits: 342 
Ang Ebanghelyo | Mula Kasalanan hanggang Kaligtasan!
Ito ay para iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan, kaya sila Yahuwah at Kanyang Anak ay nagkaisa sa isang banal na tipan upang iligtas ang sangkatauhan sa anumang kabayaran sa Kanila. Tuklasin ang hindi maipahayag na kagandahan ng puso ng sukdulang pag-ibig ng Makalangit na Ama! Piliin ang araw na ito upang ganap na ipagkatiwala ang iyong sarili sa Kanyang alaga. Tatanggapin ka niya bilang Kanyang anak at muli kang lilikhain sa Kanyang larawan.
Comments: 0 
Hits: 355 
Matutunan ang mga Kaloob ng Pagkamatuwid sa Pananampalataya!
Ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay ang kaloob na nagpapatuloy sa pagbibigay. Ito ay palagian, walang katapusang donasyon ng sariling pagkamatuwid ni Kristo na nagdadala ng iba pang kaloob sa bakas nito.
Comments: 0 
Hits: 350 
Paglikha? O Ebolusyon? Alin ang paniniwalaan mo?
Isang kagulat-gulat na bilang ng mga Kristyano ay palihim na mga ebolusyonista sa kanilang mga espiritwal na buhay. Ito'y nagmumula sa maling pagkakaunawa sa pagtubos ng Tagapagligtas. Ikaw ba ito?!
Comments: 0 
Hits: 429 
Bagong Liwanag ay pinapakita ang tunay na kalikasan ni Kristo: 100%, ganap na tao!
Ang erehya ng isang tatluhang diyos ay ginamit ni Satanas upang itago ang isa sa pinaka kahanga-hangang mga katunayan ng kaligtasan: si Yahushua, ang tanging bugtong na anak ng isang tunay na Diyos, ay 100% ganap na tao!
Comments: 0 
Hits: 386 
Yahushua: Kanyang Buhay para sa Akin

Ang katunayan na si Yahushua ay natukso "sa lahat ng mga paraan, gayunma'y hindi Siya nagkasala" ay nagbibigay sa lahat ng lakas ng loob upang tayo rin ay mapagtagumpayan sa kaparehong bagay kung saan nagawa ng Tagapagligtas. Ang lihim sa hindi pabagu-bagong tagumpay ni Yahushua sa laban sa pagkakasala at kay Satanas ay nahanap sa Kanyang hindi rin pabagu-bagong pananalig sa kalakasan ng Kanyang Ama. Walang Siyang sinanay na kapangyarihan na hindi rin pribilehiyo natin na sanayin, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya.

Comments: 0 
Hits: 450 
Ang Lihim ng Kaligtasan

Ang mga salita at mga parirala ay minsan na nababasa o napakikinggan sa mga sermon na hindi malinaw na naunawaan. Ang pagkamatuwid sa pananampalataya ay isa sa mga parirala; madalas nagagamit, ngunit malabong nauunawaan. Napakahalaga sa lahat ng nagnanais na mamuhay nang walang hanggang kasama si Yahuwah ay mayroong malinaw na pagkakaunawa ng anong tiyak ang "pagkamatuwid sa pananampalataya," sapagkat ito lamang ang tanging paraan sa sinuman na makapagliligtas!

Comments: 0 
Hits: 566 
Yahushua: Ating Kataas-taasang Pari
Ang sukdulang karunungan at walang hanggang pag-ibig ni Yahuwah ay nagbalangkas ng isang plano kung saan ang makasalanan, bumagsak na tao ay maaaring bumalik sa banal na pabor. Ang planong ito ay yumakap nang mas higit pa sa legal na pagtubos ng sangkatauhan mula sa kontrol ni Satanas. Ito'y nanawagan para sa pagpapanumbalik ng banal na katangian sa loob ng kaluluwa ng tao. Sa gawang ito kaya si Yahushua, ang ating dakilang Kataas-taasang Pari, ay gumagawa ngayon.
Comments: 0 
Hits: 765 
Pagkamatuwid ni Yahushua: Tanging Pag-asa ng mga Makasalanan
Ang pagkamatuwid sa pananampalataya, ganap na tinanggap at naunawaan, ay ang pamumuhay nang walang kasalanan. Kapag ang dugo ni Yahushua ay tinanggap sa pananampalataya, siya ay ipinako sa krus kasama Niya, sa pananampalataya. Pagkatapos, gaya Niya na muling nabuhay, ang naniniwalang kaluluwa ay muling mabubuhay para maglakad sa pagkabago ng buhay. Ito ay nagagawa sa pananampalataya sa Kanyang pagkamatuwid. Ito ay higit pa sa pangkaisipang pagkakaunawa ng kaisipan. Ito ay isang karanasan. At ito lamang ang tangi nating pag-asa.
Comments: 0 
Hits: 616 
Ang Sabbath | Bahagi 3 – Ang Selyo ni Yahuwah
Ang Pahayag ay nagbigay ng mga detalye ng parehong pagkawasak at kaligtasan na magaganap sa katapusan ng sanlibutan. Ang "mga termino ng sagupaan" sa digmaan sa pagitan ni Yahuwah at Satanas ay sinisigurado ang proteksyon ng mga natatakan ng banal na selyo at pagkawasak sa mga hindi natatakan.
Comments: 0 
Hits: 958 
Ang Sabbath | Bahagi 4 – Mag-Isang Pagsamba
Ipinapakita ng Kasulatan ang isang lubos na espeyal na pangkat ng mga tao na nagpaparangal sa kanilang Manlilikha sa pagsamba sa Kanyang banal na Sabbath kapag ang lahat ng mga natitira sa mundo ay tinanggihan ito. Habang ang pagtalima ay ibinigay sa puntong ito gayunman, bawat isa'y mag-isang mananatili, sapagkat ito ay lubos na hindi tanyag sa mga pari, pastor, kaibigan, at kapamilya. Lahat ng tatanggi sa obligasyon na sambahin ang Manlilikha sa Kanyang Sabbath ay lilitaw laban sa mga naghahangad na sumunod. Ang ganitong bagay ay guguhit ng linya sa pagitan ng mga naglilingkod kay Yahuwah at hindi naglilingkod sa Kanya.
Comments: 0 
Hits: 1067 
Ang Sabbath | Bahagi 2 – Walang Hanggan at Magpakailanman
Ang ikapitong araw ng Sabbath, bilang bahagi ng banal na kautusan, ay nagbubuklod sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon. Sa lahat ng mga kautusan, walang ibang kautusan ang sinira nang madalas at nang may ganoong katapangan gaya ng ikaapat na utos.
Comments: 0 
Hits: 1001 
Ang Sabbath | Bahagi 1 – Pagpapakita ng Katangian ni Yahuwah
Ang Kautusan ni Yahuwah ay isang ganap na sipi ng Kanyang katangian, Kanyang panloob na kaisipan at damdamin. Ang Kautusan ni Yahuwah ay palaging umiiral at hindi nagbabago. Ito'y mananatili magpakailanman.
Comments: 0 
Hits: 964 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.