John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.
Contact US

Kaisipang Biblikal

3704 Mga Artikulo in 22 Languages

Isang Daanang Bihirang Lakbayin
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Elohim ay iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29) Ito ay isang makipot na landas na ipinananawagan ni Kristo Yahushua sa iyo na tahakin. Ikaw ay hindi itinalaga na maglakbay sa malapad na mga lansangang-bayan ng mga tradisyong pangrelihiyon.
Comments: 0 
Hits: 40 
Tirintas (Tzitzit) Ngayon
Ano ang isang tirintas? Dapat bang magsuot ang mga mananampalataya ngayon nito?
Comments: 0 
Hits: 36 
Bakit Bughaw?
Bakit pinili ni Yahuwah ang kulay na bughaw para sa tirintas? Palambang ba Siyang pumili ng isang kulay?
Comments: 0 
Hits: 39 
Bakit Yahuwah at Yahushua Lamang
Most are used to hearing the heavenly Father called 'God,' and His Son called 'Jesus.' These are not their names, though! Learn why - Yahuwah & Yahushua only!
Comments: 0 
Hits: 27 
Ang Ebanghelyo | Mula Kasalanan hanggang Kaligtasan!
Ito ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan, kaya si Yahuwah at ang Kanyang Anak ay nagkaisa sa isang banal na tipan upang iligtas ang sangkatauhan ano pa man ang kabayaran sa kanila. Tuklasin ang hindi mailarawang kagandahan ng puso ng sakdal na pag-ibig ng Makalangit na Ama! Piliin ang araw na ito na ganap na ilaan ang sarili sa Kanyang pangangalaga. Tatanggapin ka Niya bilang Kanyang anak at muling lilikhain ka sa Kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 161 
Ang Lihim ng Pagtatagumpay: Tinataglay ang Pananalig ni Yahushua
Ang pagkakamit ng tagumpay sa kasalanan sa iyong sarili ay isang kasanayan sa kawalang-kabuluhan. Gayunman, kapag ang isa ay pinipili na ilagay ang kanilang pananalig sa Pinagpalang Tagapagligtas, si Yahushua, at sumasampalataya sa Kanya ang tunay na kapangyarihan para sa pagtatagumpay sa lahat ng kasalanan ay sagana at agad makukuha.
Comments: 0 
Hits: 125 
Ang Sabbath sa Bibliya
Ang Sabbath ay isang mahalaga, sumasangang paksa na humahati sa mga Kristyano ngayon. Naniniwala kami na ito'y magiging mas kontrobersyal sa hinaharap. Dahil dito, matalino na siyasatin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang ito. Ang artikulong ito ay tinatangka nang daglian na ipaliwanag ang lahat ng mga sanggunian sa Bibliya sa sanlingguhang Sabbath gamit ang salitang Sabbath. Ang pagsisiyasat ay kinukuha ang dalawang pananaw. Ang una ay para pagtugmain ang Bibliya tungkol sa Sabbath, at tanggalin ang anumang punto ng sagupaan sa pagitan ng mga teksto na maaaring lumitaw sa kaisipan ng mambabasa. Ang ikalawa ay para tumugon sa mga pinaka karaniwang argumento na ginamit laban sa pagtalima sa Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 217 
Ano Ang Ibig Sabihin Ng Nasa “Ilalim Ng Kautusan”
Ibig kong simulan sa isang babala na ang pag-aaral na ito ay medyo malalim. Ang pag-aaral na ito ay nangangailangan ng isang tiyak na antas ng konsentrasyon. Pakiusap na manalangin bago basahin ito. Nawa si Yahuwah ay gabayan tayong lahat!
Comments: 0 
Hits: 196 
Juan 3:16: Mag-Ingat sa Malabong Hindi Pagkakaunawaan
Sa modernong panahon, ang Juan 3:16 ay marahil ang pinakamadalas sipiing berso (wala sa konteksto) mula sa buong Bibliya, sapagkat ito’y nagpapalamuti sa mga kaganapang pampalakasan (sa mga karatula) at paulit-ulit na ginamit bilang isang maikling buod ng mga magagandang loob, masigasig na mga ebanghelista. Habang isang napakagandang pahayag (sa sarili nito) tungkol sa napakalaking pag-ibig ni Yahuwah kaya ipinagkaloob ang Kanyang Anak, at ang sangkot na sukdulang layunin, ito’y maaaring gamitin sa isang mapanganib na nakaliligaw na paraan!
Comments: 0 
Hits: 195 
Ang Sampung Utos
Ang kontrobersya tungkol sa pagpaskil ng Sampung Utos sa mga pampublikong gusali ay marahas na hinati ang pampublikong opinion sa Estados Unidos. Ang artikulong ito ay tumitingin sa kung paano ang Sampung Utos ay lumitaw sa kasaysayan at ano ang kanilang papel. Tumitingin rin ito sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Sampung Utos, ano sila, at ano ang ibig sabihin nila sa ating lahat. Ito’y tuluyang nagpapakita na sila'y hindi naglaho kasama ang Lumang Tipan, kundi ang mga ito ay mga mismong salita na isinusulat ni Yahuwah sa puso ng tao sa ilalim ng Bagong Tipan.
Comments: 0 
Hits: 323 
Gawin ang mga Hudyo na Mainggit: Isa Pang Tingin sa Roma 9-11
Ang mga Kristyano, Hudyo at Hentil, ay magpapatuloy na kukunin ang ebanghelyo mula sa mga Hudyo (at sa mga bansa rin, o mga hindi Hudyo; ngunit hindi sa mga bansa lamang). Mayroong isang nalalabi na makaririnig nito, paniniwalaan, at maliligtas. Ang ating pag-asa na ang likas na mga sanga ay ililipat pabalik sa kanilang sariling puno, kasama ang mga Hentil ngayon, dahil nakikita nila si Yahushua, at si Yahushua lamang, ang kanilang Mesias; at ang mga Kristyano ay makakamit ang kaligtasan at katuparan ng kanilang sariling mga pangako at Kasulatan mula kay Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 197 
5 Dahilan na Dapat Mapanatili ng mga Kristyano ang Torah
Ang Bibliya ay naitala para sa atin na ang lahat ng Kasulatan ay ihininga ni Yahuwah at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran (2 Timoteo 3:16), ngunit maraming Kristyano ngayon ay nakalimutan ang ilan sa mga lubos na mahahalagang bahagi ng Kasulatan—ibig sabihin, ang mga “pagtuturo” ni Yahuwah, o sa Hebreo, ang Torah.
Comments: 0 
Hits: 253 
Pakiusap Na Tulungan Kami Kung Makakaya Mo!
Ang pangkat ng WLC ay naghahangad ng tulong ng kalipunan sa isang sukdulan ang kahalagahan na bagay. Aming matapat na panalangin na ikaw ay maaaring makatulong sa amin sa lubos na natatanging kahilingang ito!
Comments: 0 
Hits: 267 
Matinding Katunayan
Deuteronomio 6:4: “Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 270 
Kapwa Tagapagmana ng Kaharian
Si Edwin Lutzer ay isang tagagawa ng mga maling pagpapaliwanag. Ang Kasulatan ay agarang isinisiwalat ang kanyang aklat na pinamagatang, One Minute After You Die, bilang mapanlinlang. Ano ang tunay na nangyayari kapag tayo’y namatay?
Comments: 0 
Hits: 293 
Kapanganakan mula kay Yahuwah
Si Yahushua ay hinatid sa pag-iral ni Yahuwah sa isang hindi kapani-paniwala at natatanging paraan. Anong tiwala nito na dapat pumukaw sa lahat!
Comments: 0 
Hits: 281 
Ikaw Ba'y Nahugasan Ng Dugo Ng Kordero?
Ang walang barnis na patotoo ay ang mga mananampalataya sa mga nakalipas na panahon ay taglay ang mas biblikal na pagkakaunawa ng kahalagahan at, nakikipaglaban ako, ang ganap na pangangailangan ng bautismo sa tubig kaysa gawin ang napakalaking mayorya ng mga gumaganap na mananampalataya ngayon!
Comments: 0 
Hits: 431 
Ang Patotoo na Magpapalaya sa Atin
Paano sa katunayan makakapagpabago ng mga buhay ang tunay na ebanghelyo ng paparating na Kaharian ni Yahuwah? Paano ang partikular na mensaheng ito ay isa sa pamamagitan nito darating ang kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 466 
Ang Ama at ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)
Higit sa 70 teksto sa Bibliya na sina Yahuwah (ang Ama) at Yahushua (ang Anak) ay hindi magkapareho ang katauhan...
Comments: 0 
Hits: 530 
Ang Mga Espiritung Nasa Bilangguan
Ang mitolohiya ay minsan isang binurdang talaan ng tunay na kasaysayan. Sa kasong ito, angkop nitong inilarawan ang isang dating paghihimagsik, at ang kalagayan sa Tartaros, naaayon sa mga masasamang anghel sa 2 Pedro 2:4 at Judas 6.
Comments: 0 
Hits: 428 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.