Contact US

Kaisipang Biblikal

3275 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Patotoo na Magpapalaya sa Atin
Paano sa katunayan makakapagpabago ng mga buhay ang tunay na ebanghelyo ng paparating na Kaharian ni Yahuwah? Paano ang partikular na mensaheng ito ay isa sa pamamagitan nito darating ang kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 14 
Ang Ama at ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)
Higit sa 70 teksto sa Bibliya na sina Yahuwah (ang Ama) at Yahushua (ang Anak) ay hindi magkapareho ang katauhan...
Comments: 0 
Hits: 57 
Ang Mga Espiritung Nasa Bilangguan
Ang mitolohiya ay minsan isang binurdang talaan ng tunay na kasaysayan. Sa kasong ito, angkop nitong inilarawan ang isang dating paghihimagsik, at ang kalagayan sa Tartaros, naaayon sa mga masasamang anghel sa 2 Pedro 2:4 at Judas 6.
Comments: 0 
Hits: 68 
Ang Dakilang Kristyanong Pag-asa: Ang Muling Pagkabuhay
Sa kanyang patuloy na pagtuturo, sapagkat ipinakita sa 1 Corinto 15 at sinundan sa Tesalonica, malinaw na tinukoy ni Pablo ang muling pagkabuhay mula sa libingan bilang sukdulan at tanging pinagkukunan ng pag-asa at kaginhawaan para sa bawat hinirang sa lahat ng panahon.
Comments: 0 
Hits: 102 
Ang Bagong Tipan: Pangako para sa Hinaharap
“. . . Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila’y magiging aking bayan.” (Jeremias 31:31-33) Ito ay isang pangako na hindi pa natutupad! Hindi natin maaaring panatilihin ang kautusan nang sakdal at matagal habang tayo’y may makasalanan, bumagsak na kalikasan. Ang “Bagong Tipan” na itatatag ni Yah kapag si Yahushua ay bumalik ang magiging lunas sa problemang iyon. Pagkakalooban ni Yahuwah ang mga mananampalataya ng bagong puso kung saan ang Kanyang kautusan ay isinulat.
Comments: 0 
Hits: 103 
Ang Bagong Tipan: Pangako ng Pagbabago
Kung pinanghihinaan ka pa rin ng loob dahil nahahanap mo ang iyong sarili na patuloy na bumabagsak sa kasalanan, magpakatapang ka. Ang mismong katunayan na nais mong tumigil sa pagkakasala ay patotoo ng gawa ng Espiritu sa iyong puso dahil ang likas na puso ay hindi iniibig ang mga bagay ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 91 
Pagbawi sa Tunay na Ebanghelyo ng Paparating na Kaharian ni Yahuwah
Bakit nilikha ni Yahuwah ang sangkatauhan? Para sa anong layunin Niya tayo nilikha? Inaasahan mo ang lahat ay nagninilay-nilay, tumatalakay at nagtatalo sa pinakabatayan sa lahat ng isyu na ito. Subalit hindi nila ginagawa! Ang publiko at maging ang kaisipan ng simbahan ay nasa ibang bagay. Ang ganito ay panlilinlang, na ginawa ni Satanas sa kalipunan ng tao.
Comments: 0 
Hits: 79 
Ang Mabuting Balita Tungkol Sa Lumang Tipan!
Ang Lumang Tipan, habang nililikha sa mga mananampalataya ang isang pagkamuhi sa kasalanan at pag-ibig sa banal na kautusan, ay hindi sapat para panatilihin ang sinuman mula sa pagkakasala dahil ang lahat ay may bumagsak na kalikasan. Ang pangako ng Bagong Tipan ay ang lahat, sa pananalig, ay ihanay sa Israel, hinahayaan ang Banal na Espiritu na isama sila sa lahi ng kanilang ninuno, magiging kasalo ng banal na kalikasan kapag si Yahushua ay bumalik at magtatatag ng Kaharian ni Yahuwah sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 86 
Buhay Matapos ang Kamatayan — Ayon kay Marta at Yahushua
Ang ika-11 kabanata ng magandang balita ni Juan ay taimtim na nakatawag ng pansin sa akin sa ilang panahon dahil sa makapangyarihang patotoo nito tungkol sa kamatayan. Madalas kong naiisip na kung maraming tao ay tunay na sisiyasatin ang sinabi at ipinakita sa mga munting detalye ng kabanatang iyon, ang prominenteng paniniwala sa isang kalikasan, ang Platonikong imortal na kaluluwa ay mas kusang-loob na itatapon at papaboran ang aktwal na patotoo ng Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 97 
Ang Abo ni Servetus ay Sumisigaw Laban Kay John Calvin
Ang artikulong ito ay nakikitungo sa isang hindi gaanong nalalaman ngunit napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahan mula sa panahon ng Repormasyon. Ang impormasyong ito ay lubos na itinago mula sa publiko sa ating panahon kaya kakaunting tao lamang ang nakakaalam ng mga nakakagulay na mga katunayang ito. Kailangang patunugin ang mga pito. Ihanda ang iyong sarili para sa isang sindak.
Comments: 0 
Hits: 132 
Yahushua: Ang Tulay sa Pagitan ng mga Tipan
Ano ang tungkol sa tunay na paniniwala? Ito ay tungkol kay Yahushua na dugtong at ang tulay sa pagitan ng unang tipan at ikalawang tipan. Ito ay tungkol sa salita ni Yahushua na nagkukumpirma ng kautusan, ang mga kasulatan, at ang mga propeta. Ito ay tungkol sa pagdadala ng rebelasyon ni Yahuwah sa nilayong ganap na kahulugan nito — ang "katuparan" nito.
Comments: 0 
Hits: 119 
Bakit Mahalaga na Pag-aralan ang Bibliya
Tunay ngang prayoridad ni Satanas ang ihiwalay si Yahushua mula sa kanyang pagtuturo. Kailangan natin maging alerto sa lahat ng oras, ikumpara ang anumang itinuturo sa Kasulatan!
Comments: 0 
Hits: 127 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 2)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 158 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 1)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 180 
Ano Ang Pangunahing Bagay?
Maaaring ang isa ay iisipin na ang pangunahing bagay ay mauunawaan kung bakit naisip ni Yahushua na siya ay itinalaga ni Yahuwah at anong nakita niya bilang kanyang ganap na layunin. Kung ganito nga, ang Lucas 4:43 ay ang panimulang punto para sa paghahanap ng kalooban ni Yahuwah para sa ating mga buhay bilang nagkakaisa sa layunin sa kanyang Anak: “Kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah sapagkat isinugo ako para rito.” Ginagawa ba natin ito?
Comments: 0 
Hits: 205 
Dinggin mo, Oh Israel! Ang Unang Tuntunin ng Mabuting Teolohiya
Si Yahushua ang Mesias, ang Anak ni Yahuwah ay ang sakripisyong Kordero na itinalaga at ipinagkaloob ni Yahuwah. Ang kanyang sakripisyo ay ganap na sapat na, kaya inutos ito ni Yahuwah. Tiyak na hindi mo na kailangan ng anumang kathang-isip na “Diyos Kordero,”: isang produkto ng spekulasyong Hentil, ilang siglo matapos ang tunay na Kordero ni Yahuwah ay inalay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maaaring mamatay si Yahuwah, at kung wala ang isang mortal na Tagapagligtas ay walang kabayaran para sa kasalanan.
Comments: 0 
Hits: 141 
Ebanghelismo at ang Paghahari ni Yahuwah
Habang ang Paghahari/Kaharian ni Yahuwah ay ang sentrong tema ng lahat ng pagtuturo sa Bagong Tipan, ito'y halos hindi pansinin ng mga modernong ebanghelista. Ang kawalan ng ebanghelismong nakasentro sa Kaharian ay may mga nagwawasak na bunga sa simbahan ng Kanluran at ngayo'y umabot na sa kritikal na tumpok.
Comments: 0 
Hits: 232 
Ang Saligan ni Kristo sa Pagiging Alagad

Ang pagsunod kay Yahushua ay ang diwa ng kaligtasan. IKAW ba ay sumusunod sa tunay na Ebanghelyo ng Kaharian?

Comments: 0 
Hits: 247 
Ang Diyos ni Yahushua
Iyong mga naniniwala sa doktrina ng Trinidad ay sinasabi na isang pagtanggi ng walang hanggang umiiral bago isilang na "Diyos Anak" ay pinapababa si Yahushua sa pagtanggal ng kanyang kabanalan. Ngunit ang isa ay maaaring tanggihan ang doktrina ng Trinidad at patuloy na panindigan ang "banal na kalikasan" ni Kristo sa pagturo sa kanyang natatanging pinagmulan bilang Anak ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 239 
Batayang Biblikal na Kristolohiya para sa mga Unitaryang Kristyano
Isa bang Diyos si Yahushua? Para sa karamihan ng mga Kristyano sa loob ng nakalipas na 1700 taon, ang kasagutan ay isang matatag na Oo. Ngunit ano ang tunay na itinuturo ng Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 173 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.