Galatians!
If Peter the Jew and a disciple of Yahushua found it difficult at times to understand the writings of Paul, is it surprising then to find the anti-Torah 'Christian' ministers base their position on their faulty understanding of Galatians? Even amongst the Torah-observant community, there is a lack of clarity on Paul's intended message. We praise Father Yahuwah for using Brother Tom Martincic to provide the clearest interpretation of Paul's message. Click here to listen to these 5 episodes, and we recommend listening to them in their given order. You will never again be confused about the subject of circumcision. WE ARE OVERJOYED & MOST THANKFUL TO YAHUWAH's HOLY SPIRIT FOR HELPING US COMPREHEND The GALATIAN MESSAGE.
Contact US

Kaisipang Biblikal

3518 Mga Artikulo in 22 Languages

5 Dahilan na Dapat Mapanatili ng mga Kristyano ang Torah
Ang Bibliya ay naitala para sa atin na ang lahat ng Kasulatan ay ihininga ni Yahuwah at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran (2 Timoteo 3:16), ngunit maraming Kristyano ngayon ay nakalimutan ang ilan sa mga lubos na mahahalagang bahagi ng Kasulatan—ibig sabihin, ang mga “pagtuturo” ni Yahuwah, o sa Hebreo, ang Torah.
Comments: 0 
Hits: 12 
Pakiusap Na Tulungan Kami Kung Makakaya Mo!
Ang pangkat ng WLC ay naghahangad ng tulong ng kalipunan sa isang sukdulan ang kahalagahan na bagay. Aming matapat na panalangin na ikaw ay maaaring makatulong sa amin sa lubos na natatanging kahilingang ito!
Comments: 0 
Hits: 60 
Matinding Katunayan
Deuteronomio 6:4: “Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 57 
Kapwa Tagapagmana ng Kaharian
Si Edwin Lutzer ay isang tagagawa ng mga maling pagpapaliwanag. Ang Kasulatan ay agarang isinisiwalat ang kanyang aklat na pinamagatang, One Minute After You Die, bilang mapanlinlang. Ano ang tunay na nangyayari kapag tayo’y namatay?
Comments: 0 
Hits: 69 
Kapanganakan mula kay Yahuwah
Si Yahushua ay hinatid sa pag-iral ni Yahuwah sa isang hindi kapani-paniwala at natatanging paraan. Anong tiwala nito na dapat pumukaw sa lahat!
Comments: 0 
Hits: 74 
Ikaw Ba'y Nahugasan Ng Dugo Ng Kordero?
Ang walang barnis na patotoo ay ang mga mananampalataya sa mga nakalipas na panahon ay taglay ang mas biblikal na pagkakaunawa ng kahalagahan at, nakikipaglaban ako, ang ganap na pangangailangan ng bautismo sa tubig kaysa gawin ang napakalaking mayorya ng mga gumaganap na mananampalataya ngayon!
Comments: 0 
Hits: 204 
Ang Patotoo na Magpapalaya sa Atin
Paano sa katunayan makakapagpabago ng mga buhay ang tunay na ebanghelyo ng paparating na Kaharian ni Yahuwah? Paano ang partikular na mensaheng ito ay isa sa pamamagitan nito darating ang kaligtasan?
Comments: 0 
Hits: 245 
Ang Ama at ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)
Higit sa 70 teksto sa Bibliya na sina Yahuwah (ang Ama) at Yahushua (ang Anak) ay hindi magkapareho ang katauhan...
Comments: 0 
Hits: 275 
Ang Mga Espiritung Nasa Bilangguan
Ang mitolohiya ay minsan isang binurdang talaan ng tunay na kasaysayan. Sa kasong ito, angkop nitong inilarawan ang isang dating paghihimagsik, at ang kalagayan sa Tartaros, naaayon sa mga masasamang anghel sa 2 Pedro 2:4 at Judas 6.
Comments: 0 
Hits: 231 
Ang Dakilang Kristyanong Pag-asa: Ang Muling Pagkabuhay
Sa kanyang patuloy na pagtuturo, sapagkat ipinakita sa 1 Corinto 15 at sinundan sa Tesalonica, malinaw na tinukoy ni Pablo ang muling pagkabuhay mula sa libingan bilang sukdulan at tanging pinagkukunan ng pag-asa at kaginhawaan para sa bawat hinirang sa lahat ng panahon.
Comments: 0 
Hits: 296 
Ang Bagong Tipan: Pangako para sa Hinaharap
“. . . Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila’y magiging aking bayan.” (Jeremias 31:31-33) Ito ay isang pangako na hindi pa natutupad! Hindi natin maaaring panatilihin ang kautusan nang sakdal at matagal habang tayo’y may makasalanan, bumagsak na kalikasan. Ang “Bagong Tipan” na itatatag ni Yah kapag si Yahushua ay bumalik ang magiging lunas sa problemang iyon. Pagkakalooban ni Yahuwah ang mga mananampalataya ng bagong puso kung saan ang Kanyang kautusan ay isinulat.
Comments: 0 
Hits: 268 
Ang Bagong Tipan: Pangako ng Pagbabago
Kung pinanghihinaan ka pa rin ng loob dahil nahahanap mo ang iyong sarili na patuloy na bumabagsak sa kasalanan, magpakatapang ka. Ang mismong katunayan na nais mong tumigil sa pagkakasala ay patotoo ng gawa ng Espiritu sa iyong puso dahil ang likas na puso ay hindi iniibig ang mga bagay ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 262 
Pagbawi sa Tunay na Ebanghelyo ng Paparating na Kaharian ni Yahuwah
Bakit nilikha ni Yahuwah ang sangkatauhan? Para sa anong layunin Niya tayo nilikha? Inaasahan mo ang lahat ay nagninilay-nilay, tumatalakay at nagtatalo sa pinakabatayan sa lahat ng isyu na ito. Subalit hindi nila ginagawa! Ang publiko at maging ang kaisipan ng simbahan ay nasa ibang bagay. Ang ganito ay panlilinlang, na ginawa ni Satanas sa kalipunan ng tao.
Comments: 0 
Hits: 234 
Ang Mabuting Balita Tungkol Sa Lumang Tipan!
Ang Lumang Tipan, habang nililikha sa mga mananampalataya ang isang pagkamuhi sa kasalanan at pag-ibig sa banal na kautusan, ay hindi sapat para panatilihin ang sinuman mula sa pagkakasala dahil ang lahat ay may bumagsak na kalikasan. Ang pangako ng Bagong Tipan ay ang lahat, sa pananalig, ay ihanay sa Israel, hinahayaan ang Banal na Espiritu na isama sila sa lahi ng kanilang ninuno, magiging kasalo ng banal na kalikasan kapag si Yahushua ay bumalik at magtatatag ng Kaharian ni Yahuwah sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 246 
Buhay Matapos ang Kamatayan — Ayon kay Marta at Yahushua
Ang ika-11 kabanata ng magandang balita ni Juan ay taimtim na nakatawag ng pansin sa akin sa ilang panahon dahil sa makapangyarihang patotoo nito tungkol sa kamatayan. Madalas kong naiisip na kung maraming tao ay tunay na sisiyasatin ang sinabi at ipinakita sa mga munting detalye ng kabanatang iyon, ang prominenteng paniniwala sa isang kalikasan, ang Platonikong imortal na kaluluwa ay mas kusang-loob na itatapon at papaboran ang aktwal na patotoo ng Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 231 
Ang Abo ni Servetus ay Sumisigaw Laban Kay John Calvin
Ang artikulong ito ay nakikitungo sa isang hindi gaanong nalalaman ngunit napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahan mula sa panahon ng Repormasyon. Ang impormasyong ito ay lubos na itinago mula sa publiko sa ating panahon kaya kakaunting tao lamang ang nakakaalam ng mga nakakagulay na mga katunayang ito. Kailangang patunugin ang mga pito. Ihanda ang iyong sarili para sa isang sindak.
Comments: 0 
Hits: 315 
Yahushua: Ang Tulay sa Pagitan ng mga Tipan
Ano ang tungkol sa tunay na paniniwala? Ito ay tungkol kay Yahushua na dugtong at ang tulay sa pagitan ng unang tipan at ikalawang tipan. Ito ay tungkol sa salita ni Yahushua na nagkukumpirma ng kautusan, ang mga kasulatan, at ang mga propeta. Ito ay tungkol sa pagdadala ng rebelasyon ni Yahuwah sa nilayong ganap na kahulugan nito — ang "katuparan" nito.
Comments: 0 
Hits: 280 
Bakit Mahalaga na Pag-aralan ang Bibliya
Tunay ngang prayoridad ni Satanas ang ihiwalay si Yahushua mula sa kanyang pagtuturo. Kailangan natin maging alerto sa lahat ng oras, ikumpara ang anumang itinuturo sa Kasulatan!
Comments: 0 
Hits: 381 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 2)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 328 
Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 1)
Tunay nga ba si Yahushua ay umiiral bago ang kanyang kapanganakan? Maaari mong ikagulat kung ano ang tunay na sinasabi ng BIBLIYA!
Comments: 0 
Hits: 333 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.