Contact US

Kaisipang Biblikal

3557 Mga Artikulo in 21 Languages

Pagbawi Ng Biblikal Na Kabanalan
Maraming Kristyano ang natatakot sa lehitimong biblikal na kabanalan dahil si Satanas ay ninakaw ang mga kasanayang ito kaya ngayon, maraming mananampalataya ang nagpapalagay na ang mga anyo ng espiritwalidad na ito ay mismong mga makademonyo. Panahon na upang bawiin ang mga nawalang kasanayan ng kabanalan na ito.
Comments: 0 
Hits: 10 
Bakit Lahat Ng Nananalig Sa Mesias Ay Dapat Tumalima Sa Kautusan
Habang ang Bagong Tipan ay itinuturo na ang kautusan ay hindi maaaring magligtas o magbigay ng pagkamatuwid sa atin, mayroong mga malilinaw na direktiba na maglakad sa mga tuntunin nito.
Comments: 0 
Hits: 83 
Ang Milenyo: Ang Pinaka Isinulat Na Paksa Sa Bibliya
Maaaring ikagulat ng karamihan sa mga mananampalataya ng Bibliya na matutunan na mas maraming isinulat tungkol sa panahon ng isang libong taon kaysa sa anumang ibang paksa.
Comments: 0 
Hits: 72 
ANG SUSI NI DAVID
Ang Susi ni David: Ano ito?
Comments: 0 
Hits: 55 
Ano Ang Batayang Biblikal Kay Yahushua Na Mayroong Isang Kalikasan Lang, Isang Kalikasan Ng Tao?
Marami ang itinuturing si Yahushua na Diyos at Tao – banal at tao. Hindi natin kailangan ng ekstra-biblikal na suporta upang tukuyin ang kalikasan ni Yahushua. Isang pagtatasa ng mga kasulatan ay sapat na upang malaman ang tunay na kalikasan ni Yahushua.
Comments: 0 
Hits: 62 
Ang Juan 1:1 Ay Pareho Ba Sa Tao Na Si Moises?
Juan 1:1 – Ang ebidensya na ang mga Israelita ay pamilyar sa LXX ay maaaring makilala ang unang pangungusap ng Mabuting Balita ni Juan, “Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos” bilang isang kapareho kay Moises.
Comments: 0 
Hits: 89 
Ang Pinakamahalagang Bagay
Mismo, ang PAG-IBIG ay ang pinakamahalagang bagay.
Comments: 0 
Hits: 98 
Talaan sa Pinagmulan ni Yahushua
Magkaroon ng masayang pag-aaral. Ang mga matiyagang naghahangad ng katotohanan na may tamang puso ay masusumpungan ito. Tutulungan sila ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 84 
Ang Shema: Ang Kredo ni Yahushua
“Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 105 
Oo, Si Yahushua Ay May Diyos
Pinagtibay ni Pablo, “Ang bawat paratang ay dapat pagtibayin batay sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi.” (2 Corinto 13:1) Narito ay mayroon tayong walong napukaw na mga saksi na kusang-loob na pinili ni Ellen White at ang mga Trinitaryan na pabayaan na nagpapahayag nang napakalinaw na si Yahushua ay may Diyos, at hindi dahil dito katumbas kay Yahuwah Ama.
Comments: 0 
Hits: 213 
Pananatilihin Lamang Natin Ang Sampung Utos?
Nawa’y mamuhay tayong lahat gaya ni Yahushua ayon sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 180 
Ang Mga Tao At Pagkakasala Ng Hebreo 6:4-6
Lumilitaw ang Hebreo 6:4-6 na inilalarawan ang isang hindi mapapatawad na kasalanan, isa na tunay na mananampalataya na gumagawa ng isang panghuli at hindi na mababawing pagtanggi sa ebanghelyo.
Comments: 0 
Hits: 200 
Walang Kapayapaan, Walang Mesias
Mayroon isang Mesias na pangalawang beses darating--at ang Muling Pagdating ay maaaring malapit na malapit na!
Comments: 0 
Hits: 200 
Ang Ebanghelyo ng Kaharian ni Yahuwah
Ang lehitimong Ebanghelyo ay isa, at mga malakas na sumpa ang binigkas sa mga binaluktot at iniligaw “ang ebanghelyo ni Kristo.”
Comments: 0 
Hits: 202 
‘Ang Kaharian Ni Yahuwah Ay Nasa Kalagitnaan Ninyo’
“Ang mga Pariseo ay nagtanong sa kaniya kung kailan darating ang kaharian ni Yahuwah. Sinagot niya sila at sinabi: ‘Ang kaharian ni Yahuwah ay darating na hindi mamamasdan. Ito ay darating na hindi nila masasabi: “Tingnan ninyo rito!” “Tingnan ninyo roon!” Ito ay sapagkat ang kaharian ni Yahuwah ay nasa kalagitnaan ninyo’” (Lucas 17:20-21).
Comments: 0 
Hits: 203 
Ang Jerusalem Sa Bibliya At Sa Buong Kasaysayan
Isang pag-aaral ng Jerusalem sa Bibliya at sa buong Kasaysayan...
Comments: 0 
Hits: 371 
Isang Daanang Bihirang Lakbayin
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Elohim ay iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29) Ito ay isang makipot na landas na ipinananawagan ni Kristo Yahushua sa iyo na tahakin. Ikaw ay hindi itinalaga na maglakbay sa malapad na mga lansangang-bayan ng mga tradisyong pangrelihiyon.
Comments: 0 
Hits: 320 
Tirintas (Tzitzit) Ngayon
Ano ang isang tirintas? Dapat bang magsuot ang mga mananampalataya ngayon nito?
Comments: 0 
Hits: 333 
Bakit Bughaw?
Bakit pinili ni Yahuwah ang kulay na bughaw para sa tirintas? Palambang ba Siyang pumili ng isang kulay?
Comments: 0 
Hits: 343 
Bakit Yahuwah at Yahushua Lamang
Karamihan ay nasanay na marinig ang makalangit na Ama na tinawag na 'Panginoong Diyos,' at Kanyang Anak na tinawag na 'Hesus.' Hindi nila pangalan ang mga ito, gayunman! Matutunan kung bakit - Yahuwah at Yahushua lamang!
Comments: 0 
Hits: 244 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.