While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Naghahanda sa reyno ni Yahuwah sa lupa, itatatag sa nalalapit na pagdating ni Yahushua!
Contact US

Kaisipang Biblikal

3330 Mga Artikulo in 21 Languages

Pagbawi Ng Biblikal Na Kabanalan
Maraming Kristyano ang natatakot sa lehitimong biblikal na kabanalan dahil si Satanas ay ninakaw ang mga kasanayang ito kaya ngayon, maraming mananampalataya ang nagpapalagay na ang mga anyo ng espiritwalidad na ito ay mismong mga makademonyo. Panahon na upang bawiin ang mga nawalang kasanayan ng kabanalan na ito.
Comments: 0 
Hits: 146 
ANG SUSI NI DAVID
Ang Susi ni David: Ano ito?
Comments: 0 
Hits: 124 
Ano Ang Batayang Biblikal Kay Yahushua Na Mayroong Isang Kalikasan Lang, Isang Kalikasan Ng Tao?
Marami ang itinuturing si Yahushua na Diyos at Tao – banal at tao. Hindi natin kailangan ng ekstra-biblikal na suporta upang tukuyin ang kalikasan ni Yahushua. Isang pagtatasa ng mga kasulatan ay sapat na upang malaman ang tunay na kalikasan ni Yahushua.
Comments: 0 
Hits: 176 
Ang Juan 1:1 Ay Pareho Ba Sa Tao Na Si Moises?
Juan 1:1 – Ang ebidensya na ang mga Israelita ay pamilyar sa LXX ay maaaring makilala ang unang pangungusap ng Mabuting Balita ni Juan, “Noong simula pa lamang ay naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos” bilang isang kapareho kay Moises.
Comments: 0 
Hits: 213 
Ang Pinakamahalagang Bagay
Mismo, ang PAG-IBIG ay ang pinakamahalagang bagay.
Comments: 0 
Hits: 186 
Talaan sa Pinagmulan ni Yahushua
Magkaroon ng masayang pag-aaral. Ang mga matiyagang naghahangad ng katotohanan na may tamang puso ay masusumpungan ito. Tutulungan sila ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 166 
Ang Shema: Ang Kredo ni Yahushua
“Dinggin mo, Oh Israel: si Yahuwah nating Elohim ay isang Yahuwah!”
Comments: 0 
Hits: 212 
Oo, Si Yahushua Ay May Diyos
Pinagtibay ni Pablo, “Ang bawat paratang ay dapat pagtibayin batay sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi.” (2 Corinto 13:1) Narito ay mayroon tayong walong napukaw na mga saksi na kusang-loob na pinili ni Ellen White at ang mga Trinitaryan na pabayaan na nagpapahayag nang napakalinaw na si Yahushua ay may Diyos, at hindi dahil dito katumbas kay Yahuwah Ama.
Comments: 0 
Hits: 310 
Ang Mga Tao At Pagkakasala Ng Hebreo 6:4-6
Lumilitaw ang Hebreo 6:4-6 na inilalarawan ang isang hindi mapapatawad na kasalanan, isa na tunay na mananampalataya na gumagawa ng isang panghuli at hindi na mababawing pagtanggi sa ebanghelyo.
Comments: 0 
Hits: 290 
Walang Kapayapaan, Walang Mesias
Mayroon isang Mesias na pangalawang beses darating--at ang Muling Pagdating ay maaaring malapit na malapit na!
Comments: 0 
Hits: 286 
Ang Ebanghelyo ng Kaharian ni Yahuwah
Ang lehitimong Ebanghelyo ay isa, at mga malakas na sumpa ang binigkas sa mga binaluktot at iniligaw “ang ebanghelyo ni Kristo.”
Comments: 0 
Hits: 285 
‘Ang Kaharian Ni Yahuwah Ay Nasa Kalagitnaan Ninyo’
“Ang mga Pariseo ay nagtanong sa kaniya kung kailan darating ang kaharian ni Yahuwah. Sinagot niya sila at sinabi: ‘Ang kaharian ni Yahuwah ay darating na hindi mamamasdan. Ito ay darating na hindi nila masasabi: “Tingnan ninyo rito!” “Tingnan ninyo roon!” Ito ay sapagkat ang kaharian ni Yahuwah ay nasa kalagitnaan ninyo’” (Lucas 17:20-21).
Comments: 0 
Hits: 286 
Ang Jerusalem Sa Bibliya At Sa Buong Kasaysayan
Isang pag-aaral ng Jerusalem sa Bibliya at sa buong Kasaysayan...
Comments: 0 
Hits: 497 
Isang Daanang Bihirang Lakbayin
“Makinig ka, Israel! Si Yahuwah na ating Elohim ay iisang Yahuwah.” (Marcos 12:29) Ito ay isang makipot na landas na ipinananawagan ni Kristo Yahushua sa iyo na tahakin. Ikaw ay hindi itinalaga na maglakbay sa malapad na mga lansangang-bayan ng mga tradisyong pangrelihiyon.
Comments: 0 
Hits: 438 
Bakit Bughaw?
Bakit pinili ni Yahuwah ang kulay na bughaw para sa tirintas? Palambang ba Siyang pumili ng isang kulay?
Comments: 0 
Hits: 434 
Bakit Yahuwah at Yahushua Lamang
Karamihan ay nasanay na marinig ang makalangit na Ama na tinawag na 'Panginoong Diyos,' at Kanyang Anak na tinawag na 'Hesus.' Hindi nila pangalan ang mga ito, gayunman! Matutunan kung bakit - Yahuwah at Yahushua lamang!
Comments: 0 
Hits: 340 
Ang Ebanghelyo | Mula Kasalanan hanggang Kaligtasan!
Ito ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan, kaya si Yahuwah at ang Kanyang Anak ay nagkaisa sa isang banal na tipan upang iligtas ang sangkatauhan ano pa man ang kabayaran sa kanila. Tuklasin ang hindi mailarawang kagandahan ng puso ng sakdal na pag-ibig ng Makalangit na Ama! Piliin ang araw na ito na ganap na ilaan ang sarili sa Kanyang pangangalaga. Tatanggapin ka Niya bilang Kanyang anak at muling lilikhain ka sa Kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 512 
Ang Lihim ng Pagtatagumpay: Tinataglay ang Pananalig ni Yahushua
Ang pagkakamit ng tagumpay sa kasalanan sa iyong sarili ay isang kasanayan sa kawalang-kabuluhan. Gayunman, kapag ang isa ay pinipili na ilagay ang kanilang pananalig sa Pinagpalang Tagapagligtas, si Yahushua, at sumasampalataya sa Kanya ang tunay na kapangyarihan para sa pagtatagumpay sa lahat ng kasalanan ay sagana at agad makukuha.
Comments: 0 
Hits: 462 
Ang Sabbath sa Bibliya
Ang Sabbath ay isang mahalaga, sumasangang paksa na humahati sa mga Kristyano ngayon. Naniniwala kami na ito'y magiging mas kontrobersyal sa hinaharap. Dahil dito, matalino na siyasatin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang ito. Ang artikulong ito ay tinatangka nang daglian na ipaliwanag ang lahat ng mga sanggunian sa Bibliya sa sanlingguhang Sabbath gamit ang salitang Sabbath. Ang pagsisiyasat ay kinukuha ang dalawang pananaw. Ang una ay para pagtugmain ang Bibliya tungkol sa Sabbath, at tanggalin ang anumang punto ng sagupaan sa pagitan ng mga teksto na maaaring lumitaw sa kaisipan ng mambabasa. Ang ikalawa ay para tumugon sa mga pinaka karaniwang argumento na ginamit laban sa pagtalima sa Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 762 
Ano Ang Ibig Sabihin Ng Nasa “Ilalim Ng Kautusan”
Ibig kong simulan sa isang babala na ang pag-aaral na ito ay medyo malalim. Ang pag-aaral na ito ay nangangailangan ng isang tiyak na antas ng konsentrasyon. Pakiusap na manalangin bago basahin ito. Nawa si Yahuwah ay gabayan tayong lahat!
Comments: 0 
Hits: 580 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.