Why Russia?
Russia is the only modern country mentioned by name in the Old Testament. Today, its news permeates every media type due to the ongoing war in Ukraine. This war will end with a decisive win for Russia. We are not rooting for Russia. (We yearn for the return of Yahushua to Earth to put a decisive end to all wars and conflicts). But Yahuwah has a severe grievance to settle with Russia. He will execute His revenge against Russia before all the nations in the next war that Russia will wage. As Bible believers, we must follow current events hawkishly, as they are clear signs of the times, heralding the imminent establishment of Yahuwah's eternal kingdom on earth. Click here to learn more.
Contact US

Kalendaryo ni Yah

3817 Mga Artikulo in 22 Languages

Bakit Hindi Kami Nagdiriwang Ng Pasko?
Narito ang aming apat na pangunahing dahilan para sa hindi pagdiriwang ng Pasko.
Comments: 0 
Hits: 67 
Araw Ng Mga Puso: Saan Ito Nanggaling?
Saan nagmula ang kaugalian ng pagpapalit ng mga puso? Paano ang mga Kristyano dumating upang manahin ang sinaunang Romanong tradisyon na ito? Bakit natagpuan namin na walang ganoong kasanayan ang inutos saanman sa Bibliya?
Comments: 0 
Hits: 88 
Daya ng Date Line: Ano ito at Bakit mahalaga! [DAPAT BASAHIN: SDAs]

Isang malapit na pagsusuri ng International Date Line ay hindi mapaniniwalaang pinatotoo na ang modernong sanlingguhang pag-ikot ay hindi patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula noong Paglikha. Upang ipahiwatig ang kabaligtaran ay para tumungo sa tradisyon at pagpapalagay – sa pagpapalayas ng ebidensya.

[Ito ay DAPAT BASAHIN ng lahat ng sumasamba sa araw ng Sabado, Tagapanatili ng Kapistahan at Seventh-Day Adventists.]

Comments: 0 
Hits: 238 
Kailan Ang Buwan Nilikha? Mahalaga Ba Ang Araw Na Ito?

Ang Kalendaryo ng Manlilikha ay batay sa Buwan at Araw, sapagkat tiniyak sa Kasulatan. Habang ang suporta para sa tunay na Kalendaryo ay dumarami, ganon din ang mga hangal na argumento laban rito. Kailan aktwal na nilikha ang Buwan at paano nakaaapekto ang kakayahan nito na maging isang tumpak na Makalangit na orasan? Maaari bang matapat na pagkatiwalaan ang karunungan at modelo na itinakda sa Genesis? Alamin natin.

Comments: 0 
Hits: 273 
Mga Bagong Buwan at Mana | Ang Padron sa Ilang
Ang liwanag ay nagpapatuloy sa pagsulong sa itinalagang paraan ng pagpapanatili ng panahon ng Manlilikha, ang kalendaryong luni-solar. Ngayon, ang ating mapagmahal na Ama ay muling ibinabalik at sinusubukan ang mga nag-aangkin na nabibilang sa Kanya upang makita kung sila ay naglalakad sa Kanyang Kautusan. Sa artikulong ito, matutuklasan mo ang mas malalim na kagandahan ng mga Bagong Buwan at Mana, may kaugnayan sa Kanyang mga tuntunin ng kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 257 
Mga Petsa ng Lunar-Solar na Pang-ugnay sa Hinaharap (2013-2030)

Mga detalyadong pagtuturo ang nagpapagana sa iyo na madaling mahanap ang mga panahon ng lunar-solar na pang-ugnay para sa iyong tiyak na lugar para sa susunod na 10 taon!

Comments: 0 
Hits: 352 
Ang Metonikong Pag-Ikot ay Ginawang Simple

Ang pagkakaunawa sa Metonikong Pag-Ikot: Tuklasin ang kagandahan at kabuuan ng Biblikal na Kalendaryong Luni-Solar sa pamamagitan ng mismong mahuhulaang 19 na taong pag-ikot na ito!

Comments: 0 
Hits: 266 
Biblikal na Kalendasyon: Pagkalkula ng Bagong Taon
Ang Biblikal na Bagong Taon: Ito ba ay kinalkula ayon sa pagkahinog ng sebada sa Israel? ...o ito ba ay kinalkula ng equinox ng Tagsibol? Mga Biblikal na Kasagutan!
Comments: 0 
Hits: 340 
Araw ng Bagong Buwan: Ang Bukang-Liwayway Matapos ang Pang-Ugnay
Ang World’s Last Chance ay galak na galak na ibahagi ang anong tapat na pinaniniwalaan namin na sumusulong na liwanag sa ating Kalendaryo ng Manlilikha. Simula nang una naming tinanggap ang maluwalhating liwanag ng kalendaryong luni-solar ni Yahuwah at ang banal na papel nito sa pagtukoy ng lahat ng mga Araw ng Kapistahan, kabilang ang Ikapitong Araw ng Sabbath, kami sa aming kamangmangan ay ipinahayag ang Araw ng Bagong Buwan na tinukoy ng unang nakikitang gasuklay. Kami ngayon, matapos ang napakaraming panalangin at pag-aaral, nagsisi ng kamaliang ito at nais na ibahagi nang may pagpapakumbaba ang aming pananalig na ang Araw ng Bagong Buwan ay siniyasat, nagsisimula sa bukang-liwayway, sa araw kasunod ng pang-ugnay ng buwan sa araw.
Comments: 0 
Hits: 436 
Ang Huling Hapunan: Paskua? o Hindi?
Ang pagpapalagay na ang Huling Hapunan ay ang hapag-kainan ng Paskua ay humantong sa pagkalito. Ipinapakita ng Kasulatan ang magandang pagkakatugma ng mga simbulo na ang Huling Hapunan ay hindi ang Paskua, kundi isang pangkaraniwang hapag-kainan na itinalaga sa mga bagong simbulo.
Comments: 0 
Hits: 362 
Pentecostes | Pagpapanumbalik ng Kalkulasyon

Ang Pagbilang sa Pentecostes, o mas tumpak na sinalita bilang "ang Pista ng mga Sanlinggo", ay isang kalkulasyon na pinakamadalas binalewala. Ang World's Last Chance, matapos ang maraming oras ng madasaling pag-aaral, ay umabot sa konklusyon na ang "tanyag na pamamaraan" para sa paghahanap ng araw ay nasa kamalian! Pakiusap na samahan kami, sapagkat tayo'y maglalakbay tungo sa isang mas malalim na pagkakaunawa ng Pista ng mga Sanlinggo at paano ito hanapin.

Comments: 0 
Hits: 395 
Ang Palaisipan ng Paskua
Ang palaisipan ng Paskua ay nilito ang maraming tao. Tatlo sa mga Mabubuting Balita, Mateo, Marcos at Lucas, ay lumilitaw na nagbibigay ng isang petsa para sa Huling Hapunan na naiiba sa pagsasaoras na ibinigay sa Mabuting Balita ni Juan. Narito gaya sa bawat ibang palaisipan, ang Kasulatan ay nagbibigay ng solusyon! Kapag ang iba’t ibang teksto ay maingat na siniyasat, ang patotoo ay lumilitaw na ang lahat ng apat na ebanghelyo, sa katunayan, ay nasa pagkakasundo sa isa’t isa.
Comments: 0 
Hits: 378 
Ang Buwan ay Maysakit at Iba Pang Tunggak na Palagay
Sapagkat ang mga matatapat na tao ay lumingon sa mga ekstra-Biblikal na literatura para sa patotoo, iba't ibang teorya ang lumitaw kung paano gumagana ang tunay na Biblikal na kalendaryo. Marami ang lumingon sa mga aklat nina Enoch, Jasher, at Jubilee para sa isang pagpapaliwanag ng kalendaryo ng Manlilikha. Naniniwala ang WLC na ang ating pagkakaunawa ng kalendaryo ni Yahuwah ay dapat batay sa ebidensyang nakapaloob sa Kasulatan, sa halip na iba, ekstra-Biblikal na mga pinagkukunang ito.
Comments: 0 
Hits: 317 
Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar
Karamihan sa mga tao ay tinawanan ang ideya ng isang ika-13 buwan sa taon. Gayunman, ang Biblikal na kalendaryo ay mayroon ngang isang ika-13 buwan sa bawat ilang taon. Ang kalendaryong Gregorian ay nagsama ng isang "lukso" na araw sa bawat apat na taon. Ang Biblikal na kalendaryo ay nagsama ng "embolistikong" buwan sa bawat ilang taon. Matutunan ang patotoo ng tunay na ika-13 buwan.
Comments: 0 
Hits: 395 
Pag-Kalkula Sa Pang-Ugnay: Walang Kompyuter? Walang Problema!
Ang artikulong ito ay ipinapaliwanag kung paano kalkulahin ang lunar-solar na pang-ugnay nang walang tulong ng isang kompyuter o modernong teknolohiya.
Comments: 0 
Hits: 484 
Ang Pagpako sa Krus: Pinabulaanan ang Patuloy na Sanlingguhang Pag-Ikot

Ang "70 Sanlinggo" na propesiya ng Daniel 9 ay isa sa pinaka kapansin-pansing propesiya sa lahat ng Kasulatan, sapagkat hindi magagaping tinukoy nito ang mga tumpak na taon ng bautismo at pagpako sa krus ng Tagapagligtas. Nakalulungkot, marami ang malamang lubos na hindi nauunawaan ang dakilang propesiyang ito o nakaliligtaan ang mga mas malalaking implikasyon nito. Isang malapit na pagsisiyasat ng "70 Sanlingo" ni Daniel ay pinabubulaanan ang palagay na ang modernong 7 araw na sanlinggo ay patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula pa noong Paglikha!

Comments: 0 
Hits: 1023 
PEKENG BALITA! “Sabado ay ang Sabbath”
Paano pigilan ang PEKENG BALITA: MAG-ARAL! Isang maingat na pag-aaral ng kasaysayan, Kasulatan, at astronomya ay ipinapakita ang kagulat-gulat na katunayan na ang araw ng Sabado ay hindi ang ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan, hindi ang araw ng Linggo ang araw ng muling pagkabuhay ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 1537 
Ang Ikapitong Araw ng Sabbath: Pagsasaayos ng mga Sira
Nahulaan ng Kasulatan ang matagumpay na gawa ng huling henerasyon: ayusin ang sira, o butas, na ginawa sa kautusan ni Yahuwah noong binago ang Sabbath. Ito ang maluwalhating kapalaran na inaalok sa iyo ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 1576 
Mga Hiwaga ng Babilonya: Ang Nakatagong Diyos
Ang pinaka kahanga-hanga at nakagugulantang impormasyon ay inilantad kapag ang pagkakakilanlan ng Nakatagong diyos ay ipinakita. Hindi ka na tatanaw sa araw ng Linggo o Sabado muli sa parehong paraan habang binabasa mo ang artikulong ito.
Comments: 0 
Hits: 1886 
Mahiwagang Babilonya: Ang Pinagmulan ni Saturn
Siyasatin ang pinagmulan ng diyos na si Saturn at tuklasin kung sino ang tumatanggap ng pagsamba sa Araw ng Sabado (Araw ni Saturn). Ang artikulong ito ay nararapat basahin ng lahat ng naniniwala na ang Araw ng Sabado ay ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 1999 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.