Contact US

Kalendaryo ni Yah

2644 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Ikapitong Araw ng Sabbath: Pagsasaayos ng mga Sira
Nahulaan ng Kasulatan ang matagumpay na gawa ng huling henerasyon: ayusin ang sira, o butas, na ginawa sa kautusan ni Yahuwah noong binago ang Sabbath. Ito ang maluwalhating kapalaran na inaalok sa iyo ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 247 
Mga Hiwaga ng Babilonya: Ang Nakatagong Diyos
Ang pinaka kahanga-hanga at nakagugulantang impormasyon ay inilantad kapag ang pagkakakilanlan ng Nakatagong diyos ay ipinakita. Hindi ka na tatanaw sa araw ng Linggo o Sabado muli sa parehong paraan habang binabasa mo ang artikulong ito.
Comments: 0 
Hits: 283 
Mahiwagang Babilonya: Ang Pinagmulan ni Saturn
Siyasatin ang pinagmulan ng diyos na si Saturn at tuklasin kung sino ang tumatanggap ng pagsamba sa Araw ng Sabado (Araw ni Saturn). Ang artikulong ito ay nararapat basahin ng lahat ng naniniwala na ang Araw ng Sabado ay ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 373 
Armageddon: Ang Labanan Sa Pagsamba
Walang hanggang pagpapalagay ang lumitaw sa Labanan ng Armageddon. Ano ito? Kailan ito magaganap? Hindi mabilang na mga teorya ang mali dahil hindi naunawaan na ang tunay na kosmikong sagupaan na bumalot ng ilang libong taon ay nasa pagsamba. Ang Labanan ng Armageddon ay ang panghuling kilusan sa matagal nang digmaan na nagsimula noong si Lucifer ay nagmataas na siya ay uupo sa Bundok ng Kapisanan, Bundok Mo’edim. Basahin ang artikulong ito at tuklasin ang kapana-panabik na pangakong hinawakan na nireserba para sa huling henerasyon, iyong mga magiging tagapaghusay ng mga sira - iyong mga magpapanumbalik ng kalendaryo kung saan ang tunay na Sabbath ng ikaapat na utos ay kinalkula.
Comments: 0 
Hits: 235 
Mga Bagong Buwan at Mga Araw ng Pagsasalin
Ang mga Araw ng Pagsasalin, gaya ng mga Bagong Buwan, ay walang direktang ugnayan sa modernong kalendaryong solar. Gayunman, kinakailangan na maunawaan kung ano ang mga ito upang magkaroon ng malinaw na kaalaman ng kalendaryo ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 365 
Pagmamalaki ng Kapapahan sa Pagbabago ng Kalendaryo
Ang Simbahang Katoliko ay palaging bukas tungkol sa kanyang papel sa pagbabago ng kalendaryo. Sa katunayan, ang Simbahang Katoliko ay ipinupunto ang pagkilos na ito bilang tanda ng kanyang kapangyarihan.
Comments: 0 
Hits: 375 
Constantine I at Hillel II: Dalawang Tao na Nanlinlang sa Buong Mundo

Isa sa pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan ng daigdig ay ginawa halos 1,700 taon ang nakalipas ng mga kilos ng dalawang tao: sina Constantine I at Hillel II

Ikaw ba ay nalinlang?

Comments: 0 
Hits: 503 
Mga Kapistahan ng Taglagas
Lumapit ka na umiibig kay Yahuwah, at hayaan ang Kanyang pangalan na papurihan. Tumungo sa Kanyang Kapistahan, lahat ay handa na. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin sa Araw ng Pagtubos at sumama sa mga kapwa mananampalataya sa buong mundo sa pagbibigay ng pasasalamat kay Yahuwah, iyong Tagabantay ng Tipan para sa Kanyang mga saganang pagpapala. Matutunan kung ano ang maaaring ipahiwatig at paano makilahok nang ganap sa isang tunay na Pasasalamat.
Comments: 2 
Hits: 786 
Mga Bagong Buwan, Mga Sabbath, at ang Kalendaryong Gregorian
Ang modernong kalendaryong Gregorian ay hindi maaaring gamitin para kalkulahin ang tunay na ikapitong araw ng Sabbath dahil ito'y nagkukulang isang lubos na mahalagang tampok ng Biblikal na pagsukat ng oras: mga buwang lunar. Ang kalendaryo ng Manlilikha ay sinisimulan ang bawat buwan ng Bagong Buwan. Dahil ang sanlingguhang pag-ikot ay nagsisimula sa bawat Bagong Buwan, lumilitaw na ang lunar Sabbath ay “lumulutang” sa sanlingguhang Gregorian. Sa katunayan, ang mga buwang Gregorian ay lumulutang sa mas naaayon na ayos ng mga buwang lunar.
Comments: 0 
Hits: 519 
Babala! Isang Pangkatapusang Mensahe
Maingat na pinanatili sa Kasulatan ay ang panghuling babala ng langit sa mga naninirahan sa Daigdig. Ito ay mensahe ng awa, nag-iingat sa mga namumuhay sa mga huling araw na ito laban sa paggamit ng paganong kalendaryo para sambahin ang Manlilikha. Iyong mga nakinig sa babala matatanggap ang selyo ni Yahuwah. Iyong mga babalewalain ang babala, ay matatanggap ang tanda ng halimaw.
Comments: 0 
Hits: 1177 
Ang Modernong Pitong Araw na Sanlinggo: Lakbayin ang Kasaysayan ng Kasinungalingan
Ang teorya ng isang patuloy na sanlingguhang pag-ikot ay ang pinakamalaking teorya ng pagsasabwatan ng panahon. Ang mga katunayan ng kasaysayan ay pinatunayan na ang modernong kalendaryo sa paggamit ay naitatag sa isang paganong kalendaryo. Kaya, alinman sa araw ng Sabado o Linggo ay hindi ang Biblikal na araw ng pagsamba sapagkat kalkulado gamit ang isang huwad na kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 1170 
Pamalit: Ang Mga Kristyano ay Naging Pagano
Habang ang unang kakaunting mga henerasyon ng mga Kristyano ay namatay na, isang pagbabago ang naganap sa loob ng Kristyanismo. Ang paganismo ay niyakap at inampon ang mga paganong kasanayan. Ang pinakamalaking pagkakataon ay pag-ampon ng paganong kalendaryo para sa pagsamba.
Comments: 0 
Hits: 896 
Pagdiriwang ng Mga Anibersaryo ng Tagsibol

Maraming tao ay ipinalagay na ang "mga kapistahan" ay ibinigay lamang sa mga Israelita. Gayunman, ang mga sagradong panahon na ito ay mga banal na anibersaryo. Sa mga araw na ito ng pag-alala, mahahalagang mga pangyayari sa plano ng kaligtasan ay maaaring maalala, pagnilay-nilayan, at mapagpasalamat na kilalanin ang pag-ibig ni Yahuwah.. Ang artikulong ito ay ibinabahagi ang mga ideya sa mga paraan para sa pagtalima sa mga banal na araw na ito sa isang makabuluhang paraan.

Comments: 0 
Hits: 1052 
Pagbawi ng mga Nawalang Sabbath
Ang Sabbath ay isang banal na kaloob sa sangkatauhan. Iyong mga hindi nagtatangi ng kaalaman ng Sabbath gayong dapat nilang gawin ay tatanggalan ng kaloob. Ipinapakita ng Kasulatan na si Yahuwah mismo ang dahilan para sa kaalaman ng tunay na Sabbath na mawala sa mga hindi nagpapahalaga nito. Gayunman, sa panahon ng katapusan, ang kaalamang iyon ay ibabalik muli.
Comments: 0 
Hits: 831 
Sabbath sa Paglubog ng Araw? Balintuna at Imposible!

Ang lumalagong liwanag sa mga nakalipas na taon ay inilabas na ang Biblikal na araw—at kaya, ang Sabbath—ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway. Ang pagkakasunod ng mga pangyayari na bumalot sa kamatayan ni Yahushua at paglilibing ay kapani-paniwalang napatunayan na ang mga Hudyo ng araw ni Yahushua ay patuloy na tumalima sa Sabbath na nagsisimula sa pagbubukang-liwayway.

Comments: 0 
Hits: 1109 
Araw ng Bagong Buwan: Kaloob ng Manlilikha

Ang Araw ng Bagong Buwan ay isang kaloob ni Yahuwah. Ang mga matapat sa mga huling araw na ito ay itataas ang kabanalan ng espesyal na araw na ito. Ipinahayag ng Kasulatan na ang Araw ng Bagong Buwan ay mananatili sa pagtalima ng mga naligtas sa lahat ng walang hanggan sa Bagong Lupa. Hindi mailarawan na kasiyahan ang naghihintay sa lahat ng naghahanap ng pagsasama sa Kanya kung saan ang lahat ng kapunuan ng Buhay ay nananahan.

Comments: 0 
Hits: 1525 
Ang Nahating Landas

Ang pasya na baguhin ang landas, para talikuran ang Kapapahang Gregorian na araw ng Sabado at magsimulang ituro ang tunay na Sabbath ng Paglikha at kalendaryong luni-solar na hindi pa ginawang magaan. Isang espiritwal na paghihirap na matanto na mali ang naituro; isang espirtwal na kasiyahan na matanggap ang bagong liwanag na direktang nagmula sa Kasulatan. Ang reporma sa Sabbath na ito ay isang pagsubok na ang bayan ni Yahuwah ay mayroon nito sa panahon ng Paghuhukom bago magsara ang probasyon. Ang World’s Last Chance ay ganap na dedikado na tanggapin ang responsibilidad na ituro ang katotohanan at katotohanan lamang. Ano pa man ang kabayaran, pinili ng grupo ng WLC na sundin ang Kordero saan man Siya magtungo.

Comments: 0 
Hits: 1213 
Ang Mga Hudyo at ang Sabbath

Isang karaniwang pagpapalagay na ang araw ng Sabado ang dapat na Sabbath ng Bibliya dahil ito ang araw na sumasamba ang mga Hudyo. Ang mga iskolar na Hudyo mismo, gayunman, inamin na ang kalendaryong ginagamit nila ay hindi ang kalendaryong Biblikal.

Comments: 0 
Hits: 2196 
Ang Lunar Sabbath

Maraming tao na nagnanais na sumamba sa ikapitong araw ng Sabbath, ay sumasamba sa araw ng Sabado dahil ito ay ikapitong araw ng makabagong sanlinggo. Ngayon, isang lumalaking bilang ng mga tao ang naniniwala na ang tunay na ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan ay lunar Sabbath na dapat kalkulado ng sinaunang kalendaryong lunar-solar. Maingat na pagsisiyasat ng ebidensya ang kailangan para sa lahat ng nagnanais na sumamba sa ikapitong araw ng Sabbath ng Manlilikha. Lahat ay dapat mag-aral at pumili para sa kanilang sarili: araw ng Sabado na Sabbath? O Lunar Sabbath?  

Comments: 0 
Hits: 3344 
Patuloy na Pag-ikot ng Sanlinggo ay Napatunayang Mali

Iginigiit ng mga modernong Sabbatarian na ang araw ng Sabado ay ang Sabbath ng Bibliya dahil naniniwala sila na ang pitong araw na sanlinggo ay umiikot nang walang tigil simula pa nung Paglikha. Isang dahilan para sa paniniwalang ito ay ang katunayan na ang kalendaryong Julian ay pinalitan ng kalendaryong Gregorian noong 1582, walang araw ng sanlinggo ang naglaho. Huwebes, Oktubre 4, 1582, sa kalendaryong Julian ay susundan ng Biyernes, Oktubre 15, sa bagong kalendaryong Gregorian. Dahil dyan, ipinalagay na sapagkat walang araw ang “naglaho” nung pinalitan ang kalendaryong Julian ng kalendaryong Gregorian, ang makabagong sanlinggo ay magkapareho sa sanlinggong Biblikal.  

Comments: 0 
Hits: 1475 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.