John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.
Contact US

Kalendaryo ni Yah

3703 Mga Artikulo in 22 Languages

Daya ng Date Line: Ano ito at Bakit mahalaga! [DAPAT BASAHIN: SDAs]

Isang malapit na pagsusuri ng International Date Line ay hindi mapaniniwalaang pinatotoo na ang modernong sanlingguhang pag-ikot ay hindi patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula noong Paglikha. Upang ipahiwatig ang kabaligtaran ay para tumungo sa tradisyon at pagpapalagay – sa pagpapalayas ng ebidensya.

[Ito ay DAPAT BASAHIN ng lahat ng sumasamba sa araw ng Sabado, Tagapanatili ng Kapistahan at Seventh-Day Adventists.]

Comments: 0 
Hits: 142 
Kailan Ang Buwan Nilikha? Mahalaga Ba Ang Araw Na Ito?

Ang Kalendaryo ng Manlilikha ay batay sa Buwan at Araw, sapagkat tiniyak sa Kasulatan. Habang ang suporta para sa tunay na Kalendaryo ay dumarami, ganon din ang mga hangal na argumento laban rito. Kailan aktwal na nilikha ang Buwan at paano nakaaapekto ang kakayahan nito na maging isang tumpak na Makalangit na orasan? Maaari bang matapat na pagkatiwalaan ang karunungan at modelo na itinakda sa Genesis? Alamin natin.

Comments: 0 
Hits: 191 
Mga Bagong Buwan at Mana | Ang Padron sa Ilang
Ang liwanag ay nagpapatuloy sa pagsulong sa itinalagang paraan ng pagpapanatili ng panahon ng Manlilikha, ang kalendaryong luni-solar. Ngayon, ang ating mapagmahal na Ama ay muling ibinabalik at sinusubukan ang mga nag-aangkin na nabibilang sa Kanya upang makita kung sila ay naglalakad sa Kanyang Kautusan. Sa artikulong ito, matutuklasan mo ang mas malalim na kagandahan ng mga Bagong Buwan at Mana, may kaugnayan sa Kanyang mga tuntunin ng kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 189 
Mga Petsa ng Lunar-Solar na Pang-ugnay sa Hinaharap (2013-2030)

Mga detalyadong pagtuturo ang nagpapagana sa iyo na madaling mahanap ang mga panahon ng lunar-solar na pang-ugnay para sa iyong tiyak na lugar para sa susunod na 10 taon!

Comments: 0 
Hits: 247 
Ang Metonikong Pag-Ikot ay Ginawang Simple

Ang pagkakaunawa sa Metonikong Pag-Ikot: Tuklasin ang kagandahan at kabuuan ng Biblikal na Kalendaryong Luni-Solar sa pamamagitan ng mismong mahuhulaang 19 na taong pag-ikot na ito!

Comments: 0 
Hits: 199 
Biblikal na Kalendasyon: Pagkalkula ng Bagong Taon
Ang Biblikal na Bagong Taon: Ito ba ay kinalkula ayon sa pagkahinog ng sebada sa Israel? ...o ito ba ay kinalkula ng equinox ng Tagsibol? Mga Biblikal na Kasagutan!
Comments: 0 
Hits: 241 
Araw ng Bagong Buwan: Ang Bukang-Liwayway Matapos ang Pang-Ugnay
Ang World’s Last Chance ay galak na galak na ibahagi ang anong tapat na pinaniniwalaan namin na sumusulong na liwanag sa ating Kalendaryo ng Manlilikha. Simula nang una naming tinanggap ang maluwalhating liwanag ng kalendaryong luni-solar ni Yahuwah at ang banal na papel nito sa pagtukoy ng lahat ng mga Araw ng Kapistahan, kabilang ang Ikapitong Araw ng Sabbath, kami sa aming kamangmangan ay ipinahayag ang Araw ng Bagong Buwan na tinukoy ng unang nakikitang gasuklay. Kami ngayon, matapos ang napakaraming panalangin at pag-aaral, nagsisi ng kamaliang ito at nais na ibahagi nang may pagpapakumbaba ang aming pananalig na ang Araw ng Bagong Buwan ay siniyasat, nagsisimula sa bukang-liwayway, sa araw kasunod ng pang-ugnay ng buwan sa araw.
Comments: 0 
Hits: 281 
Ang Huling Hapunan: Paskua? o Hindi?
Ang pagpapalagay na ang Huling Hapunan ay ang hapag-kainan ng Paskua ay humantong sa pagkalito. Ipinapakita ng Kasulatan ang magandang pagkakatugma ng mga simbulo na ang Huling Hapunan ay hindi ang Paskua, kundi isang pangkaraniwang hapag-kainan na itinalaga sa mga bagong simbulo.
Comments: 0 
Hits: 247 
Pentecostes | Pagpapanumbalik ng Kalkulasyon

Ang Pagbilang sa Pentecostes, o mas tumpak na sinalita bilang "ang Pista ng mga Sanlinggo", ay isang kalkulasyon na pinakamadalas binalewala. Ang World's Last Chance, matapos ang maraming oras ng madasaling pag-aaral, ay umabot sa konklusyon na ang "tanyag na pamamaraan" para sa paghahanap ng araw ay nasa kamalian! Pakiusap na samahan kami, sapagkat tayo'y maglalakbay tungo sa isang mas malalim na pagkakaunawa ng Pista ng mga Sanlinggo at paano ito hanapin.

Comments: 0 
Hits: 289 
Ang Palaisipan ng Paskua
Ang palaisipan ng Paskua ay nilito ang maraming tao. Tatlo sa mga Mabubuting Balita, Mateo, Marcos at Lucas, ay lumilitaw na nagbibigay ng isang petsa para sa Huling Hapunan na naiiba sa pagsasaoras na ibinigay sa Mabuting Balita ni Juan. Narito gaya sa bawat ibang palaisipan, ang Kasulatan ay nagbibigay ng solusyon! Kapag ang iba’t ibang teksto ay maingat na siniyasat, ang patotoo ay lumilitaw na ang lahat ng apat na ebanghelyo, sa katunayan, ay nasa pagkakasundo sa isa’t isa.
Comments: 0 
Hits: 265 
Ang Buwan ay Maysakit at Iba Pang Tunggak na Palagay
Sapagkat ang mga matatapat na tao ay lumingon sa mga ekstra-Biblikal na literatura para sa patotoo, iba't ibang teorya ang lumitaw kung paano gumagana ang tunay na Biblikal na kalendaryo. Marami ang lumingon sa mga aklat nina Enoch, Jasher, at Jubilee para sa isang pagpapaliwanag ng kalendaryo ng Manlilikha. Naniniwala ang WLC na ang ating pagkakaunawa ng kalendaryo ni Yahuwah ay dapat batay sa ebidensyang nakapaloob sa Kasulatan, sa halip na iba, ekstra-Biblikal na mga pinagkukunang ito.
Comments: 0 
Hits: 261 
Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar
Karamihan sa mga tao ay tinawanan ang ideya ng isang ika-13 buwan sa taon. Gayunman, ang Biblikal na kalendaryo ay mayroon ngang isang ika-13 buwan sa bawat ilang taon. Ang kalendaryong Gregorian ay nagsama ng isang "lukso" na araw sa bawat apat na taon. Ang Biblikal na kalendaryo ay nagsama ng "embolistikong" buwan sa bawat ilang taon. Matutunan ang patotoo ng tunay na ika-13 buwan.
Comments: 0 
Hits: 313 
Pag-Kalkula Sa Pang-Ugnay: Walang Kompyuter? Walang Problema!
Ang artikulong ito ay ipinapaliwanag kung paano kalkulahin ang lunar-solar na pang-ugnay nang walang tulong ng isang kompyuter o modernong teknolohiya.
Comments: 0 
Hits: 412 
Ang Pagpako sa Krus: Pinabulaanan ang Patuloy na Sanlingguhang Pag-Ikot

Ang "70 Sanlinggo" na propesiya ng Daniel 9 ay isa sa pinaka kapansin-pansing propesiya sa lahat ng Kasulatan, sapagkat hindi magagaping tinukoy nito ang mga tumpak na taon ng bautismo at pagpako sa krus ng Tagapagligtas. Nakalulungkot, marami ang malamang lubos na hindi nauunawaan ang dakilang propesiyang ito o nakaliligtaan ang mga mas malalaking implikasyon nito. Isang malapit na pagsisiyasat ng "70 Sanlingo" ni Daniel ay pinabubulaanan ang palagay na ang modernong 7 araw na sanlinggo ay patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula pa noong Paglikha!

Comments: 0 
Hits: 947 
PEKENG BALITA! “Sabado ay ang Sabbath”
Paano pigilan ang PEKENG BALITA: MAG-ARAL! Isang maingat na pag-aaral ng kasaysayan, Kasulatan, at astronomya ay ipinapakita ang kagulat-gulat na katunayan na ang araw ng Sabado ay hindi ang ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan, hindi ang araw ng Linggo ang araw ng muling pagkabuhay ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 1438 
Ang Ikapitong Araw ng Sabbath: Pagsasaayos ng mga Sira
Nahulaan ng Kasulatan ang matagumpay na gawa ng huling henerasyon: ayusin ang sira, o butas, na ginawa sa kautusan ni Yahuwah noong binago ang Sabbath. Ito ang maluwalhating kapalaran na inaalok sa iyo ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 1483 
Mga Hiwaga ng Babilonya: Ang Nakatagong Diyos
Ang pinaka kahanga-hanga at nakagugulantang impormasyon ay inilantad kapag ang pagkakakilanlan ng Nakatagong diyos ay ipinakita. Hindi ka na tatanaw sa araw ng Linggo o Sabado muli sa parehong paraan habang binabasa mo ang artikulong ito.
Comments: 0 
Hits: 1788 
Mahiwagang Babilonya: Ang Pinagmulan ni Saturn
Siyasatin ang pinagmulan ng diyos na si Saturn at tuklasin kung sino ang tumatanggap ng pagsamba sa Araw ng Sabado (Araw ni Saturn). Ang artikulong ito ay nararapat basahin ng lahat ng naniniwala na ang Araw ng Sabado ay ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 1900 
Armageddon: Ang Labanan Sa Pagsamba
Walang hanggang pagpapalagay ang lumitaw sa Labanan ng Armageddon. Ano ito? Kailan ito magaganap? Hindi mabilang na mga teorya ang mali dahil hindi naunawaan na ang tunay na kosmikong sagupaan na bumalot ng ilang libong taon ay nasa pagsamba. Ang Labanan ng Armageddon ay ang panghuling kilusan sa matagal nang digmaan na nagsimula noong si Lucifer ay nagmataas na siya ay uupo sa Bundok ng Kapisanan, Bundok Mo’edim. Basahin ang artikulong ito at tuklasin ang kapana-panabik na pangakong hinawakan na nireserba para sa huling henerasyon, iyong mga magiging tagapaghusay ng mga sira - iyong mga magpapanumbalik ng kalendaryo kung saan ang tunay na Sabbath ng ikaapat na utos ay kinalkula.
Comments: 0 
Hits: 1444 
Mga Bagong Buwan at Mga Araw ng Pagsasalin
Ang mga Araw ng Pagsasalin, gaya ng mga Bagong Buwan, ay walang direktang ugnayan sa modernong kalendaryong solar. Gayunman, kinakailangan na maunawaan kung ano ang mga ito upang magkaroon ng malinaw na kaalaman ng kalendaryo ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1967 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.