Contact US

Kalendaryo ni Yah

3543 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Huling Hapunan: Paskua? o Hindi?
Ang pagpapalagay na ang Huling Hapunan ay ang hapag-kainan ng Paskua ay humantong sa pagkalito. Ipinapakita ng Kasulatan ang magandang pagkakatugma ng mga simbulo na ang Huling Hapunan ay hindi ang Paskua, kundi isang pangkaraniwang hapag-kainan na itinalaga sa mga bagong simbulo.
Comments: 0 
Hits: 53 
Pentecostes | Pagpapanumbalik ng Kalkulasyon

Ang Pagbilang sa Pentecostes, o mas tumpak na sinalita bilang "ang Pista ng mga Sanlinggo", ay isang kalkulasyon na pinakamadalas binalewala. Ang World's Last Chance, matapos ang maraming oras ng madasaling pag-aaral, ay umabot sa konklusyon na ang "tanyag na pamamaraan" para sa paghahanap ng araw ay nasa kamalian! Pakiusap na samahan kami, sapagkat tayo'y maglalakbay tungo sa isang mas malalim na pagkakaunawa ng Pista ng mga Sanlinggo at paano ito hanapin.

Comments: 0 
Hits: 66 
Ang Palaisipan ng Paskua
Ang palaisipan ng Paskua ay nilito ang maraming tao. Tatlo sa mga Mabubuting Balita, Mateo, Marcos at Lucas, ay lumilitaw na nagbibigay ng isang petsa para sa Huling Hapunan na naiiba sa pagsasaoras na ibinigay sa Mabuting Balita ni Juan. Narito gaya sa bawat ibang palaisipan, ang Kasulatan ay nagbibigay ng solusyon! Kapag ang iba’t ibang teksto ay maingat na siniyasat, ang patotoo ay lumilitaw na ang lahat ng apat na ebanghelyo, sa katunayan, ay nasa pagkakasundo sa isa’t isa.
Comments: 0 
Hits: 83 
Ang Buwan ay Maysakit at Iba Pang Tunggak na Palagay
Sapagkat ang mga matatapat na tao ay lumingon sa mga ekstra-Biblikal na literatura para sa patotoo, iba't ibang teorya ang lumitaw kung paano gumagana ang tunay na Biblikal na kalendaryo. Marami ang lumingon sa mga aklat nina Enoch, Jasher, at Jubilee para sa isang pagpapaliwanag ng kalendaryo ng Manlilikha. Naniniwala ang WLC na ang ating pagkakaunawa ng kalendaryo ni Yahuwah ay dapat batay sa ebidensyang nakapaloob sa Kasulatan, sa halip na iba, ekstra-Biblikal na mga pinagkukunang ito.
Comments: 0 
Hits: 92 
Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar
Karamihan sa mga tao ay tinawanan ang ideya ng isang ika-13 buwan sa taon. Gayunman, ang Biblikal na kalendaryo ay mayroon ngang isang ika-13 buwan sa bawat ilang taon. Ang kalendaryong Gregorian ay nagsama ng isang "lukso" na araw sa bawat apat na taon. Ang Biblikal na kalendaryo ay nagsama ng "embolistikong" buwan sa bawat ilang taon. Matutunan ang patotoo ng tunay na ika-13 buwan.
Comments: 0 
Hits: 125 
Pag-Kalkula Sa Pang-Ugnay: Walang Kompyuter? Walang Problema!
Ang artikulong ito ay ipinapaliwanag kung paano kalkulahin ang lunar-solar na pang-ugnay nang walang tulong ng isang kompyuter o modernong teknolohiya.
Comments: 0 
Hits: 190 
Ang Pagpako sa Krus: Pinabulaanan ang Patuloy na Sanlingguhang Pag-Ikot

Ang "70 Sanlinggo" na propesiya ng Daniel 9 ay isa sa pinaka kapansin-pansing propesiya sa lahat ng Kasulatan, sapagkat hindi magagaping tinukoy nito ang mga tumpak na taon ng bautismo at pagpako sa krus ng Tagapagligtas. Nakalulungkot, marami ang malamang lubos na hindi nauunawaan ang dakilang propesiyang ito o nakaliligtaan ang mga mas malalaking implikasyon nito. Isang malapit na pagsisiyasat ng "70 Sanlingo" ni Daniel ay pinabubulaanan ang palagay na ang modernong 7 araw na sanlinggo ay patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula pa noong Paglikha!

Comments: 0 
Hits: 727 
PEKENG BALITA! “Sabado ay ang Sabbath”
Paano pigilan ang PEKENG BALITA: MAG-ARAL! Isang maingat na pag-aaral ng kasaysayan, Kasulatan, at astronomya ay ipinapakita ang kagulat-gulat na katunayan na ang araw ng Sabado ay hindi ang ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan, hindi ang araw ng Linggo ang araw ng muling pagkabuhay ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 1202 
Ang Ikapitong Araw ng Sabbath: Pagsasaayos ng mga Sira
Nahulaan ng Kasulatan ang matagumpay na gawa ng huling henerasyon: ayusin ang sira, o butas, na ginawa sa kautusan ni Yahuwah noong binago ang Sabbath. Ito ang maluwalhating kapalaran na inaalok sa iyo ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 1279 
Mga Hiwaga ng Babilonya: Ang Nakatagong Diyos
Ang pinaka kahanga-hanga at nakagugulantang impormasyon ay inilantad kapag ang pagkakakilanlan ng Nakatagong diyos ay ipinakita. Hindi ka na tatanaw sa araw ng Linggo o Sabado muli sa parehong paraan habang binabasa mo ang artikulong ito.
Comments: 0 
Hits: 1559 
Mahiwagang Babilonya: Ang Pinagmulan ni Saturn
Siyasatin ang pinagmulan ng diyos na si Saturn at tuklasin kung sino ang tumatanggap ng pagsamba sa Araw ng Sabado (Araw ni Saturn). Ang artikulong ito ay nararapat basahin ng lahat ng naniniwala na ang Araw ng Sabado ay ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 1659 
Armageddon: Ang Labanan Sa Pagsamba
Walang hanggang pagpapalagay ang lumitaw sa Labanan ng Armageddon. Ano ito? Kailan ito magaganap? Hindi mabilang na mga teorya ang mali dahil hindi naunawaan na ang tunay na kosmikong sagupaan na bumalot ng ilang libong taon ay nasa pagsamba. Ang Labanan ng Armageddon ay ang panghuling kilusan sa matagal nang digmaan na nagsimula noong si Lucifer ay nagmataas na siya ay uupo sa Bundok ng Kapisanan, Bundok Mo’edim. Basahin ang artikulong ito at tuklasin ang kapana-panabik na pangakong hinawakan na nireserba para sa huling henerasyon, iyong mga magiging tagapaghusay ng mga sira - iyong mga magpapanumbalik ng kalendaryo kung saan ang tunay na Sabbath ng ikaapat na utos ay kinalkula.
Comments: 0 
Hits: 1253 
Mga Bagong Buwan at Mga Araw ng Pagsasalin
Ang mga Araw ng Pagsasalin, gaya ng mga Bagong Buwan, ay walang direktang ugnayan sa modernong kalendaryong solar. Gayunman, kinakailangan na maunawaan kung ano ang mga ito upang magkaroon ng malinaw na kaalaman ng kalendaryo ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1651 
Pagmamalaki ng Kapapahan sa Pagbabago ng Kalendaryo
Ang Simbahang Katoliko ay palaging bukas tungkol sa kanyang papel sa pagbabago ng kalendaryo. Sa katunayan, ang Simbahang Katoliko ay ipinupunto ang pagkilos na ito bilang tanda ng kanyang kapangyarihan.
Comments: 0 
Hits: 1454 
Constantine I at Hillel II: Dalawang Tao na Nanlinlang sa Buong Mundo

Isa sa pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan ng daigdig ay ginawa halos 1,700 taon ang nakalipas ng mga kilos ng dalawang tao: sina Constantine I at Hillel II

Ikaw ba ay nalinlang?

Comments: 0 
Hits: 1692 
Mga Kapistahan ng Taglagas
Lumapit ka na umiibig kay Yahuwah, at hayaan ang Kanyang pangalan na papurihan. Tumungo sa Kanyang Kapistahan, lahat ay handa na. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin sa Araw ng Pagtubos at sumama sa mga kapwa mananampalataya sa buong mundo sa pagbibigay ng pasasalamat kay Yahuwah, iyong Tagabantay ng Tipan para sa Kanyang mga saganang pagpapala. Matutunan kung ano ang maaaring ipahiwatig at paano makilahok nang ganap sa isang tunay na Pasasalamat.
Comments: 2 
Hits: 2034 
Mga Bagong Buwan, Mga Sabbath, at ang Kalendaryong Gregorian
Ang modernong kalendaryong Gregorian ay hindi maaaring gamitin para kalkulahin ang tunay na ikapitong araw ng Sabbath dahil ito'y nagkukulang isang lubos na mahalagang tampok ng Biblikal na pagsukat ng oras: mga buwang lunar. Ang kalendaryo ng Manlilikha ay sinisimulan ang bawat buwan ng Bagong Buwan. Dahil ang sanlingguhang pag-ikot ay nagsisimula sa bawat Bagong Buwan, lumilitaw na ang lunar Sabbath ay “lumulutang” sa sanlingguhang Gregorian. Sa katunayan, ang mga buwang Gregorian ay lumulutang sa mas naaayon na ayos ng mga buwang lunar.
Comments: 0 
Hits: 1562 
Babala! Isang Pangkatapusang Mensahe
Maingat na pinanatili sa Kasulatan ay ang panghuling babala ng langit sa mga naninirahan sa Daigdig. Ito ay mensahe ng awa, nag-iingat sa mga namumuhay sa mga huling araw na ito laban sa paggamit ng paganong kalendaryo para sambahin ang Manlilikha. Iyong mga nakinig sa babala matatanggap ang selyo ni Yahuwah. Iyong mga babalewalain ang babala, ay matatanggap ang tanda ng halimaw.
Comments: 0 
Hits: 2224 
Ang Modernong Pitong Araw na Sanlinggo: Lakbayin ang Kasaysayan ng Kasinungalingan
Ang teorya ng isang patuloy na sanlingguhang pag-ikot ay ang pinakamalaking teorya ng pagsasabwatan ng panahon. Ang mga katunayan ng kasaysayan ay pinatunayan na ang modernong kalendaryo sa paggamit ay naitatag sa isang paganong kalendaryo. Kaya, alinman sa araw ng Sabado o Linggo ay hindi ang Biblikal na araw ng pagsamba sapagkat kalkulado gamit ang isang huwad na kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 2420 
Pamalit: Ang Mga Kristyano ay Naging Pagano
Habang ang unang kakaunting mga henerasyon ng mga Kristyano ay namatay na, isang pagbabago ang naganap sa loob ng Kristyanismo. Ang paganismo ay niyakap at inampon ang mga paganong kasanayan. Ang pinakamalaking pagkakataon ay pag-ampon ng paganong kalendaryo para sa pagsamba.
Comments: 0 
Hits: 2224 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.