Most Important Truth! We have much content, yet if we are asked to point to the most important truth that sums it all it will be this sermon, which is a non-WLC sermon. We obsessively search always for a deeper understanding of His truth wherever we may find it, fully convinced that Father Yahuwah uses countless fallible mortals to highlight certain elements of His truth, and we have to be open-minded and teachable to learn from other Yahuwah-fearing mortals, even when they spouse errors in some of their other teachings. There is no mortal whose all of his teachings are in full harmony with the Scriptures. Click here to feast on this sermon and to internalize its truth.
Contact US

Kalendaryo ni Yah

3365 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Buwan ay Maysakit at Iba Pang Tunggak na Palagay
Sapagkat ang mga matatapat na tao ay lumingon sa mga ekstra-Biblikal na literatura para sa patotoo, iba't ibang teorya ang lumitaw kung paano gumagana ang tunay na Biblikal na kalendaryo. Marami ang lumingon sa mga aklat nina Enoch, Jasher, at Jubilee para sa isang pagpapaliwanag ng kalendaryo ng Manlilikha. Naniniwala ang WLC na ang ating pagkakaunawa ng kalendaryo ni Yahuwah ay dapat batay sa ebidensyang nakapaloob sa Kasulatan, sa halip na iba, ekstra-Biblikal na mga pinagkukunang ito.
Comments: 0 
Hits: 18 
Isang Ikalabing-tatlong Buwan?? Ang Banal na Katiyakan ng Kalendaryong Luni-Solar
Karamihan sa mga tao ay tinawanan ang ideya ng isang ika-13 buwan sa taon. Gayunman, ang Biblikal na kalendaryo ay mayroon ngang isang ika-13 buwan sa bawat ilang taon. Ang kalendaryong Gregorian ay nagsama ng isang "lukso" na araw sa bawat apat na taon. Ang Biblikal na kalendaryo ay nagsama ng "embolistikong" buwan sa bawat ilang taon. Matutunan ang patotoo ng tunay na ika-13 buwan.
Comments: 0 
Hits: 20 
Pag-Kalkula Sa Pang-Ugnay: Walang Kompyuter? Walang Problema!
Ang artikulong ito ay ipinapaliwanag kung paano kalkulahin ang lunar-solar na pang-ugnay nang walang tulong ng isang kompyuter o modernong teknolohiya.
Comments: 0 
Hits: 55 
Ang Pagpako sa Krus: Pinabulaanan ang Patuloy na Sanlingguhang Pag-Ikot

Ang "70 Sanlinggo" na propesiya ng Daniel 9 ay isa sa pinaka kapansin-pansing propesiya sa lahat ng Kasulatan, sapagkat hindi magagaping tinukoy nito ang mga tumpak na taon ng bautismo at pagpako sa krus ng Tagapagligtas. Nakalulungkot, marami ang malamang lubos na hindi nauunawaan ang dakilang propesiyang ito o nakaliligtaan ang mga mas malalaking implikasyon nito. Isang malapit na pagsisiyasat ng "70 Sanlingo" ni Daniel ay pinabubulaanan ang palagay na ang modernong 7 araw na sanlinggo ay patuloy na umiikot nang walang pagkaantala mula pa noong Paglikha!

Comments: 0 
Hits: 616 
PEKENG BALITA! “Sabado ay ang Sabbath”
Paano pigilan ang PEKENG BALITA: MAG-ARAL! Isang maingat na pag-aaral ng kasaysayan, Kasulatan, at astronomya ay ipinapakita ang kagulat-gulat na katunayan na ang araw ng Sabado ay hindi ang ikapitong araw ng Sabbath ng Kasulatan, hindi ang araw ng Linggo ang araw ng muling pagkabuhay ng Tagapagligtas.
Comments: 0 
Hits: 1040 
Ang Ikapitong Araw ng Sabbath: Pagsasaayos ng mga Sira
Nahulaan ng Kasulatan ang matagumpay na gawa ng huling henerasyon: ayusin ang sira, o butas, na ginawa sa kautusan ni Yahuwah noong binago ang Sabbath. Ito ang maluwalhating kapalaran na inaalok sa iyo ng Langit.
Comments: 0 
Hits: 1136 
Mga Hiwaga ng Babilonya: Ang Nakatagong Diyos
Ang pinaka kahanga-hanga at nakagugulantang impormasyon ay inilantad kapag ang pagkakakilanlan ng Nakatagong diyos ay ipinakita. Hindi ka na tatanaw sa araw ng Linggo o Sabado muli sa parehong paraan habang binabasa mo ang artikulong ito.
Comments: 0 
Hits: 1403 
Mahiwagang Babilonya: Ang Pinagmulan ni Saturn
Siyasatin ang pinagmulan ng diyos na si Saturn at tuklasin kung sino ang tumatanggap ng pagsamba sa Araw ng Sabado (Araw ni Saturn). Ang artikulong ito ay nararapat basahin ng lahat ng naniniwala na ang Araw ng Sabado ay ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 1517 
Armageddon: Ang Labanan Sa Pagsamba
Walang hanggang pagpapalagay ang lumitaw sa Labanan ng Armageddon. Ano ito? Kailan ito magaganap? Hindi mabilang na mga teorya ang mali dahil hindi naunawaan na ang tunay na kosmikong sagupaan na bumalot ng ilang libong taon ay nasa pagsamba. Ang Labanan ng Armageddon ay ang panghuling kilusan sa matagal nang digmaan na nagsimula noong si Lucifer ay nagmataas na siya ay uupo sa Bundok ng Kapisanan, Bundok Mo’edim. Basahin ang artikulong ito at tuklasin ang kapana-panabik na pangakong hinawakan na nireserba para sa huling henerasyon, iyong mga magiging tagapaghusay ng mga sira - iyong mga magpapanumbalik ng kalendaryo kung saan ang tunay na Sabbath ng ikaapat na utos ay kinalkula.
Comments: 0 
Hits: 1125 
Mga Bagong Buwan at Mga Araw ng Pagsasalin
Ang mga Araw ng Pagsasalin, gaya ng mga Bagong Buwan, ay walang direktang ugnayan sa modernong kalendaryong solar. Gayunman, kinakailangan na maunawaan kung ano ang mga ito upang magkaroon ng malinaw na kaalaman ng kalendaryo ni Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 1397 
Pagmamalaki ng Kapapahan sa Pagbabago ng Kalendaryo
Ang Simbahang Katoliko ay palaging bukas tungkol sa kanyang papel sa pagbabago ng kalendaryo. Sa katunayan, ang Simbahang Katoliko ay ipinupunto ang pagkilos na ito bilang tanda ng kanyang kapangyarihan.
Comments: 0 
Hits: 1333 
Constantine I at Hillel II: Dalawang Tao na Nanlinlang sa Buong Mundo

Isa sa pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan ng daigdig ay ginawa halos 1,700 taon ang nakalipas ng mga kilos ng dalawang tao: sina Constantine I at Hillel II

Ikaw ba ay nalinlang?

Comments: 0 
Hits: 1531 
Mga Kapistahan ng Taglagas
Lumapit ka na umiibig kay Yahuwah, at hayaan ang Kanyang pangalan na papurihan. Tumungo sa Kanyang Kapistahan, lahat ay handa na. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin sa Araw ng Pagtubos at sumama sa mga kapwa mananampalataya sa buong mundo sa pagbibigay ng pasasalamat kay Yahuwah, iyong Tagabantay ng Tipan para sa Kanyang mga saganang pagpapala. Matutunan kung ano ang maaaring ipahiwatig at paano makilahok nang ganap sa isang tunay na Pasasalamat.
Comments: 2 
Hits: 1887 
Mga Bagong Buwan, Mga Sabbath, at ang Kalendaryong Gregorian
Ang modernong kalendaryong Gregorian ay hindi maaaring gamitin para kalkulahin ang tunay na ikapitong araw ng Sabbath dahil ito'y nagkukulang isang lubos na mahalagang tampok ng Biblikal na pagsukat ng oras: mga buwang lunar. Ang kalendaryo ng Manlilikha ay sinisimulan ang bawat buwan ng Bagong Buwan. Dahil ang sanlingguhang pag-ikot ay nagsisimula sa bawat Bagong Buwan, lumilitaw na ang lunar Sabbath ay “lumulutang” sa sanlingguhang Gregorian. Sa katunayan, ang mga buwang Gregorian ay lumulutang sa mas naaayon na ayos ng mga buwang lunar.
Comments: 0 
Hits: 1413 
Babala! Isang Pangkatapusang Mensahe
Maingat na pinanatili sa Kasulatan ay ang panghuling babala ng langit sa mga naninirahan sa Daigdig. Ito ay mensahe ng awa, nag-iingat sa mga namumuhay sa mga huling araw na ito laban sa paggamit ng paganong kalendaryo para sambahin ang Manlilikha. Iyong mga nakinig sa babala matatanggap ang selyo ni Yahuwah. Iyong mga babalewalain ang babala, ay matatanggap ang tanda ng halimaw.
Comments: 0 
Hits: 2097 
Ang Modernong Pitong Araw na Sanlinggo: Lakbayin ang Kasaysayan ng Kasinungalingan
Ang teorya ng isang patuloy na sanlingguhang pag-ikot ay ang pinakamalaking teorya ng pagsasabwatan ng panahon. Ang mga katunayan ng kasaysayan ay pinatunayan na ang modernong kalendaryo sa paggamit ay naitatag sa isang paganong kalendaryo. Kaya, alinman sa araw ng Sabado o Linggo ay hindi ang Biblikal na araw ng pagsamba sapagkat kalkulado gamit ang isang huwad na kalendaryo.
Comments: 0 
Hits: 2268 
Pamalit: Ang Mga Kristyano ay Naging Pagano
Habang ang unang kakaunting mga henerasyon ng mga Kristyano ay namatay na, isang pagbabago ang naganap sa loob ng Kristyanismo. Ang paganismo ay niyakap at inampon ang mga paganong kasanayan. Ang pinakamalaking pagkakataon ay pag-ampon ng paganong kalendaryo para sa pagsamba.
Comments: 0 
Hits: 2065 
Pagbawi ng mga Nawalang Sabbath
Ang Sabbath ay isang banal na kaloob sa sangkatauhan. Iyong mga hindi nagtatangi ng kaalaman ng Sabbath gayong dapat nilang gawin ay tatanggalan ng kaloob. Ipinapakita ng Kasulatan na si Yahuwah mismo ang dahilan para sa kaalaman ng tunay na Sabbath na mawala sa mga hindi nagpapahalaga nito. Gayunman, sa panahon ng katapusan, ang kaalamang iyon ay ibabalik muli.
Comments: 0 
Hits: 1605 
Sabbath sa Paglubog ng Araw? Balintuna at Imposible!

Ang lumalagong liwanag sa mga nakalipas na taon ay inilabas na ang Biblikal na araw—at kaya, ang Sabbath—ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway. Ang pagkakasunod ng mga pangyayari na bumalot sa kamatayan ni Yahushua at paglilibing ay kapani-paniwalang napatunayan na ang mga Hudyo ng araw ni Yahushua ay patuloy na tumalima sa Sabbath na nagsisimula sa pagbubukang-liwayway.

Comments: 0 
Hits: 2128 
Araw ng Bagong Buwan: Kaloob ng Manlilikha

Ang Araw ng Bagong Buwan ay isang kaloob ni Yahuwah. Ang mga matapat sa mga huling araw na ito ay itataas ang kabanalan ng espesyal na araw na ito. Ipinahayag ng Kasulatan na ang Araw ng Bagong Buwan ay mananatili sa pagtalima ng mga naligtas sa lahat ng walang hanggan sa Bagong Lupa. Hindi mailarawan na kasiyahan ang naghihintay sa lahat ng naghahanap ng pagsasama sa Kanya kung saan ang lahat ng kapunuan ng Buhay ay nananahan.

Comments: 0 
Hits: 2569 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.