Contact US
Prayer Requests

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

  • Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit
    ni Propeta Daniel
  • Panganib para sa Bayan ni Yahuwah!
  • Signos bago dumating si Yahushua
  • Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng
    mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito!
Nilalaman ng Video:
Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan!
Oras: 00:19:15
Mga Download: 809
Mga Nanood: 2326
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!