Contact US
Prayer Requests

666: Bilang ng Halimaw | Kilalanin Ang Kapangyarihang Pinili ni Satanas!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

666: Bilang ng Halimaw - Kilalanin ang
Piniling Kapangyarihan ni Satanas!

  • Bilang ng Halimaw: 666
  • Sinaunang mahiwagang numerolohiya
  • Mga lihim na lipunan ng mga pinili ni Satanas
  • Tanyag at Mahiwagang Babilonya at ang Reyna
    ng Kahalayan (Pahayag 17)
  • Romano Katolisismo at paganong pagsamba sa
    diyus-diyusan
Nilalaman ng Video:
666: Alamin ang Kahulugan ng Bilang ng Halimaw!
Oras: 00:18:26
Mga Download: 962
Mga Nanood: 3235
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Ang Tanda ni Jonas