హార్ మెగిద్దోను యుద్ధము

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

హార్ మెగిద్దోను యుద్ధమ

  • ఇప్పుడు జరుగుతూ  వుంది!
  •  మంచికీ & చెడుకీ మధ్య అంత్య పోరాటము.
  • సృష్టికర్తకు & సాతానుకు మధ్య విశ్వ పోరాటం.
  •  నీయొక్క మది (మైండ్) అనే యుద్ధభూమిలో జరుగుతోంది.
  •  ప్రతి వ్యక్తి ఒక దానిని తప్పక ఎన్నుకోవలెను.
  • భూచరిత్ర యొక్క ముగింపు క్షణాలు.

ఈ వీడియోలో:
హార్మెగిద్దోను యుద్ధము: ఎవరు, ఎప్పుడు & ఎక్కడ!

సమయం: 00:08:57
డౌన్లోడ్స్: 1108
వీక్షణలు: 3154
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!