అంతర్జాతీయ తారీఖు రేఖ మారుతుంది: విశ్రాంతిదినము మారలేదా?

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

అంతర్జాతీయ తారీఖు రేఖ:

  • ఇది శుద్ధ మానవ కల్పితము.
  • పూర్తిగా నిరాధారమైనది.
  • ఇష్టానుసారముగా మార్చబడినది,మార్చుకోవచ్చు కూడా!
  • నిరంతర వారాల చక్రమును తప్పని నిరూపిస్తుంది.
  • తూర్పు,పడమరలను సమన్వయించుటకు ఒక్కరోజు
    సర్దుబాటు అవసరము.
ఈ విడియోలో:
"నిరంతర వారాల చక్రము" తప్పని నిరూపించ బడినది!
సమయం: 00:14:55
డౌన్లోడ్స్: 1016
వీక్షణలు: 2967
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!