పరలోకపు పరిశుద్ధ దినములు

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

పరలోకపు పరిశుద్ధ దినములు 

  • కాలమును కొలుచుటకు సూర్యుని, చంద్రుని& నక్షత్రములను ఏర్పాటు చేసెను.
  • ఆరాధనా దినములు | వారపు, నెల నెలకి, & సంవత్సరపు.
  • లేఖనాలు తొమ్మిది నియామక కాలములను చూపిస్తున్నవి.
  • పరిశుద్థ దినములన్నియూ చంద్రుని ద్వారానే లెక్కించబడును.
  • వారముల చక్రము ప్రతీ న్యూమూన్ దినమునకూ పునఃప్రారంభమవును.
  • సబ్బాతు | ప్రతీ నెలా ఒకే డేట్లు.
ఈ వీడియోలో:
పరలోకపు దైవీక నిర్మిత/రూపిత కేలండరు.
సమయం: 00:11:35
డౌన్లోడ్స్: 1027
వీక్షణలు: 2765
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!