జూలియన్ కేలండరు చరిత్ర

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

జూలియన్ కేలండరు చరిత్ర

  • వారాల చక్రము నకు ఎన్నడూ  అంతరాయం కలగలేదా ?
  • ఆరాధన రోజులు మార్చబడ్డాయా ?
  • జూలియన్ కాలెండర్ లో వారానికి ఎన్ని రోజులు ?
  • రక్షకుడైన యహూషువ ఏ కేలండరును వుపయోగించెను ?
  • శనివారము బైబిలు సబ్బాతునా ?
  • యహూషువ నిజముగా ఆదివారమున తిరిగి లేచెనా ?

ఈ వీడియోలో:
ఇప్పుడు వాడుతున్న వారము యొక్క రోజులను గూర్చిన సత్యము !

సమయం: 00:05:42
డౌన్లోడ్స్: 1120
వీక్షణలు: 2768
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!