Biblical Beliefs

3881 Articles in 22 Languages

'ధర్మశాస్త్రము క్రింద' ఉండటం అంటే అర్థమేమిటి?

నేను ఈ అధ్యయనాన్ని కొంత లోతైనదనే హెచ్చరికతో ప్రారంభిస్తాను. ఈ అధ్యయనానికి నిర్దిష్ట స్థాయి ఏకాగ్రత అవసరం. దీన్ని చదివే ముందు దయచేసి ప్రార్థించండి. యహువఃయే మనందరికీ మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు!

Comments: 0 
Hits: 109 
యోహాను 3:16: అస్పష్టమైన అపార్థం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి

ఆధునిక కాలంలో యోహాను 3:16 బహుశా మొత్తం బైబిల్ అంతటిలో చాలా తరచుగా చూపబడుచున్న వచనం (సందర్భంతో సంబంధం లేకుండా), ఎందుకంటే ఇది అమెరికా క్రీడా కార్యక్రమాలలో కనబడుతుంది (పోస్టర్‌లపై), మరియు మంచి ఉద్దేశ్యం గల ఉత్సాహవంతులైన సువార్తీకులచే క్లుప్తమైన సారాంశంగా పదేపదే ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ వాక్యం తన కుమారుని అనుగ్రహించు విషయంలో యహువః యొక్క అపారమైన ప్రేమ మరియు లక్ష్యాన్ని గూర్చిన ఒక అందమైన ప్రకటన అయితే, అది నేడు ప్రమాదకరంగా తప్పుదారి పట్టించే విధంగా ఉపయోగించబడుతుంది!

Comments: 0 
Hits: 127 
యూదులు అసూయపడేలా చేయడం: రోమా 9-11 యొక్క మరో కోణం

కాబట్టి క్రైస్తవులు, యూదులు మరియు అన్యజనులు, యూదులకు (మరియు దేశాలకు, లేక యూదులు కానివారికి; కానీ ఎప్పుడూ దేశాలకు మాత్రమే కాదు) సువార్తను తీసుకెళ్లుటను కొనసాగించాలి. అది విని, నమ్మి, రక్షింపబడే శేషం ఉంది. యహూషువః, మరియు యహూషువః మాత్రమే తమ మెస్సీయ అని యూదులు చూస్తున్నందున, ఇప్పుడు అన్యజనులతో పాటు సహజమైన కొమ్మలు కూడా వారి స్వంత చెట్టులోకి తిరిగి అంటుకట్టబడతాయని మా ఆశ; మరియు క్రైస్తవులు యహువః ద్వారా రక్షణను మరియు తమ స్వంత వాగ్దానాల నెరవేర్పును మరియు లేఖనాలను కలిగియున్నారు.

Comments: 0 
Hits: 253 
క్రైస్తవులు తోరాను పాటించుటకు గల 5 కారణాలు

లేఖనాలన్నీ దైవావేశము వలన (యహువః ద్వారా) కలిగి, అవి ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును ప్రయోజనకరమైయున్నవని బైబిల్ చెబుతుంది (2 తిమోతి 3:16), కానీ నేడు చాలా మంది క్రైస్తవులు లేఖనంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన భాగాలను మరచిపోయారు—అవి: యహువః యొక్క "సూచనలు/ఆజ్ఞలు" లేదా హెబ్రీలో, తోరా.

Comments: 0 
Hits: 270 
మీకు వీలైతే దయచేసి మాకు సహాయం చేయండి!

WLC బృందం చాలా ముఖ్యమైన విషయంలో సమాజం నుండి సహాయం కోరుతోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన అభ్యర్థనలో మీరు మాకు సహాయం చేయగలరని మా హృదయపూర్వక ప్రార్థన!

Comments: 0 
Hits: 250 
యహువః ద్వారా పుట్టిన

యహువః యహూషువఃను అద్భుతంగా విశిష్టమైన రీతిలో ఉనికిలోకి తెచ్చాడు. ఇదంతా ఎంతటి విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించాలి!

Comments: 0 
Hits: 206 
కఠినమైన వాస్తవాలు

ద్వితీయోపదేశకాండం 6:4: "ఇశ్రాయేలూ వినుము. మన ఎలోహీమ్ యహువః అద్వితీయుడగు యహువః!"

Comments: 0 
Hits: 301 
రాజ్యం యొక్క సహ వారసులు

లూట్జెర్ రచన తప్పుడు వివరణల కల్పన. అతని పుస్తక శీర్షిక, "వన్ మినిట్ ఆఫ్టర్ యు డై" మోసపూరితమైనదని లేఖనం వెంటనే బహిర్గతం చేసింది. మనం మరణించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

Comments: 0 
Hits: 268 
మీరు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తంలో కడగబడ్డారా?

వర్ణించబడని సత్యం ఏమిటంటే, గతంలో విశ్వాసులు బాప్తీస్మ ప్రాముఖ్యతను గూర్చి మరింత ఎక్కువ బైబిల్ అవగాహనను కలిగి ఉన్నారు మరియు నేడు విశ్వాసులమని చెప్పుకునే అధిక సంఖ్యాకుల కంటే నీటి బాప్తీస్మం యొక్క సంపూర్ణ ఆవశ్యకత గొప్పదని నేను వాదిస్తున్నాను!

Comments: 0 
Hits: 327 
మనకు విడుదల కలిగించే సత్యం

రాబోయే యహువః రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్త వాస్తవానికి జీవితాలను ఎలా మార్చగలదు? ఈ ప్రత్యేక సందేశం ద్వారా రక్షణ ఎలా వస్తుంది?

Comments: 0 
Hits: 334 
చెరలో ఉన్న ఆత్మలు

పురాణశాస్త్రం కొన్నిసార్లు వాస్తవ చరిత్ర యొక్క అలంకరించబడిన ఖాతా. ఈ సందర్భంలో, ఇది 2 వ పేతురు 2:4 మరియు యూదా 1: 6 లోని దుష్ట దేవదూతలకు సంబంధించిన పాతకాలపు తిరుగుబాటును మరియు నరకం యొక్క పరిస్థితులను సముచితంగా వివరిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 437 
తండ్రి మరియు కుమారుడు (ఇద్దరు, ఒకరు కాదు)

యహువః (తండ్రి) మరియు యహూషువః (కుమారుడు) ఒకే వ్యక్తి కాదని రుజువు చేసే 70 కంటే ఎక్కువ బైబిల్ వాక్యాలు…

Comments: 0 
Hits: 565 
గొప్ప క్రైస్తవ నిరీక్షణ: పునరుత్థానం

1 కొరింథీయులు 15 మరియు థెస్సలోనీయుల అనుబంధంలో ప్రదర్శించినట్లుగా, పౌలు తన నిరంతర బోధనలో, మరణం నుండి పునరుత్థానం యుగయుగాలలో ఉన్న ప్రతి భక్తుని నిరీక్షణకు మరియు ఓర్పుకు గల అంతిమ మరియు ఏకైక ఆధారమని స్పష్టంగా తెలియజేసాడు.

Comments: 0 
Hits: 454 
కొత్త నిబంధన: భవిష్యత్తును గూర్చిన వాగ్దానం

". . . ఈ దినములైన తరువాత నేను వారి మనస్సులలో నా ధర్మవిధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని వ్రాసెదను; యహువః వాక్కు ఇదే. నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు జనులగుదురు. (యిర్మీయా 31:31-34). ఇది ఇప్పటికి ఇంకా నెరవేరని వాగ్దానము! మనకు పాపభరితమైన, పతనమైన స్వభావాలు ఉన్నంత వరకు మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని సంపూర్ణంగా పాటించలేము. యహూషువః తిరిగి వచ్చినప్పుడు యః స్థాపించబోవుచున్న "కొత్త నిబంధన" ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. యహువః తన ధర్మశాస్త్రం వ్రాయబడిన నూతన హృదయాలను విశ్వాసులకు బహుమానంగా ఇవ్వబోవుచున్నాడు.

Comments: 0 
Hits: 468 
కొత్త నిబంధన: పరివర్తన యొక్క వాగ్దానం

మీరు ఇప్పటికీ పాపంలో పడిపోతున్నారని మీరు నిరుత్సాహపడుతున్నట్లయితే, ధైర్యంగా ఉండండి. మీరు పాపం చేయుట మానేయాలనుకుంటున్నారనే వాస్తవం మీ హృదయంలో ఆత్మ యొక్క క్రియకు రుజువు, ఎందుకంటే సహజ హృదయం యహువః విషయాలను ప్రేమించదు.

Comments: 0 
Hits: 468 
పాత నిబంధనను గూర్చిన శుభవార్త!

పాత నిబంధన, విశ్వాసులలో పాపం పట్ల ద్వేషాన్ని మరియు దైవిక ధర్మశాస్త్రం పట్ల ప్రేమను సృష్టిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరూ పతనమైన స్వభావాలు కలిగి ఉన్నందున ఆ నిబంధన ఎవరినీ పాపం చేయకుండా నిరోధించుటకు సరిపోదు. కొత్త నిబంధన యొక్క వాగ్దానం ఏమిటంటే, ఎవరైతే విశ్వాసం ద్వారా ఇశ్రాయేలుతో తమను తాము ఐక్యపరుచుకొని, వారి మాతృ మూలమునకు అంటుకట్టుటకు పరిశుద్ధాత్మను అనుమతిస్తారో, వారు యహూషువః తిరిగి వచ్చి భూమిపై యః రాజ్యాన్ని స్థాపించినప్పుడు దైవిక స్వభావంలో భాగస్వాములు అవుతారు.

Comments: 0 
Hits: 491 
రాబోయే యహువః రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్తను తిరిగి పొందడం

యహువః మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు? ఆయన మనల్ని ఏ ఉద్దేశ్యంతో చేసాడు? అన్నింటిలో అత్యంత ప్రాథమికమైన ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తూ, చర్చిస్తూ, తర్కిస్తూ ఉండాలని మీరు ఆశించవచ్చు. కానీ వారు అలా లేరు! ప్రజల మరియు సంఘ మనస్సు కూడా ఇతర విషయాలపై ఉంది. మానవ సమాజంలో సాతాను చేసిన మోసం అలాంటిది.

Comments: 0 
Hits: 471 
మరణానంతర జీవితం — మార్త మరియు యహూషువః ప్రకారం

యోహాను సువార్త 11 వ అధ్యాయం మరణానికి సంబంధించిన శక్తివంతమైన సత్యాల కారణంగా కొంతకాలం నన్ను తీవ్రంగా ఆకర్షించింది. ఆ అధ్యాయం యొక్క చిన్నపాటి వివరణలో అది చెప్పేదాన్ని మరియు చూపించేదాన్ని ఎక్కువ మంది నిజంగా పరిశోధన చేసినట్లైతే, లేఖనాలలోని వాస్తవ సత్యాలకు అనుకూలంగా మనం ప్లేటో సంబంధిత మరణం లేని ఆత్మ అనే ప్రముఖ నమ్మకాన్ని మరింత ఇష్టపూర్వకంగా విడిచిపెట్టవచ్చు అని నేను తరచుగా అనుకుంటాను.

Comments: 0 
Hits: 523 
జాన్ కాల్విన్‌కు వ్యతిరేకంగా సర్వెటస్ బూడిద కేకలు వేస్తుంది

ఈ వ్యాసం సంస్కరణ కాలం నుండి సంఘ చరిత్రలో కొద్దిగా-తెలిసిన, కానీ చాలా ముఖ్యమైన భాగానికి సంబంధించినది. ఈ సమాచారం మన కాలంలో ప్రజల నుండి దాచబడింది, ఈ భయంకరమైన వాస్తవాల గురించి చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. ఈలలు వేయాలి. ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం కోసం మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోండి.

Comments: 0 
Hits: 592 
యహువః కుమారుడు ఎప్పుడు ఉనికిలోనికి వచ్చెను? (2 వ భాగం)

యహూషువః నిజంగా తన పుట్టుకకు ముందు ఉన్నాడా? బైబిలు వాస్తవానికి ఏమి చెబుతుందో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు!

Comments: 0 
Hits: 563 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.