Biblical Beliefs

2854 Articles in 22 Languages

యహువఃతో జీవించుటకు సిద్ధపడుట

జచయించినవారికి ఇవ్వబడు గొప్ప బహుమానం అమరత్వం కాదు. బదులుగా, ఆ బహుమానం, భూమిపై రాబోయే రాజ్యంలో యహువః సమక్షంలో జీవించే అవకాశమై యున్నది. యహువఃతో కలిసి జీవించుటకు సన్నాహకంగా రక్షణను అంగీకరించుటకు మీరు మీ విశ్వాసాన్ని అవలంబించినప్పుడు, ఆ చర్య మీకు నీతిగా లెక్కించబడుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 18 
బైబిల్ ప్రకారం 'సువార్త ప్రకటించుట' అంటే ఏమిటి?

యహూషువః ప్రకారం, ఆయన మొత్తం పరిచర్య యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు!

Comments: 0 
Hits: 75 
మరణించిన తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

ఒక ఆత్మ మరణించినప్పుడు, ఇక మీదట దానికి ఏమీ తెలియదని [స్పృహ ఉండదని] గ్రంథం వెల్లడిస్తుంది. బాధ లేదా ఆనందం లేదు. జీవమునిచ్చువాడు తన శక్తితో తిరిగి జీవంలోనికి పిలుచు వరకు ఆత్మ “నిద్రిస్తుంది”.

Comments: 0 
Hits: 60 
మెల్కీసెదకు: ఒకప్పటి & భవిష్యత్తు రాజు

పూర్తిగా మానవునిగా ఉంటూనే మెల్కీసెదెకు యాజకునిగానూ మరియు రాజుగానూ ఉండెనను వాస్తవం యహూషువఃను గూర్చి చాలా ముఖ్యమైన పాఠాన్ని బోధిస్తుంది, అనగా, ఈయన కూడా పూర్తిగా మానవునిగా ఉన్న రాజు మరియు యాజకుడు. తనకు ముందుగల మెల్కీసెదెకు మాదిరిగా, యహూషువః ఈ ఉన్నత, పవిత్ర కార్యాలయానికి యహువః ద్వారా స్వయంగా నియమింపబడెను. ఇది యహూషువః యొక్క యాజకత్వాన్ని తమ తల్లిదండ్రుల వల్ల వారసత్వంగా పొందిన లేవీ యాజకత్వముకంటే ఉన్నతమైనదిగా చేస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 89 
సృష్టి? లేక పరిణామము? మీరు దేనిని నమ్ముతారు?

ఆశ్చర్యకరమైన సంఖ్యలో క్రైస్తవులు వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో రహస్య పరిణామవాదులు. ఇది రక్షకుని యొక్క ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం ద్వారా పుడుతుంది. నువ్వు ఇదేనా?

Comments: 0 
Hits: 84 
దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం ఎందుకు ఎక్కువ బైబిల్ దృక్కోణంలో ఉంది

త్రిత్వ సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపించుట: దేవుడు-ఒక్కడే అను ఏకదైవవాదం మాత్రమే బైబిలు దృక్కోణంలో ఉండెనని వివరించు నాలుగు అంశాలు.

Comments: 0 
Hits: 74 
వెయ్యేండ్ల పాలన: పరలోకంలోనా? లేక భూమిపైనా?

వెయ్యేండ్ల పాలన పరలోకంలో జరుగునని WLC చాలాకాలంగా బోధించింది. అయితే, వెయ్యేండ్ల పాలన వాస్తవానికి యహూషువః తిరిగి వచ్చిన తరువాత భూమిపై జరుగునని లేఖనాల యొక్క నూతన అవగాహన వెల్లడి‌చేయుచున్నది.

Comments: 0 
Hits: 87 
రక్షణ: స్వీకరించబడుతుంది, సాధించబడదు!
సమస్త క్రైస్తవులు రక్షణ అనేది కృప యొక్క బహుమానము అని అంగీకరిస్తున్నారు. మరియు ఇంకా, ఈ హామీ ఉన్నప్పటికీ, క్రైస్తవులలో అధిక శాతం, తమకు తెలియకుండానే, వారు అంగీకరిస్తున్న నమ్మకానికి విరుద్ధంగా క్రియల ద్వారా రక్షణ అనే మనస్తత్వంలోనికి జారిపోతున్నారు. రక్షణ యొక్క అద్భుతమైన బహుమానమును మరియు దానిలో మీ పాత్రను గురించి గ్రంథం ఏమి చెబుతుందో చూడండి.
Comments: 0 
Hits: 497 
అత్యుత్తమ వార్త!
కప్పబడిన నీతి ఇవ్వబడిన నీతిలాంటిది కాదు. మోక్ష శాస్త్రాన్ని గూర్చి అద్భుతమైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది చదవండి.
Comments: 0 
Hits: 458 
విశ్వాసం ద్వారా విమోచించబడుటలో గల బహుమానాలను గూర్చి నేర్చుకొనుడి.

విశ్వాసం ద్వారా విమోచించబడుట అనేది నిరంతరమైన బహుమానమై ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైన, ఎన్నటికీ అంతంకాని క్రీస్తు యొక్క సొంత నీతి యొక్క నిరంతర విరాళమై ఉన్నది, అది దానిలో ఇతర బహుమానాలను కలిగియుంటుంది.

Comments: 0 
Hits: 563 
ఎలోహీం యొక్క అర్థం. ఇది మీరు అనుకుంటున్నది కాదు.

లేఖనాల యొక్క జాగ్రత్తయైన అధ్యయనం రక్షకుడు పూర్తిగా మానవుడు అని మాత్రమే కాక, ఆయన జన్మించుటకు ముందు ఉనికిలో లేడని కూడా రుజువు చేస్తున్నది.

Comments: 0 
Hits: 626 
యహువః నీతిని పొందుట

యహువః నీతిని పొందుట ఎలా: సువార్త సందేశంపై మరియు 'విశ్వాసము ద్వారా నడుచుట’ కు నిజమైన అర్థం ఏమిటి అనేదానిపై బైబిలు పరిశీలన.

Comments: 0 
Hits: 597 
మీరు ఎప్పటికీ కలిగి ఉండు ఉత్తమ స్నేహితుడు యహువః. ఎందుకో ఇక్కడ ఉంది . . .

యహువః యొక్క లక్షణాలను వివరిస్తున్న లేఖనాల నివేదికల యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు అవి సజీవంగా కనిపిస్తాయి. ఈ వాక్యాలను ఎలా నిర్వచించాలో తెలుసుకోండి, అలా మీరు మునుపెన్నడూ చూడని వాగ్దానాలను కనుగొంటారు!

Comments: 0 
Hits: 673 
యహువః యొక్క ముద్ర
యహువః యొక్క ముద్ర భూమిపై జీవిస్తున్న ప్రతి వానికి అత్యంత విలువైన ఆధ్యాత్మిక బహుమతి. ఏమియు (కృపతో) కలపబడకుండా ఎలోహీం యొక్క ఉగ్రత పాత్ర పశ్చాత్తాపం లేని ప్రపంచంపై కుమ్మరించబడు దినాలను ఎదుర్కొనుటకు అవసరమైన శాశ్వత జీవితాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక రక్షణను యహువః యొక్క ముద్ర మాత్రమే అందిస్తుంది.
Comments: 0 
Hits: 644 
బల్లపరుపు భూమి: ఒక అస్థిర ప్రపంచంలోని బైబిలు సత్యం

బల్లపరుపు భూమి: ఒక అస్థిర ప్రపంచంలోని బైబిలు సత్యం

"బల్లపరుపు భూమి" యొక్క సత్యాన్ని లేఖనం మరియు తర్కం ప్రకారం పరీక్షించుట.

Comments: 0 
Hits: 1155 
యుగాల యొక్క బేరం & చివరి పరీక్ష
మీరు పూర్తి ఉచితంగా పొందగలిగిన అత్యంత అమూల్యమైన ఆస్తి ఏమిటి మరియు ప్రస్తుతం మీరు దాన్ని తీసుకొనుటకు వేచి యున్నారా? ఈ స్పూర్తినిచ్చే ఇంటర్వ్యూని చదవండి!
Comments: 0 
Hits: 860 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.