Winds of Doctrine

3993 Articles in 22 Languages

ఇశ్రాయేలు పునరాలోచన

సూపర్ సెషనిస్ట్ కథ ప్రకారం, నిజమైన ఇశ్రాయేలు ఇకపై యూదు ఇశ్రాయేలు కాదు, అన్యజనులు మరియు యూదులతో కూడిన యాహూషువఃను అంగీకరించిన సంఘం. ఇది నిజామా?

Comments: 0 
Hits: 109 
ఆ బండ క్రీస్తే

ప్రభువైన యహూషువః క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిగత పూర్వ-ఉనికిని విశ్వసించేవారు తరచుగా 1 కొరింథీయులు 10:4లోని అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క మాటలను చూపిస్తారు, అక్కడ అతడు అరణ్యంలో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల గురించి మాట్లాడుతూ "అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి, ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే'' అని చెప్పాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అరణ్యం గుండా వాగ్దాన భూమికి ప్రయాణించే సమయంలో క్రీస్తు స్వయంగా వారితో పాటు వెళ్లాడని దీని నుండి వాదించబడుతుంది. అయితే పౌలు చెబుతున్నది నిజంగా ఇదేనా?

Comments: 0 
Hits: 217 
బైబిలు లో యహూషువః ఒక్కడే “క్రీస్తు” నా?

బైబిల్లో యహూషువః ఒక్కడే “క్రీస్తు” నా? అత్యధికులు ఖచ్చితంగా “అవును!” అని ప్రతిస్పందిస్తారు. అయితే, సరైన సమాధానం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇంకా చదవండి!

Comments: 0 
Hits: 231 
యాహూషువఃయే ప్రధాన దేవదూత మిఖాయేలునా?

యెహోవాసాక్షులు యాహూషువఃను ప్రధాన దేవదూత యైన మిఖాయేలు అని నమ్ముతారు. నేను ఈ సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్న వారి పట్ల శ్రద్ధ మరియు గౌరవంతో ఈ అంశం యెద్దకు చేరుకుంటాను; అయితే, ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నంలో వారు ఎదుర్కొనే సమస్యల వైపు తమ దృష్టిని ఆకర్షించడం ఈ అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యం.

Comments: 0 
Hits: 208 
యహూషువః ''నేను'' అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే దానికి అతడు యహువః అని అర్థమా?

యహూషువః మొదటి నుండి వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ అని చెప్పుకున్నాడు. అతడు ఎప్పుడూ ఇశ్రాయేలు దేవుడు (ఆయన యహూషువః దేవుడు కూడా!) అని చెప్పుకోలేదు. అతడు పాత నిబంధన యొక్క "గొప్ప ఉన్నవాడను" అని ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు. అయితే, అతడు యహువః యొక్క అద్వితీయ కుమారుడనని పదే పదే చెప్పుకున్నాడు.

Comments: 0 
Hits: 279 
అందరూ భాషలలో మాట్లాడాలా? 1 కొరింథీయులు 12 యొక్క అధ్యయనం

నిజమైన విశ్వాసులందరూ భాషలు మాట్లాడగలరా?

Comments: 0 
Hits: 245 
మరొక యహూషువః? భిన్నమైన సువార్త?

"మరొక యహూషువః," ఒక తప్పుడు, సులభతరమైన "విస్తృత మార్గం" లో ప్రపంచ గమ్మత్తైన ప్రణాళిక ద్వారా స్పష్టంగా ప్రచారం చేయబడుచుండెను మరియు వెతకబడుచుండెను.

Comments: 0 
Hits: 285 
క్రైస్తవులు షేమా ప్రార్థనలో త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్నారా?

త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని షేమా సమర్ధిస్తుందా?

Comments: 0 
Hits: 323 
యహువః ప్రధాన యాజకుడిగా ఉండగలడా?

క్రీస్తు యొక్క దైవత్వం గురించి సనాతన విశ్వాసాల యొక్క తరువాతి చట్రంలోకి హెబ్రీయులు 6-9 ను బలవంతంగా లాగకూడదు. యాజకుడు మరియు మధ్యవర్తి యొక్క అతి ముఖ్యమైన పాత్రను నెరవేర్చే వ్యక్తిగా యహూషువః మెస్సీయ తప్ప మరెవరూ కొత్త నిబంధన క్రమంలో ఉన్నట్లు ఎటువంటి సూచన లేదు. లేఖనాన్ని దాని హెబ్రీ మూలం నుండి ప్రవహించేలా మనం అనుమతించినప్పుడు, మనం నిజంగా స్వచ్ఛమైన మరియు జీవ జలాలను త్రాగవచ్చు.

Comments: 0 
Hits: 348 
ఇశ్రాయేలుకు సంబంధించి బైబిలు వాస్తవం

భర్తీ వేదాంతశాస్త్రం: ఇది నిజంగా బైబిల్ సంబంధమైనదేనా? ఇశ్రాయేలు ఎవరు?

Comments: 0 
Hits: 326 
ప్రవక్త‌ దానియేలు

సింహాల గుహలో దానియేలు యొక్క ఆకర్షణీయమైన కథ మనందరికీ తెలుసు. అయితే దీని అసలు ముగింపును మీరు వినియున్నారా?

Comments: 0 
Hits: 508 
క్రీస్తు ఏ క్షణంలోనైనా రావచ్చనే విధానంలో అపొస్తలులు ఎదురు చూసారా?

మనం ఏ క్షణంలోనైనా రాకడ వచ్చుననుటకు ఉపయోగిస్తున్న కొన్ని లేఖనాలను తీసుకొని, వాటిలో ఏ ఒక్కటీ “అవును, క్రీస్తు ఏ క్షణంలోనైనా వచ్చునని అపొస్తలులు విశ్వసించారు" అని చెప్పుటకు సరిగ్గా ఉపయోగపడదనే విషయాన్ని చూద్దాం."

Comments: 0 
Hits: 454 
మానవ మెస్సీయను నిరోధించే కల్పితం: మానవుడు తగినంతగా సరిపోడు

నేడు కొద్దిమంది యహూషువఃను ఒక ప్రధాన మానవ కేంద్రం మరియు వ్యక్తిత్వం కలిగిన నిజమైన మానవుడు అని అంగీకరిస్తుండటం వాస్తవం. కొత్త నిబంధన సంఘం చేసింది, కానీ మనకు తెలిసినట్లుగా, 100 సంవత్సరాలలో గ్రీకు తత్వశాస్త్రం మరియు మానవ ఆలోచనలు కలిసి బైబిల్ ఏక దైవత్వాన్ని వక్రీకరించడం మరియు భర్తీ చేయడం ప్రారంభించాయి మరియు యహూషువఃను దేవునిలోని రెండవ వ్యక్తిగా మార్చాయి. ఇది ఎందుకు జరిగింది?

Comments: 0 
Hits: 389 
సామెతలు 8 లో యహూషువః లేడనుటకు గల కారణాలు

మనం దీనిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి: “పూర్వకాలమందు తన సృష్ట్యారంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైనదానిగా యహువః నన్ను కలుగజేసెను. అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉత్పత్తియైన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమింపబడితిని. ప్రవాహజలములు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండిన ఊటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టితిని”?

Comments: 0 
Hits: 395 
యహువః రాజ్యము ఒక ట్రాఫిక్ లైటు లాంటిది: ఒక వ్యక్తిగత కథ

ఎరుపు లైటు, ఆకుపచ్చ లైటు, పసుపు లైటు: యహువః రాజ్యము ఒక ట్రాఫిక్ లైటు లాంటిది!

Comments: 0 
Hits: 495 
యహూషువః యహువః అయితే, ఇది యహువః గురించి ఏమి చెబుతుంది?

"ఇశ్రాయేలూ వినుము. మన ఎలోహీమ్ అయిన యహువః అద్వితీయుడగు యహువః.” (మార్కు 12:29)

Comments: 0 
Hits: 467 
యెషయాలోని ''వాక్యం'': కొత్త నిబంధన అవగాహనకు తాళపు చెవి

కొత్త నిబంధనలోని యోహాను సువార్తను అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం పాత నిబంధనలోని "వాక్యం" యొక్క హెబ్రీ నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.

Comments: 0 
Hits: 545 
''దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువునొద్ద నివసించుట''

2 కొరింథీయులకు 5:8 సాధారణంగా ఒక క్రైస్తవుడు మరణించినప్పుడు యహూషువఃతో దేహరహిత స్థితిలో ఉండుటకు ఈ లోకాన్ని అధిగమించి వెళ్లునని బోధించుటకు ఉపయోగిస్తారు. కానీ పౌలు కోరుకున్నది ఖచ్చితంగా దేహరహిత స్థితి కాదు. బదులుగా పౌలు, కొత్త శరీరాన్ని, అమర్త్య శరీరాన్ని, వాయువు చేత చలించు దేహాన్ని సూచిస్తాడు, అది పరలోకము నుండివచ్చి మన గుడారమును కప్పివేయు నివాసము.

Comments: 0 
Hits: 535 
మీరు ఏ ప్రవాహం నుండి తాగుతున్నారు?

మన వేదాంత స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, మన నమ్మకాలపై ప్రాచీన గ్రీకు తత్వశాస్త్రం యొక్క ప్రభావం గురించి మనకు తెలియకపోవచ్చు. మన నమ్మకాలు, మరియు గొప్ప సంస్కర్తల విశ్వాసాలు, మరియు బైబిల్ అనంతర మొదటి "సంఘ పితరుల" యొక్క నమ్మకాలు కూడా మనకు తెలిసిన దానికంటే ఎక్కువగా కలుషితమయ్యాయా?

Comments: 0 
Hits: 515 
యహూషువః బాప్తీస్మం మరియు త్రిత్వ సిద్ధాంతం: మార్కు 1: 9-11 అధ్యయనం

ఆ దినములలో యహూషువః గలిలయలోని నజరేతునుండి వచ్చి యొర్దానులో యోహాను చేత బాప్తిస్మము పొందెను. వెంటనే ఆయన నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు, పరిశుద్ధాత్మ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను. మరియు నీవు నా ప్రియకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.” (మార్కు 1:9-11, న్యూ జెరూసలేం బైబిల్).

Comments: 0 
Hits: 596 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.